Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky, Miele s.r.o.

Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti Miele s. r.o., so sídlom: Plynárenská 1, 821 09 Bratislava, IČO: 35 872 161, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka č. 30292/B (ďalej len „Miele“) platné pre tovar objednaný prostredníctvom internetovej stránky shop.miele.sk, t.j. v prípade zákazníkov - spotrebiteľov na základe zmluvy uzatvorenej na diaľku v zmysle zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej tiež ako „zákon“).

1. Rozsah platnosti

1.1 Všetky obchody uzatvorené zákazníkom ako kupujúcim a Miele ako predávajúcim na základe kúpnej zmluvy uzatvorenej na diaľku (ďalej len „zmluva“) sa riadia týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami Miele (ďalej len „VOP“) v znení platnom v dobe uzatvorenia zmluvy. Zákazník odoslaním objednávky na shop.miele.sk potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito VOP ako aj reklamačným poriadkom Miele zverejneným na internetovej stránke www.miele.sk alebo shop.miele.sk.

2. Účastníci zmluvy

2.1 Miele uzatvára zmluvy so zákazníkmi, ktorí sú:
a) fyzickými osobami spôsobilými k právnym úkonom, ktoré pri uzatváraní a plnení zmluvy nekonajú v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania (ďalej len „zákazníci - spotrebitelia“); alebo
b) fyzickými osobami, ktoré nie sú spotrebiteľmi v zmysle písm. a) vyššie alebo právnickými osobami (ďalej spolu len „zákazníci – podnikatelia“).

3. Predmet zmluvy

3.1 Predmetom zmluvy uzatvorenej podľa týchto VOP je nákup/predaj tovaru značky Miele prezentovaného na stránkach shop.miele.sk.

4. Spôsob objednania tovaru / uzatvorenie zmluvy

4.1 Vyberte si výrobok značky Miele a kliknite na ikonu „Pridať do košíka". Prejdite na stránku Nákupný košík, na ktorej sa zobrazia všetky položky, Vami určené k objednaniu a kúpe a ich celková cena. Na tejto stránke môžete upravovať počet kupovaného tovaru a následne aktualizovať kúpnu cenu kliknutím na ikonu „Aktualizovať košík", prípadne objednaný tovar zmazať kliknutím na ikonu „Odstrániť". Pokiaľ si želáte pokračovať v nákupe, kliknite na ikonu „Pokračovať v nakupovaní". Kliknutím na ikonu „Objednať" pristúpite k ďalšiemu kroku, ktorým je vyplnenie Vašich údajov, vrátane adresy, na ktorú Vám bude tovar dodaný. Po kliknutí na ikonu „Pokračovať v objednávke" budete presmerovaný na ďalšiu stránku, kde si vyberiete spôsob platby. Po kliknutí na ikonu „Pokračovať v objednávke" budete presmerovaný na stránku, kde môžete posledný krát skontrolovať podmienky Vašej objednávky a budete informovaný o spôsobe dodania, ako aj výške nákladov na dopravu a dodanie tovaru, ak sa voči Vám v súlade s článkom 5.2 VOP uplatňujú. Kliknutím a aktivovaním ikony „Potvrdiť objednávku" je Vaša objednávka dokončená a zmluva so spoločnosťou Miele uzavretá.
4.2 O prijatí objednávky a uzavretí zmluvy budete bezodkladne informovaný prostredníctvom potvrdzujúceho e-mailu na Vami uvedenú e-mailovú adresu. V prípade, že tovar nebude skladom, budete informovaný o termíne dodania Vami objednaného tovaru.
4.3 Pokiaľ by spoločnosť Miele po uzatvorení zmluvy zistila, že objednaný tovar už nie je k dispozícii alebo ho nie je možné z iných dôvodov dodať, ponúkne Vám tovar, čo sa druhu, kvality a ceny týka rovnocenný s objednaným tovarom. Ak to nie je možné alebo ak nebudete s touto zmenou súhlasiť, môže spoločnosť Miele alebo Vy odstúpiť od zmluvy. Pokiaľ ste už objednaný tovar zaplatili, popr. čiastočne zaplatili, Miele toto plnenie vráti bez zbytočného odkladu od doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy.

