Obchodné podmienky

Obchodné podmienky

Obchodné podmienky, Miele s.r.o.

1. Úvodné ustanovenia

1.1 Tieto Obchodné podmienky (ďalej len „OP“) upravujú vzťahy pri dodávkach Tovaru Predávajúcim Kupujúcemu na základe objednávok Kupujúceho urobených prostredníctvom webového rozhrania prevádzkovaného na internetových stránkach https://www.miele.sk/.

1.2 Tieto OP upravujú a platia pre všetky dodávky Tovaru, ktorý je Predávajúcim dodávaný Kupujúcemu na základe Zmluvy, pokiaľ nie je v konkrétnej zmluve výslovne a v písomnej forme uvedené inak.

1.3 Kupujúci uznáva tieto OP ako záväzné a berie na vedomie, že sú tieto OP neoddeliteľnou súčasťou každej Zmluvy uzatváranej medzi Predávajúcim a Kupujúcim a platia v plnom rozsahu, pokiaľ sa Predávajúci a Kupujúci písomne nedohodnú na niektorých podmienkach inak. V takom prípade má odlišné dojednanie Zmluvy prednosť pred týmito OP.

1.4 Tieto OP sú platné od 25. 5. 2018. Predávajúci je oprávnený tieto OP jednostranne zmeniť či zrušiť. Zmenenými OP sa riadia právne vzťahy uzatvorené po dni účinnosti zmenených OP.

1.5 Vzťahy vznikajúce medzi Predávajúcim a Kupujúcim sa riadia slovenským právnym poriadkom, pričom práva a povinnosti vyplývajúce zo zmlúv uzatvorených medzi Predávajúcim a Kupujúcimi - spotrebiteľmi sa riadia príslušnými ustanoveniami zák. č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“) a súvisiacimi právnymi predpismi a práva a povinnosti vyplývajúce zo zmlúv uzatvorených medzi Predávajúcim a Kupujúcimi – podnikateľmi sa riadia príslušnými ustanoveniami zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“).

2. Vymedzenie pojmov

2.1 „Predávajúcim“ pre účely týchto OP rozumie spoločnosť Miele s. r. o., IČO: 35 872 161, so sídlom Mlynské nivy 16, Bratislava   821 09, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III., oddiel Sro, vložka 30292/B.

2.2 „Kupujúcim – spotrebiteľom“ sa pre účely týchto OP rozumie každá fyzická osoba, ktorá mimo rámca svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania uzatvára s Predávajúcim Zmluvu.

2.3 „Kupujúcim - podnikateľom“ sa pre účely týchto OP rozumie podnikateľ, ktorý s Predávajúcim uzatvára Zmluvu v rámci svojej podnikateľskej činnosti.

2.4 „Zmluvou“ sa pre účely týchto OP rozumie kúpna alebo iná zmluva uzavretá medzi Predávajúcim a Kupujúcim - spotrebiteľom / Kupujúcim - podnikateľom prostredníctvom webového rozhrania prevádzkovaného na internetových stránkach https://www.miele.sk/.

2.5 „Tovarom“ sa pre účely týchto OP rozumie všetok sortiment ponúkaný Predávajúcim na kúpu na internetových stránkach https://www.miele.sk/.

2.6 „Kúpnou cenou“ sa pre účely týchto OP rozumie cena Tovaru vrátane všetkých daní a poplatkov.

2.7 „E-shopom“ sa pre účely týchto OP rozumie internetový obchod Predávajúceho dostupný na internetových stránkach https://www.miele.sk/.

3. Oznámenie pred uzavretím zmluvy

3.1 Náklady na prostriedky komunikácie na diaľku si hradí Kupujúci - spotrebiteľ / Kupujúci - podnikateľ (spoločne ďalej len ako „Kupujúci“) sám a tieto sa nelíšia od základnej sadzby (v prípade internetového aj telefonického pripojenia podľa podmienok operátora Kupujúceho, Predávajúci si neúčtuje žiadne ďalšie poplatky).

3.2 Všetka prezentácia Tovaru umiestnená na internetových stránkach E-shopu má informatívny charakter a Predávajúci nie je povinný uzatvoriť Zmluvu ohľadom tohto Tovaru.

3.3 Internetové stránky E-shopu obsahujú informácie o Tovare, a to vrátane uvedenia cien jednotlivého Tovaru, ktoré sú s výnimkou zjavnej chyby záväzné. Ceny sú prezentované vrátane všetkých daní (napr. DPH) a poplatkov, okrem nákladov na doručenie Tovaru. Cena Tovaru zostáva v platnosti po dobu, po ktorú je zobrazovaná na internetových stránkach E-shopu. Internetové stránky E-shopu obsahujú aj informácie o nákladoch na doručenie Tovaru, ktoré sú účtované nad rámec ceny Tovaru.

3.4 Grafické znázornenie Tovaru má iba informatívny a ilustratívny charakter a nemusí zodpovedať skutočnej podobe veci.

3.5 V rámci predaja Tovaru prostredníctvom E-shopu Predávajúci neuzatvára zmluvy, ktorých predmetom je  opakované plnenie ani zmluvy na dobu neurčitú.

3.6 Predávajúci uzatvorené Zmluvy ukladá a eviduje iba v elektronickej podobe vo forme potvrdenia, ktoré je Kupujúcemu zaslané ako potvrdenie Objednávky. Takto uložené Zmluvy nie sú Kupujúcemu prístupné.

