• Oficiálny e-shop Miele
GP DC DDG 1001 L
30,00 €
1 . Odporúčaná predajná cena je uvedená vrátane DPH
[1]
Nájsť predajcu

Informácie o výrobku

Systémový čistič a odvápňovač, 1000 ml na odvápnenie tlakových parných rúr.
Systémový čistič a odvápňovač
Systémový čistič a odvápňovač
Nebezpečenstvo. Obsahuje Kyselina mravčia. Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí. Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku. Uchovávajte mimo dosahu detí. Noste ochranné rukavice, ochranné okuliare, ochranu tváre. PO POŽITÍ: vypláchnite ústa. NEVYVOLÁVAJTE zvracanie. PRI KONTAKTE S POKOŽKOU (alebo vlasmi): Vyzlečte všetky kontaminované časti odevu. Pokožku ihneď opláchnite vodou alebo sprchou. PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM, lekára. Uchovávajte uzamknuté. Zneškodnite obsah, nádobu v zbernom stredisku pre nebezpečné alebo špeciálne odpady. Žieravé pre dýchacie cesty.

GP DC DDG 1001 L

Systémový čistič a odvápňovač, 1000 ml na odvápnenie tlakových parných rúr.
  • Technické zmeny vyhradené; Nenesieme žiadnu zodpovednosť za správnosť poskytnutých informácií.

Informácie o výrobku

Systémový čistič a odvápňovač, 1000 ml na odvápnenie tlakových parných rúr.
Systémový čistič a odvápňovač
Systémový čistič a odvápňovač
Nebezpečenstvo. Obsahuje Kyselina mravčia. Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí. Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku. Uchovávajte mimo dosahu detí. Noste ochranné rukavice, ochranné okuliare, ochranu tváre. PO POŽITÍ: vypláchnite ústa. NEVYVOLÁVAJTE zvracanie. PRI KONTAKTE S POKOŽKOU (alebo vlasmi): Vyzlečte všetky kontaminované časti odevu. Pokožku ihneď opláchnite vodou alebo sprchou. PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM, lekára. Uchovávajte uzamknuté. Zneškodnite obsah, nádobu v zbernom stredisku pre nebezpečné alebo špeciálne odpady. Žieravé pre dýchacie cesty.

Vaše špeciálne výhody

Súbory na stiahnutie, CAD a aplikácie
  • Produktový list
    PDF
  • Informačný list na webovej stránke
    PDF
1. Odporúčaná predajná cena je uvedená vrátane DPH
  • Technické zmeny vyhradené; Nenesieme žiadnu zodpovednosť za správnosť poskytnutých informácií.
Na začiatok stránky