5. Dodanie tovaru

5.1 Dodanie tovaru sa uskutočňuje na náklady zákazníka na ním uvedenú dodaciu adresu prostredníctvom prepravnej spoločnosti Slovak Parcel Service s.r.o., ak nie je ďalej uvedené inak. Ak sa Miele a zákazník - spotrebiteľ nedohodnú inak, Miele je povinná objednávku zákazníka - spotrebiteľa splniť do 30 dní od jej doručenia. Ak Miele nemôže objednaný tovar dodať, je povinná o tom bezodkladne informovať zákazníka - spotrebiteľa a do 14 dní mu vrátiť cenu, ak bola zaplatená, resp. sa s ním dohodnúť na náhradnom plnení, ak s tým zákazník – spotrebiteľ súhlasí.
5.2 Náklady na dodanie tovaru činia 5,50 EUR (jednotná sadzba) za jednu objednávku a budú pripočítané k cene tovaru. Pri objednávke nad 100,- EUR je dodanie zdarma. Dodanie tovaru sa realizuje iba v rámci SR.
5.3 Miele k cene tovaru neúčtuje balné.

6. Cena

6.1 Aktuálna cena tovaru vrátane DPH je uvedená priamo na stránkach shop.miele.sk a platí iba pre tovar objednaný prostredníctvom internetu. Miele si vyhradzuje právo cenu tovaru kedykoľvek zmeniť. Pre určenie ceny tovaru je rozhodujúca cena uverejnená na shop.miele.sk v deň uzatvorenia zmluvy.

7. Spôsoby úhrady

7.1 Kúpna cena tovaru musí byť zaplatená najneskôr pri dodaní a prevzatí tovaru, ak nie je v článku 7.2 týchto VOP uvedené inak.
7.2 Kúpnu cenu možno uhradiť:
- online platobnou kartou VISA alebo MasterCard prostredníctvom platobného systému GlobalCollect

- dobierkou do výšky kúpnej ceny 550,- EUR; v prípade úhrady ceny za tovar dobierkou, uhradí tiež zákazník spoločnosti Miele náklady spojené s týmto spôsobom úhrady, ktoré sú 0,80 EUR
- platbou vopred na účet Miele na základe zaslanej faktúry – platí pre výšku kúpnej ceny nad 370,- EUR.

8. Záruka

8.1 Miele zodpovedá, že tovar je v okamihu jeho zaslania zákazníkovi bez chýb a v súlade s uzatvorenou zmluvou. Miele ďalej poskytuje zákazníkom – spotrebiteľom záruku na akosť tovaru v trvaní 24 mesiacov odo dňa prevzatia tovaru.
8.2 Ak má tovar vadu, ktorú možno odstrániť, má zákazník právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Miele je povinná vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Zákazník môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu tovaru, alebo ak sa vada týka len súčasti tovaru, výmenu súčasti, ak tým Miele nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady. Miele môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to zákazníkovi nespôsobí závažné ťažkosti.
8.3 Ak ide o vadu tovaru, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa tovar mohol riadne užívať ako vec bez vady, má zákazník právo na výmenu tovaru alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú zákazníkovi, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však zákazník nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád tovar riadne užívať. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má zákazník právo na primeranú zľavu z ceny tovaru.
8.5 Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebovanie tovaru a ďalej na vady vzniknuté použitím nesprávneho alebo vadného programového vybavenia, nesprávneho spotrebného materiálu, ani na prípadné škody v dôsledku toho vzniknuté. Ďalej sa záruka nevzťahuje na vady vzniknuté nesprávnou obsluhou, neodborným, alebo neprimeraným zaobchádzaním, použitím a inštaláciou, ktoré sú v rozpore s návodom na použitie, alebo poškodením účinkami prepätia v rozvodnej sieti. Ďalej sa záruka nevzťahuje na poškodenie vzniknuté:
a) mechanickým poškodením tovaru,
b) elektrickým prepätím (viditeľne spálené súčiastky alebo plošné spoje),
c) používaním tovaru v podmienkach, ktoré neodpovedajú svojou teplotou, prašnosťou, vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prostredia, ktoré sú priamo predajcom alebo výrobcom určené,
d) neodbornou inštaláciou, zaobchádzaním, obsluhou, alebo zanedbaním starostlivosti o tovar,
e) tovar bol poškodený nadmerným zaťažovaním alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii alebo všeobecnými zásadami,
f) uskutočnením nekvalifikovaného zásahu či zmenou parametrov,
g) tovar, ktorý bol upravovaný zákazníkom (nátery, ohýbanie atď.), keď vznikla vada v dôsledku tejto úpravy,
h) tovar bol poškodený prírodnými živlami alebo zásahom tzv. vyššej moci.