3.7 V prípade, že sa Kupujúci domnieva, že jeho práva boli postupom Predávajúceho porušené, môže sa v záujme mimosúdneho riešenia sporu so svojou sťažnosťou obrátiť na Predávajúceho prostredníctvom e-mailovej adresy info@miele.sk. Kupujúci - spotrebiteľ je tiež oprávnený obrátiť sa na štátny orgán mimosúdneho riešenia spotrebiteľských sporov, ktorým je Slovenská obchodná inšpekcia, so sídlom Prievozská 32, 827 99 Bratislava 27, alebo ktorýkoľvek jej oblastný inšpektorát. Slovenská obchodná inšpekcia je zároveň orgánom štátnej správy, ktorý kontroluje a vykonáva dozor nad právnickými a fyzickými osobami predávajúcimi alebo dodávajúcimi výrobky a tovar na vnútorný trh, poskytujúcimi služby alebo vyvíjajúcimi inú podobnú činnosť na vnútornom trhu, poskytujúcimi spotrebiteľský úver alebo prevádzkujúcimi trhovisko (tržnica), pokiaľ podľa osobitných právnych predpisov nevykonáva tento dozor iný správny úrad. Všetky informácie týkajúce sa riešenia spotrebiteľských sporov prostredníctvom Slovenskej obchodnej inšpekcie sú dostupné na jej internetovej stránke www.soi.sk.

3.8 V súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a rady č. 524/2013 z 21. 5. 2013, je Kupujúci - spotrebiteľ oprávnený využiť na riešenie svojho sporu s Predávajúcim platformu Európskej Komisie pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na internetových stránkach https://esc-sr.sk/. Kontaktným miestom je Európske spotrebiteľské centrum Slovenská republika, so sídlom Mlynské nivy 44/A 827 15 Bratislava 212 Slovenská republika Tel.:+421 905 528 477 e-mail: ECCNET-SK@ec.europa.eu.

4. Uzatvorenie Zmluvy

4.1 Objednávky tovaru Kupujúci uskutočňuje prostredníctvom E-shopu tak, že zo zoznamu ponúkaného Tovaru vloží ním vybraný Tovar do nákupného košíka a podľa jednotlivých krokov uvedených na internetových stránkach https://www.miele.sk/ v rámci objednávkového formulára zadá požadované údaje a Tovar záväzne objedná. V Objednávke Kupujúci špecifikuje adresu dodania a všetky fakturačné a kontaktné údaje, vrátane e-mailovej adresy a telefónneho čísla. Kupujúci tiež vyjadrí súhlas s aktuálnym znením OP Predávajúceho. Pred odoslaním Objednávky je Kupujúcemu umožnené skontrolovať a meniť údaje, ktoré do Objednávky vložil. Kupujúci má tiež možnosť zisťovať a opravovať chyby vzniknuté pri zadávaní dát do Objednávky. Kliknutím na tlačidlo „Potvrdiť objednávku“ je Objednávka odoslaná na spracovanie Predávajúcemu, pričom po tomto okamihu už nie je možné v Objednávke čokoľvek meniť či dopĺňať. Objednávka Kupujúceho sa považuje za platnú, ak obsahuje všetky predpísané údaje tak, ako sú uvedené v objednávkovom formulári. Údaje uvedené Kupujúcim v Objednávke považuje Predávajúci za správne a pravdivé.

4.2 Kupujúci odoslaním Objednávky výslovne vyhlasuje, že na neho nebol vyhlásený úpadok ani nebolo proti nemu začalo konkurzné konanie, ani že si nie je vedomý toho, že by mal záväzky takého rozsahu, že by mu hrozilo začatie insolvenčného konania. Pre prípad, že Kupujúci po uzavretí zmluvy zistí, že by proti nemu mohlo začať konkurzné konanie, je povinný túto skutočnosť bezodkladne oznámiť Predávajúcemu. Kupujúci týmto výslovne udeľuje súhlas Predávajúcemu, že má v takom prípade právo odstúpiť od Zmluvy. Tým nie je dotknuté právo Predávajúceho na prípadnú náhradu škody.

4.3 Potom, čo bude Objednávka Kupujúceho so všetkými náležitosťami odoslaná podľa ustanovení článku 4.1. týchto OP Predávajúcemu, zašle Kupujúcemu formou elektronickej komunikácie na ním uvedenú e-mailovú adresu potvrdenie Objednávky (ďalej len „Potvrdenie objednávky“). Na prijatie Objednávky, a teda k uzavretiu Zmluvy medzi Predávajúcim a Kupujúcim, dochádza doručením tohto Potvrdenia objednávky Kupujúcemu. Jediným jazykom, v ktorom možno zmluvu uzatvoriť, je slovenský jazyk. V prípade, že Tovar nebude skladom, bude Kupujúci informovaný o termíne dodania.

4.4 Ak sa Predávajúcemu nepodarí doručiť Kupujúcemu Potvrdenie objednávky spôsobom uvedeným v článku 4.3. týchto OP, je oprávnený Objednávku bez náhrady zrušiť. O zrušení Objednávky nie je Predávajúci povinný Kupujúceho informovať.

4.5 Pre vylúčenie pochybností platí, že Zmluva nie je uzavretá, pokiaľ Objednávka nie je Predávajúcim prijatá alebo je prijatá s výhradou. Kupujúci berie na vedomie, že Predávajúci nie je povinný uzavrieť Zmluvu s Kupujúcim, a to najmä, ak ide o osobu, ktorá predtým podstatným spôsobom porušila kúpnu zmluvu alebo tieto OP alebo o osobu, ktorá je v omeškaní s úhradou splatných dlhov voči Predávajúcemu.

4.6 Predávajúci si vyhradzuje právo nepotvrdiť Objednávku alebo jej časť pred uzavretím Zmluvy v prípade, že sa Tovar už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávateľa Tovaru. V prípade, že Kupujúci už zaplatil časť alebo celú Kúpnu cenu, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet alebo adresu, a k uzavretiu Zmluvy nedôjde.

4.7 Po doručení Potvrdenia objednávky Predávajúcim Kupujúcemu nie je Kupujúci oprávnený Objednávku jednostranne zrušiť a uzatvorenú Zmluvu možno meniť alebo rušiť iba na základe dohody strán alebo na základe zákonných dôvodov. Kupujúci je povinný v stanovenom termíne od Predávajúceho objednaný Tovar prevziať a súčasne v stanovenom termíne uhradiť za dodaný Tovar dohodnutú Kúpnu cenu.

4.8 Predávajúci si ďalej vyhradzuje právo Objednávku nepotvrdiť či od uzatvorenej Zmluvy odstúpiť v prípade, že objednaný Tovar bol v E-shope ponúkaný za cenu zjavne neprimeranú, uverejnenú v dôsledku chyby interného informačného systému. Za zjavne neprimeranú cenu Tovaru sa pre účely týchto OP považuje cena, ktorej výška nedosahuje aspoň 80 % obvyklej výrobcom odporúčanej predajnej ceny.

4.9 Plnenie, ktoré je spolu s objednaným Tovarom Kupujúcemu poskytnuté Predávajúcim v rámci Objednávky bezplatne, je v zmysle Občianskeho zákonníka považované za dar (ďalej len „Dar“). Ani v prípade, že je Dar poskytnutý Kupujúcemu - spotrebiteľovi, nepodlieha ustanoveniam Občianskeho zákonníka upravujúcim špecifické práva spotrebiteľa. Darovacia zmluva je uzavretá s rozväzovaciu podmienkou, že ak dôjde k využitiu práva Kupujúceho - spotrebiteľa odstúpiť od Zmluvy v lehote 14 dní (pozri. čl. 7 týchto OP), darovacia zmluva stráca účinnosť a Kupujúci - spotrebiteľ je povinný spolu s vráteným Tovarom vrátiť aj Predávajúcim poskytnutý Dar.

5. Kúpna cena a platobné podmienky

5.1 Na základe špecifikácie Tovaru v Objednávke je systémom E-shopu po kliknutí na tlačidlo „Aktualizovať košík“ vypočítaná výsledná Kúpna cena.

5.2 Kúpnu cenu môže Kupujúci uhradiť Predávajúcemu nasledujúcimi spôsobmi:

- v hotovosti na dobierku v mieste určenom Kupujúcim v Objednávke;

- bezhotovostne platobnou kartou;

- bankovým prevodom - platba vopred na zálohovú faktúru.

5.3 Predávajúci nepožaduje od Kupujúceho zálohu či inú obdobnú platbu. Tým nie je dotknuté právo Predávajúceho požadovať zábezpeku podľa čl. 5., ods. 5.6. týchto OP.

5.4 V prípade platby na dobierku je Kúpna cena splatná pri prevzatí Tovaru. V prípade bezhotovostnej platby je Kúpna cena splatná do troch (3) dní od uzavretia Zmluvy; pri omeškaní s úhradou Kúpnej ceny je Predávajúci oprávnený od príslušnej Kúpnej zmluvy odstúpiť.

5.5 Kúpna cena je uhradená okamžikom pripísania príslušnej čiastky na účet Predávajúceho alebo dňom uhradenia dobierky Kupujúcim.

5.6 Ak získa Predávajúci po uzavretí Zmluvy poznatky o podstatnom zhoršení finančných pomerov Kupujúceho, ktoré môžu ohroziť jeho nárok na úhradu Kúpnej ceny, môže Predávajúci až do doby svojho plnenia požadovať poskytnutie vhodnej záruky v lehote na tento účel písomne stanovenej a poskytnutej Predávajúcim Kupujúcemu alebo môže Predávajúci požadovať od Kupujúceho úhradu Kúpnej ceny splatnú pred dodaním Tovaru. Ak Kupujúci nesplní oprávnenú žiadosť Predávajúceho vôbec, riadne alebo včas, môže Predávajúci bez ďalšieho odstúpiť od Zmluvy a/alebo požadovať náhradu škody. Kupujúci nemá v takom prípade nárok na náhradu škody.

5.7 Započítania oproti splatným pohľadávkam Predávajúceho sú dovolené len v prípade pohľadávok Kupujúceho, ktoré sú priznané právoplatným a vykonateľným rozhodnutím všeobecného alebo rozhodcovského súdu alebo rozhodcu. 