9. Odstúpenie od zmluvy a vrátenie tovaru

9.1 Zákazník - spotrebiteľ má právo v súlade s § 7 ods. 1 zákona odstúpiť od zmluvy aj bez uvedenia dôvodu do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru. Tovar sa považuje za prevzatý zákazníkom okamihom, keď spotrebiteľ alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného tovaru, alebo ak sa:
a) tovary objednané zákazníkom v jednej objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný, 
b) dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu
c) tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, okamihom prevzatia prvého dodaného tovaru.
Zákazník - spotrebiteľ môže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy. Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané Miele najneskôr v jej posledný deň.
9.2 Odstúpiť od zmluvy nemôžete, ak je jej predmetom predaj tovaru zhotoveného podľa Vašich osobitných požiadaviek, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa, resp. v iných prípadoch podľa § 7 ods. 6 zákona.
9.3 Zákazník - spotrebiteľ môže uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy podľa čl. 9 ods. 1 VOP u Miele v listinnej podobe alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči alebo prostredníctvom e-mailu na adresu e-shop@miele.sk; v takomto prípade Miele ihneď po prijatí odstúpenia od zmluvy poskytne o tom potvrdenie zaslaním e-mailu na zákazníkom uvedenú e-mailovú adresu.
9.4 Miele najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vráti zákazníkovi - spotrebiteľovi všetky platby, ktoré od neho prijala na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov. Miele Vám vrátiť tieto platby rovnakým spôsobom, aký ste použili pri svojej platbe, ak nebude dohodnutý iný spôsob platby (pričom Vám nebudú účtované žiadne ďalšie poplatky). Uvedené platby zákazníkovi – spotrebiteľovi nebudú vrátené skôr, ako je tovar doručený Miele alebo kým zákazník - spotrebiteľ nepreukáže zaslanie tovaru Miele, pokiaľ nebude zo strany Miele navrhnuté, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom poverenej osoby.
9.5 Miele neuhradí zákazníkovi dodatočné náklady, ak si výslovne zvolí iný spôsob doručenia vracaného tovaru, ako je najlacnejší nami ponúkaný bežný spôsob doručenia. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolí zákazník - spotrebiteľ, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný Miele.
9.6 Zákazník – spotrebiteľ je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť alebo ho odovzdať Miele alebo osobe poverenej Miele na prevzatie tovaru. To neplatí, ak Miele navrhne zákazníkovi - spotrebiteľovi, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom poverenej osoby. Lehota podľa prvej vety sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty.
9.7 Pri odstúpení od zmluvy znáša zákazník - spotrebiteľ náklady na vrátenie tovaru, vrátane nákladov na vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty.

10. Ochrana osobných údajov

10.1 Zákazník - spotrebiteľ odoslaním objednávky v súlade s článkom 4.1 týchto VOP udeľuje Miele svoj súhlas na spracovávanie jeho osobných údajov uvedených v objednávke a odoslaných Miele za účelom plnenia kúpnej zmluvy a tiež na marketingové účely (zasielanie informácií a ponúk o výrobkoch zn. Miele a službách Miele). Zákazník - spotrebiteľ súhlasí s poskytnutím svojich údajov tretím osobám, najmä prepravcom objednaného tovaru, výlučne za účelom splnenia objednávky. Zákazník udeľuje svoj súhlas na dobu 5 rokov. Zákazník má právo udelený súhlas kedykoľvek odvolať zaslaním písomného oznámenia Miele na elektronickú adresu info@miele.sk alebo poštou.
10.2 Miele nebude osobné údaje zákazníka - spotrebiteľa okrem účelov obsiahnutých v bode 10.1 týchto VOP alebo účelov uvedených v zákone č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov spracovávať alebo poskytovať ďalej.

11. Právna úprava

11.1 Vzťahy vznikajúce medzi Miele a zákazníkmi sa riadia slovenským právnym poriadkom, pričom práva a povinnosti vyplývajúce zo zmlúv uzatvorených medzi Miele a zákazníkmi - spotrebiteľmi sa riadia príslušnými ustanoveniami zák. č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a súvisiacimi právnymi predpismi a práva a povinnosti vyplývajúce zo zmlúv uzatvorených medzi Miele a zákazníkmi – podnikateľmi sa riadia príslušnými ustanoveniami zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.

12. Základné informácie o predávajúcom a orgáne dozoru

Predávajúci:
Obchodná spoločnosť Miele s.r.o. je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro vložka číslo: 30292/B
Sídlo spoločnosti: Plynárenská 1, 821 09 Bratislava
Identifikačné číslo : 35 872 161
Identifikačné číslo DPH : SK2020264807

Tel. č.: +421 2 58 103 111
Fax: +421 2 58 103 119
E-mail: info@miele.sk
Kontaktná adresa pre zasielanie objednávok, reklamácií, oznámení o odstúpení od zmluvy či otázky:
e-shop@miele.sk

Orgán dozoru:
Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)
Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj
Prievozská 32, P.O. Box 5,820 07 Bratislava 27
 

 

 

 

Záručné podmienky

Záruka za akosť, Miele s.r.o.

Popri záruke, ktorá sa vzťahuje na Vami zakúpený výrobok v zmysle príslušných právnych predpisov, spoločnosť Miele s.r.o. poskytuje záruku v rozsahu podľa nasledovných záručných podmienok.

I. Záručná doba a počiatok jej behu

1. Záruka sa poskytuje na nasledovné obdobie:
a) 24 mesiacov pre prístroje zakúpené spotrebiteľom
b) 12 mesiacov pre prístroje zakúpené podnikateľom za účelom podnikania.
2. Záručná doba plynie od odovzdania veci kupujúcemu; v prípade, že bola vec podľa zmluvy odoslaná, plynie od dodania veci na miesto určenia.

II. Predpoklady záruky

1. Záruka sa vzťahuje len na prístroje, ktoré boli zakúpené prostredníctvom autorizovanej predajnej siete alebo priamo od Miele v členskej krajine EÚ, Švajčiarsku alebo Nórsku, a ktoré sú tu tiež nainštalované.
2. Na žiadosť technika servisnej služby je nutné predložiť doklad o záruke (nákupná potvrdenka alebo vyplnený záručný list).

III. Obsah a rozsah záruky

1. Vady na prístroji budú odstránené najneskôr do 30 dní po oznámení vady kupujúcim, a to bezplatne formou opravy alebo výmeny príslušných dielov. Výdaje, ktoré sú s tým nevyhnutne spojené, ako dopravné
náklady, cestovné náklady, náklady na prácu a náhradné diely, hradí Miele SK. Vymenené diely alebo prístroje prechádzajú do vlastníctva Miele SK.
2. Zárukou nie sú dotknuté nároky kupujúceho na náhradu škody voči Miele SK nad rámec zodpovednosti Miele SK za vady.

IV. Obmedzenie záruky

Záruka sa nevzťahuje na vady alebo poruchy v prípade, že

1. vznikli následkom chybného umiestnenia alebo inštalácie, napr. nedodržaním platných bezpečnostných predpisov alebo písemného návodu na použitie, inštaláciu a montáž,
2. bol prístroj používaný spôsobom odporujúcim stanovenému účelu a nesprávne obsluhovaný alebo zaťažovaný napr. použitím nevhodných pracích a umývacích prostriedkov alebo chemikálií,
3. bol prístroj zakúpený v inej členskej krajine EÚ, Švajčiarsku alebo Nórsku a vzhľadom k zvláštnym technickým špecifikáciám ho nie je možné používať alebo ho je možné používať len obmedzene,
4. boli spôsobené vonkajšími vplyvmi ako prepravou, nárazom alebo úderom, poveternostnými vplyvmi alebo inými prírodnými javmi,
5. boli opravy alebo zmeny vykonané inými než firmou Miele pre tieto práce vyškolenými, autorizovanými servisnými službami,
6. boli použité iné než originálne náhradné diely Miele a príslušenstvo, ktoré nebolo odsúhlasené firmou Miele,
7. vznikli kolísaním prúdu a napätia prekračujúcim výrobcom udávané tolerančné medze,
8. bola zanedbaná údržba a čistenie podľa návodu na použitie.