6. Dodanie Tovaru

6.1 Predávajúci zabezpečuje dodanie Tovaru prostredníctvom zmluvnej prepravnej spoločnosti za jednotnú cenu podľa aktuálneho platného cenníka Predávajúcim zvoleného prepravcu. Cena dopravy je Kupujúcemu vždy zobrazená v sekcii „Nákupný košík“ po tom, čo je do neho Tovar Zákazníkom vložený. Predávajúci zabezpečuje dodanie Tovaru Kupujúcemu len na adresy nachádzajúce sa na území Slovenskej republiky. Štandardná dodacia lehota Tovaru je 5 (slovom: päť) pracovných dní odo dňa uzavretia Zmluvy.

6.2 Tovar je Kupujúcemu - podnikateľovi odovzdaný okamihom jeho odovzdania prvému dopravcovi na prepravu. Odovzdaním Tovaru prvému dopravcovi na Kupujúceho - podnikateľa prechádza nebezpečenstvo škody na veci.

6.3 Kupujúcemu - spotrebiteľovi je Tovar Predávajúcim odovzdaný jeho skutočným odovzdaním dopravcom a nebezpečenstvo škody na veci na Kupujúceho - spotrebiteľa prechádza prevzatím veci. To neplatí v prípade, že Kupujúci - spotrebiteľ na základe dohody s Predávajúcim zvolí iného, než Predávajúcim ponúkaného dopravcu. V takom prípade sa prechod nebezpečenstva na veci a okamih odovzdania Tovaru riadi ustanovením čl. 6, ods. 6.2. týchto OP aj pre Kupujúceho - spotrebiteľa.

6.4 Predávajúci je oprávnený vykonávať čiastkové dodávky Tovaru a Kupujúci je povinný tieto čiastkové dodávky prijať.

6.5 Pri prevzatí Tovaru od dopravcu je Kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalov Tovaru, ako aj počet balíkov a neporušenosť pásky podľa priloženého prepravného listu a v prípade akýchkoľvek závad tieto bezodkladne dopravcovi oznámiť a urobiť o nich s dopravcom zápis. V prípade zistenia porušenia obalu svedčiaceho o neoprávnenom vniknutí do zásielky nie je Kupujúci povinný zásielku od dopravcu prevziať. V takom prípade je Kupujúci povinný o dôvodoch odmietnutia urobiť s dopravcom záznam a ak je to možné, urobiť fotografie porušenej zásielky. Kupujúci je taktiež povinný oznámiť Predávajúcemu poškodenie či iné chyby Tovaru pri doručení bez zbytočného odkladu po tom, čo ich mohol pri včasnej prehliadke a dostatočnej starostlivosti zistiť, inak stratí nárok na uplatnenie práva z chybného plnenia.

6.6 Ak Kupujúci neprevezme podľa Zmluvy pripravený Tovar na zmluvne dohodnutom mieste a v zmluvne dohodnutom čase, je so splnením svojho záväzku prevziať Tovar v omeškaní. Predávajúci je oprávnený od Kupujúceho požadovať splnenie Zmluvy alebo Kupujúcemu stanoviť primeranú dodatočnú lehotu na prevzatie Tovaru a po jej márnom uplynutí od Zmluvy odstúpiť. V prípade odstúpenia Predávajúceho od Zmluvy z dôvodu porušenia povinností Kupujúceho je Kupujúci povinný uhradiť Predávajúcemu do 1 týždňa od písomnej výzvy zmluvnú pokutu, ktorá sa skladá z nákladov Predávajúceho vynaložených na realizáciu zákazky a 10 % z ceny zákazky s DPH ako náhrady za obvyklý ušlý zisk Predávajúceho. Právo Predávajúceho na náhradu škody tým nie je dotknuté. Zmluvná pokuta sa do výšky škody nezapočítava. Predávajúcemu ďalej vzniká právo Tovar uskladniť alebo zabezpečiť jeho uskladnenie prostredníctvom tretej osoby, a to na náklady Kupujúceho. Ak vzniknú Predávajúcemu z tohto titulu aj ďalšie náklady či škody, zaväzuje sa Kupujúci tieto ďalšie náklady či škody na výzvu Predávajúceho uhradiť.

6.7 Vlastnícke právo k Tovaru, ktorý je predmetom Zmluvy, prechádza na Kupujúceho až okamihom zaplatenia jeho úplnej Kúpnej ceny podľa Zmluvy a prevzatím Tovaru Kupujúcim.

7. Právo Kupujúceho – spotrebiteľa na odstúpenie od Zmluvy

7.1 Kupujúci - spotrebiteľ má v súlade s § 7 zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov právo v lehote 14 (slovom: štrnástich) dní od Zmluvy odstúpiť. Lehota podľa predchádzajúcej vety plynie odo dňa prevzatia Tovaru Kupujúcim - spotrebiteľom a u Tovaru, ktorý je dodaný v niekoľkých častiach odo dňa prevzatia poslednej dodávky časti Tovaru. Lehota na odstúpenie od Zmluvy je zachovaná, ak je odstúpenie od Zmluvy zaslané Kupujúcim - spotrebiteľom Predávajúcemu najneskôr v posledný deň 14-dňovej lehoty.

7.2 Pri uplatnení práva na odstúpenie od Zmluvy je Kupujúci - spotrebiteľ o svojom odstúpení od Zmluvy povinný informovať Predávajúceho na adrese Miele s.r.o., IČO: 35 872 161, so sídlom Mlynské nivy 16, Bratislava   821 09 alebo e-mailom na: info@miele.sk formou jednostranného právneho úkonu.

7.3 V prípade, že Kupujúci - spotrebiteľ využije svoje právo od Zmluvy odstúpiť, je Predávajúci povinný mu najneskôr do 14 (slovom: štrnástich) dní odo dňa odstúpenia od Zmluvy vrátiť všetky peňažné prostriedky vrátane nákladov na dodanie Tovaru, ktorý od neho prijal. Predávajúci však nie je povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky Kupujúcemu - spotrebiteľovi skôr, než bude Tovar Predávajúcemu vrátený, prípadne skôr, než Kupujúci - spotrebiteľ preukáže, že Tovar Predávajúcemu odoslal.

7.4 Ak Kupujúci - spotrebiteľ neurčí inak, vráti mu Predávajúci prijaté peňažné prostriedky rovnakým spôsobom, akým ich od Kupujúceho - spotrebiteľa prijal. V prípade, že Kupujúci - spotrebiteľ hradil Kúpnu cenu dobierkou, budú mu peňažné prostriedky vrátené podľa jeho výberu buď odoslaním peňazí poštovou poukážkou na jeho adresu alebo prevodom na bankový účet. V prípade, že pri odstúpení od Zmluvy Kupujúci - spotrebiteľ neuvedie spôsob, akým požaduje vrátiť uhradené peňažné prostriedky, platí, že zvolil možnosť vrátenia poštovou poukážkou. 

7.5 Náklady na vrátenie Tovaru Predávajúcemu znáša Kupujúci - spotrebiteľ. V prípade, že vzhľadom na svoju povahu nemôže byť Tovar vrátený Predávajúcemu poštou, zabezpečí vrátenie Tovaru na  náklady Kupujúceho - spotrebiteľa Predávajúci, a to za cenu podľa aktuálneho platného cenníka dostupného na internetových stránkach E-shopu Predávajúceho.

7.6 Kupujúci - spotrebiteľ zodpovedá Predávajúcemu za akékoľvek zníženie hodnoty Tovaru v dôsledku zaobchádzania s týmto Tovarom inak, ako je potrebné na oboznámenie sa s jeho povahou, vlastnosťami a funkčnosťou. Aby sa Kupujúci - spotrebiteľ oboznámil s povahou, vlastnosťami a funkčnosťou Tovaru, mal by s ním nakladať a skontrolovať ho len takým spôsobom, akým by mu bol umožnený pri kúpe Tovaru v obchode. V prípade zníženia hodnoty Tovaru jeho používaním vo väčšom rozsahu, než je uvedené v predchádzajúcej vete, je Predávajúci oprávnený uplatniť voči Kupujúcemu - spotrebiteľovi kompenzáciu za zníženie hodnoty vráteného Tovaru, najmä vtedy, ak k takému zníženiu hodnoty dôjde poškodením Tovaru alebo vrátením Tovaru v nekompletnom stave. Predávajúci si vyhradzuje právo jednostranne započítať túto kompenzáciu za zníženie hodnoty vráteného Tovaru na vrátenú Kúpnu cenu.

7.7 V prípade odstúpenia Kupujúceho - spotrebiteľa od Zmluvy nesie po dobu od prevzatia Tovaru od dopravcu do doby, než bude Tovar prevzatý Predávajúcim späť, nebezpečenstvo škody na Tovare Kupujúci – spotrebiteľ.

7.8 V prípade, že bol Kupujúcemu - spotrebiteľovi spolu s Tovarom poskytnutý Predávajúcim tiež Dar, je Kupujúci - spotrebiteľ povinný v prípade odstúpenia od Zmluvy podľa tohto článku OP vrátiť tento Dar spolu s Tovarom, ohľadom ktorého od Zmluvy odstúpil. Ak Dar nebude vrátený späť, bude sa jeho hodnota chápať ako bezdôvodné obohatenie Kupujúceho - spotrebiteľa. Ak nie je vydanie Daru možné, má Predávajúci právo na peňažnú náhradu Ceny Daru v obvyklej výške.

7.9 Kupujúci – spotrebiteľ nie je oprávnený odstúpiť od Zmluvy

 • o poskytovaní služieb, ak boli splnené s jeho predchádzajúcim výslovným súhlasom pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy a podnikateľ pred uzatvorením zmluvy oznámil spotrebiteľovi, že v takom prípade nemá právo na odstúpenie od zmluvy,
 • o dodávke tovaru alebo služby, ktorých cena závisí od odchýlok finančného trhu nezávisle od vôle podnikateľa a ku ktorým môže dôjsť počas lehoty na odstúpenie od Zmluvy,
 • o dodávke tovaru, ktorý bol upravený podľa priania Kupujúceho - spotrebiteľa alebo pre jeho osobu,
 • o dodávke tovaru, ktorý rýchlo podlieha skaze, ako aj tovaru, ktorý bol po dodaní nenávratne zmiešaný s iným tovarom,
 • o oprave alebo údržbe vykonanej v mieste určenom spotrebiteľom na jeho žiadosť; to však neplatí v prípade následného vykonania iných ako vyžiadaných opráv či dodania iných ako vyžiadaných náhradných dielov,
 • o dodávke tovaru v uzavretom obale, ktoré spotrebiteľ z obalu vybral a z hygienických dôvodov ho nie je možné vrátiť,
 • o dodávke zvukovej alebo obrazovej nahrávky alebo počítačového programu, ak porušil ich pôvodný obal,
 • o dodávke novín, periodík alebo časopisov,
 • o ubytovaní, doprave, stravovaní alebo využití voľného času, ak podnikateľ tieto plnenia poskytuje v určenom termíne,
 • uzatvorenej na základe verejnej dražby podľa zákona upravujúceho verejné dražby, alebo
 • o dodaní digitálneho obsahu, ak nebol dodaný na hmotnom nosiči a bol dodaný s predchádzajúcim výslovným súhlasom spotrebiteľa pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy a podnikateľ pred uzatvorením zmluvy oznámil spotrebiteľovi, že v takom prípade nemá právo na odstúpenie od zmluvy.