Miele Servis Certifikát

Podmienky pre využitie Miele Servis Certifikátu

1. Úvodné ustanovenie

Tieto podmienky platnosti a použitia Miele Servis Certifikátu (ďalej len „Podmienky“) upravujú podmienky predĺženej záruky, ktorú Zákazníkom poskytuje spoločnosť Miele s.r.o., IČO: 35872161, so sídlom Bratislava, Plynárenská 1, PSČ 821 09.

2. Vymedzenie pojmov

„Predávajúci “ sa na účely týchto Podmienok rozumie spoločnosť Miele s.r.o., IČO: 35872161, so sídlom Bratislava, Plynárenská 1, PSČ 821 09, zapísaná v Obchodnom registri vedenom  Okresným súdom Bratislava I, oddiel sro, vložka číslo: 30292/B

„Autorizovaným predajcom“ sa pre účely týchto Podmienok rozumie Predávajúcim schválený predajca Tovaru, ktorý je na území Slovenskej republiky oprávnený Tovar Zákazníkom ponúkať   na kúpu, a ktorý je zároveň v zozname Autorizovaných predajcov dostupnom na internetových stránkach www.miele.sk

„Zákazníkom“ sa na účely týchto Podmienok rozumie každá fyzická osoba - spotrebiteľ, ktorá si u Predávajúceho, alebo u Autorizovaného predajcu na území Slovenskej republiky zakúpila Tovar.

„Tovarom“ sa na účely týchto Podmienok rozumejú všetky prístroje a výrobky, ktoré Predávajúci či Autorizovaný predajca ponúka na kúpu.

„Zmluvou“ sa na účely týchto Podmienok rozumie kúpna alebo iná zmluva uzatvorená medzi Predávajúcim a Zákazníkom, či Autorizovaným predajcom a Zákazníkom, na ktorej základe bol Predávajúcim Zákazníkovi predaný tovar.

„Vadou“ sa na účely týchto Podmienok rozumie akákoľvek porucha či chyba Tovaru, ktorú Zákazník Predávajúcemu vytýka, a za ktorú zodpovedá predávajúci v zmysle príslušných ustanovení Občianskeho zákonníka o zodpovednosti za vady predanej veci, ak tieto Podmienky neustanovujú inak.

„Kúpnou cenou“ sa na účely týchto Podmienok rozumie cena Tovaru vrátane všetkých daní a poplatkov.

3. Miele Servis Certifikát

Predĺžená záruka (ďalej len „Predĺžená záruka“) sa môže poskytnúť  na Tovar určený Predávajúcim, ktorý je podľa technickej špecifikácie a návodu na obsluhu  určený na používanie v domácnosti. Predĺženú záruku podľa týchto Podmienok nie je možné dohodnúť pre Tovar, ktorý je určený na iný účel, než je používanie v domácnosti, ďalej pre Tovar, ktorý je predávaný ako použitý alebo je predávaný v rámci výpredajovej akcie. Predĺženú záruku ďalej nie je možné dohodnúť pre vysávače, žehliaci systém FashionMaster, zabudovateľné či voľne stojace kávovary a prístroje Miele Professional. Poskytnutie Predĺženej záruky je spoplatnené, cena služby je uvedená na internetových stránkach www.miele.sk. Zaplatenie poplatku je podmienkou platnosti Predĺženej záruky.

V prípade, že Predávajúci poskytne Predĺženú záruku a Zákazník splní nižšie v týchto Podmienkach stanovené podmienky, predlžuje sa doba, počas ktorej Predávajúci poskytuje záruku za tovar o dobu 8 (slovami: osem) rokov, t.j. Predávajúci poskytuje záruku za Tovar v celkovej dĺžke trvania 10 (slovami: desať) rokov. V prípade, ak pôjde o Tovar kúpený Zákazníkom u Autorizovaného predajcu, táto Predĺžená záruka predstavuje osobitnú záruku poskytnutú Predávajúcim po dobu 8 (slovami: osem) rokov, ktoré začnú plynúť po uplynutí 2 rokov od dodania Tovaru Autorizovaným predajcom , resp. od jeho sprevádzkovania (ustanovenia ods. 3.3 o začatí plynutia zákonnej záruky sa použijú primerane).