8. Práva z vadného plnenia

8.1 Predávajúci plní vadne v prípade, že Tovar nie je Kupujúcemu odovzdaný v množstve, akosti a vyhotovení dohodnutom v Zmluve (ďalej len „Vada Tovaru“). Za Vadu Tovaru sa považuje tiež plnenie inej veci a chyby v dokladoch.

8.2 Predávajúci zodpovedá Kupujúcemu najmä za to, že v čase prevzatia Tovaru:

a) má Tovar vlastnosti, ktoré si strany dohodli, a ak takáto dohoda chýba, má také vlastnosti, ktoré Predávajúci alebo výrobca opísal alebo ktoré Kupujúci očakával vzhľadom na povahu Tovaru a na základe nimi vykonávanej reklamy,

b) sa Tovar hodí na účel, ktorý na jeho použitie Predávajúci uvádza alebo na ktorý sa tovar tohto druhu bežne používa,

c) Tovar zodpovedá kvalitou alebo prevedením zmluvnej vzorke alebo predlohe, ak boli akosť alebo vyhotovenie určené podľa zmluvnej vzorky alebo predlohy,

d) je Tovar v zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti a

e) Tovar vyhovuje požiadavkám právnych predpisov.

8.3 Kupujúci - spotrebiteľ je oprávnený uplatniť právo z vady, ktorá sa vyskytne na Tovare v čase 24 (slovom: dvadsiatich štyroch) mesiacov od jeho prevzatia; táto lehota sa neuplatní:

a) pri Tovare predávanom za nižšiu cenu na vadu, pre ktorú bola nižšia cena dohodnutá,

b) na opotrebenie Tovaru spôsobené jeho obvyklým používaním,

c) v prípade používaného Tovaru na vadu zodpovedajúcu miere používania alebo opotrebenia, ktorú Tovar mal pri prevzatí Kupujúcim, alebo

d) ak to vyplýva z povahy Tovaru.

V prípade kúpy použitého Tovaru je Kupujúci - spotrebiteľ oprávnený uplatniť právo z vady Tovaru v čase 12 (slovom: dvanásť) mesiacov odo dňa jeho prevzatia. 

8.4 V prípade Kupujúceho - spotrebiteľa sa má za to, že ak sa prejaví Vada Tovaru v priebehu prvých 6 (slovami: šiestich) mesiacov odo dňa prevzatia Tovaru, bol Tovar vadný už pri prevzatí Kupujúcim – spotrebiteľom, ak to neodporuje povahe veci alebo ak Predávajúci nepreukáže opak.

8.5 Kupujúci - podnikateľ je oprávnený vytknúť Vadu Tovaru Predávajúcemu v lehote 6 (slovami: šiestich) mesiacov odo dňa prevzatia Tovaru.

8.6 Podmienky uplatnenia nároku z Vád Tovaru a postup pre uplatnenie reklamácie upravuje Reklamačný poriadok, ktorý je dostupný tu.

9. Záruka za akosť

9.1 Predávajúci sa zaväzuje, že ním predávaný Tovar bude spôsobilý na použitie a zachová si svoje obvyklé vlastnosti, a to po dobu 24 (slovom: dvadsiatich štyroch) mesiacov v prípade, že je Tovar zakúpený Kupujúcim - spotrebiteľom, a po dobu 12 (slovom: dvanástich ) mesiacov v prípade, že je Tovar zakúpený Kupujúcim - podnikateľom (ďalej len „Záruka za akosť“).

9.2 Záručná doba uvedená v čl. 9., ods. 9.1. týchto OP začína plynúť odo dňa dodania Tovaru Kupujúcemu. Ak má Tovar uviesť do prevádzky subjekt odlišný od Predávajúceho, beží záručná doba až odo dňa uvedenia Tovaru do prevádzky, ak Kupujúci objednal uvedenie do prevádzky najneskôr do troch týždňov od prevzatia Tovaru a riadne a včas poskytol na vykonanie služby potrebnú súčinnosť.

9.3 Podmienky Záruky za akosť a postup pre uplatnenie reklamácie upravuje Reklamačný poriadok, ktorý je dostupný tu. Podmienky predĺženej záruky za akosť sú upravené v dokumente „Podmienky platnosti a používania Predĺženej záruky Miele“, ktoré sú dostupné tu.