Zákazník, ktorý si k  Tovaru kúpi aj službu Predĺženej záruky, získa po registrácii v databáze Predávajúceho podľa čl. 4., ods. 4.5. týchto Podmienok „Miele Servis Certifikát“ (ďalej len „MSC“), ktorý je potvrdením Predĺženej záruky, a v ktorom je vyznačená záručná doba platnosti Predĺženej záruky. Začiatok doby, počas ktorej je Predĺžená záruka platná, nie je určený dňom registrácie Predĺženej záruky, ale je vždy určený dňom začiatku plynutia zákonnej záruky, t.j. dňom odovzdania Tovaru Kupujúcemu, prípadne dňom uvedenia Tovaru do prevádzky v súlade s ustanoveniami § 621 Občianskeho zákonníka. V prípade Tovaru kúpeného u Autorizovaného predajcu platí o plynutí Predĺženej záruky ustanovenie odseku 3.2 vyššie.

Predĺžená záruka podľa MSC sa uplatní výhradne po uplynutí štandardnej (zákonnej) záruky, ktorú Predávajúci, resp. Autorizovaný predajca poskytuje, t.j. 24 mesiacov plynúcej odo dňa v zmysle odseku 3.3 vyššie.

4. Podmienky pre plnenie podľa MSC

Predĺžená záruka podľa MSC sa vzťahuje iba na tovar uvedený v čl. 3., ods. 3.1. týchto Podmienok zakúpený v predajni Predávajúceho na území Slovenskej republiky alebo prostredníctvom e-shopu prevádzkovaného na internetových stránkach  shop.miele.sk alebo u Autorizovaného predajcu.

Práva z Predĺženej záruky je možné uplatniť výhradne u Predávajúceho na území Slovenskej republiky, a to na Tovar, ktorý sa na území Slovenskej republiky nachádza.

Predĺžená záruka podľa MSC je platná výlučne na ten Tovar, ku ktorému bola Zákazníkom zakúpená , a nie je prenosná na iný Tovar. Pri zmene vlastníka Tovaru zostáva Predĺžená záruka podľa MSC v platnosti iba po predchádzajúcom súhlase Predávajúceho.

Na získanie MSC je Zákazník povinný sa registrovať prostredníctvom predpísaného formulára, ktorý je dostupný na internetových stránkach www.miele.sk, prípadne u Autorizovaného predajcu a splniť ďalšie podmienky ustanovené v týchto Podmienkach, osobitne uhradiť poplatok v zmysle v čl. 3., ods. 3.1. týchto Podmienok. Registráciu je možné uskutočniť v lehote 1 roka odo dňa zakúpenia Tovaru. V prípade, že Zákazník v lehote 1 roku odo dňa zakúpenia Tovaru Predĺženú záruku podľa tohto odseku nezaregistruje, nevzniknú mu žiadne práva z Predĺženej záruky podľa týchto Podmienok.

5. Obsah a rozsah Predĺženej záruky

Predávajúci sa zaväzuje výlučne odstrániť Vady Tovaru v primeranej lehote opravou alebo výmenou poškodených dielov Tovaru. Všetky náklady spojené s odstránením  Vady hradí Predávajúci, ak tieto Podmienky neustanovujú inak. Pôvodné diely a Tovar, ktoré Predávajúci v rámci plnenia z Predĺženej záruky vymenil, prechádza do vlastníctva Predávajúceho.

Plnenie v rámci Predĺženej záruky podľa MSC smie uskutočňovať výlučne servisná služba Predávajúceho. Kontaktné údaje pre objednanie servisnej služby Predávajúceho sú uvedené na internetových stránkach www.miele.sk .

V prípade, že je Predávajúcim na adresu Zákazníka vyslaný servisný technik a tento nezistí žiadnu Vadu, na ktorej odstránenie sa Predĺžená záruka podľa MSC vzťahuje, je Zákazník povinný uhradiť náklady na výjazd technika a odmenu vo výške jeho pracovného paušálu podľa aktuálne platných sadzieb Predávajúceho dostupných na internetových stránkach www.miele.sk. V prípade, že je chybný tovar Zákazníkom zaslaný Predávajúcemu na jeho adresu, či adresu jeho prevádzky, a Predávajúci nezistí žiadnu Vadu, na ktorej odstránenie sa Predĺžená záruka podľa MSC vzťahuje, nemá Zákazník nárok na náhradu nákladov spojených s uplatnením práv z Predĺženej záruky a náklady na doručenie Tovaru späť na adresu Zákazníka nesie Zákazník. V takom prípade bude Tovar zaslaný Zákazníkovi späť na jeho adresu na dobierku, kedy na úhradu dobierky bude určená cena poštovného a cena dobierky, ktorú Predávajúci uhradil dopravcovi.

V prípade, že by oprava Tovaru bola nehospodárna alebo nemožná, vyhradzuje si Predávajúci právo namiesto opravy Závady vrátiť Zákazníkovi Kúpnu cenu Tovaru zníženú o čiastku zodpovedajúcu opotrebenie a veku Tovaru (ďalej len „Pomerná časť kúpnej ceny“). Konečnú čiastku, ktorá bude Zákazníkovi vyplatená, určuje Predávajúci.

Predĺžená záruka sa nevzťahuje na príslušenstvo Tovaru ani na materiál, ktorý podlieha rýchlemu opotrebeniu.

6. Obmedzenie Predĺženej záruky

Predĺžená záruka sa nevzťahuje na Vady, najmä pokiaľ:

  • vznikli následkom chybného umiestnenia alebo inštalácie Tovaru, napr. nedodržaním platných bezpečnostných predpisov alebo písomného návodu na obsluhu, inštaláciu a montáž,
  • bol Tovar používaný spôsobom odporujúcim stanovenému účelu a nesprávne obsluhovaný alebo zaťažovaný napr. používaním nevhodných pracích a umývacích prostriedkov alebo chemikálií,
  • bol Tovar zakúpený alebo iba používaný na území iného štátu než je Slovenská republika,
  • boli spôsobené vonkajšími vplyvmi ako prepravou, nárazom alebo úderom, poveternostnými vplyvmi alebo inými prírodnými javmi,
  • boli na Tovare uskutočnené opravy alebo zmeny neautorizovanými servisnými službami,
  • boli pri predchádzajúcej oprave alebo zmene Tovaru použité iné než originálne náhradné diely Predávajúceho a príslušenstvo, ktoré nebolo Predávajúcim odsúhlasené,
  • sa jedná o rozbité sklo alebo chybnú žiarovku,
  • vznikli kolísaním prúdu a napätia prekračujúcim výrobcom udané tolerančné medze,
  • bola zanedbaná údržba a čistenie podľa návodu na obsluhu,
  • vznikli používaním Tovaru na profesionálne účely či na podnikateľskú činnosť.

7. Ochrana osobných údajov

Zákazník týmto ako dotknutá osoba berie na vedomie, že Predajca bude počas plynutia Predĺženej záruky spracovávať ním pri registrácii poskytnuté osobné údaje, a to výlučne na účely plnenia povinností podľa týchto Podmienok a po dobu platnosti MSC. Ako dotknutá osoba si je vedomý svojich  práv v zmysle § 28 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, a berie na vedomie zásady ochrany osobných údajov Miele  dostupné na internetových stránkach www.miele.sk.

8. Platnosť a ukončenie MSC

Predĺžená záruka trvá iba po dobu uvedenú na potvrdení o MSC. Dobu platnosti MSC nie je možné predĺžiť. Doba trvania predĺženej záruky sa nepredlžuje o dobu, počas ktorej je Tovar opravovaný.

MSC je platný iba pre jeden Tovar a nie je prenosný na iný Tovar. V prípade, že bude zákazníkovi namiesto opravy vrátená pomerná časť kúpnej ceny podľa č. 5., ods. 5.4. týchto Podmienok, stráca MSC platnosť.

Zákazník môže v lehote 14 dní od získania MSC tento vrátiť bez udania dôvodu späť do sídla Predávajúceho na adresu: Miele s.r.o., Plynárenská 1, 821 09 Bratislava.

V prípade, že Zákazník v súlade s čl.8, ods. 8.3 týchto Podmienok vráti MSC späť Predávajúcemu, bude cena, uhradená Zákazníkom za poskytnutie Predĺženej záruky, po prijatí MSC späť v sídle Predávajúceho Zákazníkovi urýchlene vrátená, a to prostredníctvom bezhotovostného prevodu na bankový účet zvolený Zákazníkom. Zákazník, ktorý vrátil MSC, nemá nárok na to, aby mu plnenie v rámci Predĺženej záruky bolo poskytnuté.