10. Ostatné

10.1 Premlčacia lehota pri Kupujúcom – podnikateľovi je 4 roky a pri Kupujúcom – spotrebiteľovi je 3 roky.

10.2 Kupujúci nie je oprávnený bez písomného súhlasu Predávajúceho postúpiť svoje práva a povinnosti zo Zmluvy na tretiu osobu.

10.3 Strany sa môžu odchýliť od týchto OP iba na základe písomnej, vzájomne odsúhlasenej zmeny podpísanej oboma stranami.

10.4 Nevymáhateľnosť alebo neplatnosť ktoréhokoľvek ustanovenia týchto OP alebo Zmluvy neovplyvní vymáhateľnosť alebo platnosť ostatných ustanovení týchto OP alebo Zmluvy. V prípade, že akékoľvek ustanovenie by malo z akéhokoľvek dôvodu stratiť platnosť (najmä z dôvodu rozporu s aplikovateľnými zákonmi a ostatnými právnymi normami), vykonajú zmluvné strany konzultácie a dohodnú sa na právne prijateľnom spôsobe uskutočnenia zámerov obsiahnutých v takej časti Zmluvy, ktorá stratila platnosť.

10.5 Kupujúci berie na vedomie, že zásady spracúvania osobných údajov Predávajúceho sú obsiahnuté v osobitnom dokumente Zásady spracúvania osobných údajov umiestnenom na webovej stránke Predávajúceho tu.

10.6 Aktuálne kontaktné údaje Predávajúceho sú uvedené na webovej stránke Predávajúceho https://www.miele.sk/c/kontakt-11.htm

V Bratislave dňa 25. 5. 2018

Záručné podmienky a reklamačný poriadok

Záručné podmienky a reklamačný poriadok, Miele s.r.o.

1. Úvodné ustanovenia

1.1 Tieto Záručné podmienky a reklamačný poriadok (ďalej len „Reklamačný poriadok“) upravujú spoločné pravidlá a podmienky pre uplatnenie nárokov Zákazníka zo zodpovednosti Predávajúceho za vady Tovaru a nárokov Zákazníka zo záruky za akosť Tovaru, ktorú Predávajúci poskytuje (ďalej len „Reklamácia“).

1.2 Týmto Reklamačným poriadkom sa riadia všetky Reklamácie Tovaru, ktorý bol zakúpený výhradne u Predávajúceho na území Slovenskej republiky v jeho predajni, prostredníctvom E-shopu, či na základe ponuky navrhnutej mimo priestorov určených na podnikanie Predávajúceho, a ďalej Cudzie reklamácie výrobkov značky Miele nachádzajúcich sa na území Slovenskej republiky, ktoré boli zakúpené u autorizovaného distribútora v Slovenskej republike, či v niektorom z členských štátov Európskej únie, Nórska či Švajčiarska a Predávajúci Reklamáciu na základe dohody s vlastníkom výrobku podľa § 625 zákona č. 40/1964 Z. z. Občiansky zákonník (ďalej len „Občiansky zákonník“) prijal na vybavenie.

1.3 Zákazník uznáva tento Reklamačný poriadok za záväzný a berie na vedomie, že je neoddeliteľnou súčasťou každej Zmluvy uzatváranej medzi Predávajúcim a Zákazníkom a platí v plnom rozsahu, ibaže sa Predávajúci a Zákazník písomne ​​dohodnú na niektorých podmienkach inak. V takom prípade má odlišné znenie Zmluvy pred týmto Reklamačným poriadkom prednosť.

1.4 Tento Reklamačný poriadok je platný od 1. 9. 2018. Predávajúci je oprávnený tento Reklamačný poriadok jednostranne zmeniť či zrušiť. Zmeneným reklamačným poriadkom sa riadia právne vzťahy uzatvorené po dni účinnosti zmeneného Reklamačného poriadku.

1.5 Právne otázky ktoré nie sú upravené týmto Reklamačným poriadkom, ani Zmluvou, sa riadia príslušnými právnymi predpismi Slovenskej republiky, najmä ustanoveniami Občianskeho zákonníka a v prípade Zákazníka, ktorý je spotrebiteľom, tiež zákonom č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o ochrane spotrebiteľa“).

2. Vymedzenie pojmov

2.1 „Predávajúcim“ sa na účely tohto Reklamačného poriadku rozumie spoločnosť Miele s.r.o., so sídlom Mlynské nivy 16, Bratislava 821 09, IČO: 35 872 161, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III., oddiel: Sro, vložka č.: 30292/B.

2.2 „Zákazníkom“ sa na účely tohto Reklamačného poriadku rozumie každá osoba, a to fyzická, ako aj právnická, ktorá si u Predávajúceho na území Slovenskej republiky zakúpila Tovar, ktorý je predmetom Reklamácie (ďalej len „Tovar“).

2.3 „Zmluvou“ sa na účely tohto Reklamačného poriadku rozumie kúpna alebo iná zmluva uzavretá medzi Predávajúcim a Zákazníkom, na základe ktorej bol Predávajúcim Zákazníkovi dodaný Tovar.

2.4 „Vadou“ sa na účely tohto Reklamačného poriadku rozumie akýkoľvek nedostatok Tovaru v množstve, akosti a vyhotovení dohodnutom v Zmluve, ktorý Zákazník Predávajúcemu vytýka. Za Vadu Tovaru sa považuje tiež plnenie inej veci a chyby v dokladoch.