V Bratislave dňa 22. 5. 2017

 

 

Podmienky záruky na ochranu proti škodám spôsobeným vodou

Podmienky záruky na ochranu proti škodám spôsobeným vodou, Miele s.r.o.

Miele s.r.o., sídlo: Plynárenská 1, 821 09 Bratislava, IČO: 35 872 161, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sro, vložka č. 30292/B (ďalej len „Miele“) poskytuje kupujúcemu – popri zákonných a zmluvných právach, ktoré má kupujúci voči predávajúcemu a Miele, a bez obmedzenia takýchto práv – v súlade s nasledujúcimi podmienkami bezplatne záruku v stanovenom rozsahu na nové prístroje pre domácnosť, ktoré sú vybavené systémom ochrany proti nežiaducemu úniku vody (ďalej ako "prístroj/prístroje"):

I. Doba trvania a začiatok záruky proti škodám spôsobeným vodou

1. Záruka proti škodám spôsobeným vodou sa poskytuje na dobu 20 rokov pri používaní prístroja na určený účel.
2. Záručná doba začína plynúť odo dňa kúpy podľa dokladu o kúpe prístroja.

Akýkoľvek záručný/mimozáručný servis prístroja nespôsobuje predĺženie záruky proti škodám spôsobeným vodou.

II. Podmienky záruky proti škodám spôsobeným vodou

1. Prístroj musí byť kúpený prostredníctvom autorizovaného obchodu oprávneného predávať prístroje Miele určeného zo strany Miele alebo priamo od Miele a musí byť používaný v  domácnosti.
2. Pre uplatnenie nárokov podľa tejto záruky je nutné predložiť doklad o kúpe.
3. Predpokladom uplatnenia záruky je odborná inštalácia prístroja technikom vyškoleným spoločnosťou Miele, určeným na tieto servisné práce, ktorú skutočnosť musí kupujúci Miele na požiadanie preukázať.

III. Obsah a rozsah záruky proti škodám spôsobeným vodou

1. Miele poskytne kupujúcemu peňažnú náhradu za vecné škody, ktoré mu vzniknú ako priamy následok vady systému ochrany proti nežiaducemu úniku vody z prístroja. Výška náhrady škody sa spravuje aktuálnou hodnotou poškodených vecí v okamžiku vzniku škody.
2. Náhrada škody, ktorú Miele poskytne v rámci záruky proti škodám spôsobeným vodou, sa obmedzuje na čiastku 15.000,00 Eur pre jednu škodovú udalosť.
3. Nároky kupujúceho upravené v tomto článku III týchto podmienok sú jedinými a výlučnými nárokmi kupujúceho zo záruky proti škodám spôsobeným vodou voči Miele a kupujúci nemá žiadne ďalšie nároky voči Miele nad rámec stanovený týmito podmienkami.

IV. Obmedzenie záruky proti škodám spôsobeným vodou

1. Záruka proti škodám spôsobeným vodou nepokrýva škody na systéme ochrany proti nežiaducemu úniku vody a na samotnom prístroji.
2. Záruka sa nevzťahuje na škody, ktorých príčinou je/sú:
a. Chybné umiestnenie alebo inštalácia prístroja, napr. nedodržanie platných bezpečnostných predpisov alebo písomných návodov na použitie, inštaláciu a montáž.
b. Použitie prístroja v rozpore s určeným účelom, ako aj neodborné použitie alebo namáhanie, ako napr. použitie nevhodných umývacích/oplachovacích prostriedkov alebo chemikálií.
c. Obmedzená funkčnosť alebo dokonca nefunkčnosť prístroja alebo jeho časti v dôsledku osobitých technických špecifikácií, ak prístroj nebol kúpený v krajine, v ktorej je umiestnený.
d. Vonkajšie vplyvy, ako napr. prepravné škody, poškodenie úderom alebo nárazom, škody v dôsledku poveternostných vplyvov alebo iných prírodných javov.
e. Uskutočnenie opráv a úprav servisnými službami inými ako vyškolenými a poverenými Miele pre tieto servisné práce.
f. Použitie neoriginálnych náhradných dielov Miele alebo príslušenstva neschváleného spoločnosťou Miele.

V. Ochrana osobných údajov

Osobné údaje budú spracované v súlade s platnými právnymi predpismi na ochranu osobných údajov.