2.5 „Kúpnou cenou“ sa na účely tohto Reklamačného poriadku rozumie cena Predmetu reklamácie, vrátane všetkých daní a poplatkov.

2.6 „E-shopom“ sa na účely tohto Reklamačného poriadku rozumie internetový obchod dostupný pre Predávajúceho na internetových stránkach https://www.miele.sk/.

2.7 „Cudzou reklamáciou“ sa na účely tohto Reklamačného poriadku rozumie Predávajúcim prijatá reklamácia výrobku značky Miele, zakúpeného u iného autorizovaného distribútora Predávajúceho, než je Predávajúci, a to na území Slovenskej republiky, ako aj v jednom z členských štátov Európskej únie, Nórsku, či Švajčiarsku (ďalej len „Distribútor“).

3. Uplatnenie Reklamácie

3.1 Zákazník je povinný uplatniť Reklamáciu u Predávajúceho bez zbytočného odkladu po zistení Závady, a to na telefónnej linke: 0800 MIELE1 (0800 643 531). Zákazník je povinný oznámiť Predávajúcemu všetky relevantné údaje týkajúce sa ním zistenej Vady a jej popis tak, aby mohla byť Reklamácia posúdená pracovníkom Predávajúceho.

3.2 Zjavné Vady musia byť Zákazníkom oznámené najneskôr do 5 (slovom: piatich) kalendárnych dní odo dňa prevzatia Tovaru. Na neskoršie oznámenie zjavných Vád Tovaru Predávajúci nebude prihliadať.

3.3 Predávajúci vyšle na Zákazníkom oznámenú adresu technika, ktorý Tovar skontroluje, stanoví príčinu Vady a v prípade, že zistí, že sa jedná o Vadu, ktorú možno odstrániť v rámci Reklamácie, túto Vadu bezplatne odstráni. V prípade, že Vadu nie je možné odstrániť bezprostredne pri jej zistení technikom, bude Zákazník telefonicky informovaný o termíne odstránenia Vady ihneď po tom, keď bude tento Predávajúcim stanovený. Technik Predávajúceho je povinný o kontrole Tovaru spísať so Zákazníkom servisný výkaz, v ktorom bude uvedený dátum uplatnenia Reklamácie u Predávajúceho, čo je obsahom Reklamácie, servisným technikom zistená Vada Tovaru a Zákazníkom požadovaný spôsob vybavenia Reklamácie. Ako náhle je Vada technikom odstránená, je povinný Zákazníkovi potvrdiť dátum a spôsob vybavenia Reklamácie, vrátane vydania potvrdenia o vykonaní opravy a čase jej trvania, prípadne písomné odôvodnenie zamietnutia Reklamácie.

3.4 Zákazník je tiež oprávnený Tovar zaslať Predávajúcemu na adresu sídla Predávajúceho. Tovar musí byť dôkladne zabezpečený tak, aby pri jeho preprave nedošlo k jeho poškodeniu či znehodnoteniu, a zásielka s Tovarom musí byť viditeľne označená nápisom „REKLAMÁCIA“. Spolu s Tovarom je Zákazník povinný zaslať Predávajúcemu tiež dodané príslušenstvo, kópiu dokladu o kúpe Tovaru, podrobný opis Vady a svoje kontaktné údaje. Zákazník je tiež povinný uviesť spôsob, akým požaduje Reklamáciu vybaviť. V prípade, že bol Tovary minulosti už reklamovaný, zašle Zákazník Predávajúcemu tiež kópiu dokladu o predchádzajúcom spôsobe vybavenia Reklamácie.

3.5  Akonáhle Predávajúci obdrží od Zákazníka Reklamáciu, je povinný Zákazníka o tejto skutočnosti písomne ​​informovať a zaslať mu písomné potvrdenie o tom, kedy Reklamáciu uplatnil a čo je jej obsahom, Zákazníkom požadovaný spôsob vybavenia Reklamácie a spôsob akým bude Zákazník informovaný o jej vybavení, prípadne písomné odôvodnenie zamietnutia Reklamácie. Predávajúci je tiež povinný Zákazníkovi písomne ​​potvrdiť spôsob vybavenia Reklamácie a dobu jej trvania.

3.6 Tovar bude Predávajúcim testovaný len na Vadu uvedenú Zákazníkom.

4. Odmietnutie Reklamácie Predávajúcim

4.1 Predávajúci nezodpovedá za bežné opotrebovanie Tovaru.

4.2 Zákazník nie je oprávnený reklamovať Vady:

 • o ktorých pred prevzatím Tovaru vedel alebo o nich s prihliadnutím na okolnosti uzatvorenia Zmluvy musel vedieť;
 • ktoré sám spôsobil, resp. ich spôsobili osoby, za ktoré Zákazník zodpovedá alebo osoby, ktoré boli Zákazníkom poverené vykonaním úloh v súvislosti so Zmluvou;
 • ktoré boli spôsobené chybným alebo nevhodným zaobchádzaním v rozpore s návodom na použitie, nevhodným skladovaním, nadmerným zaťažením, prirodzeným opotrebovaním alebo z dôvodu vplyvov vyvolaných vyššou mocou alebo prírodnými živlami;
 • vzniknuté mechanickým poškodením Tovaru;
 • spôsobené elektrickým prepätím v rozvodnej sieti (viditeľne spálené súčiastky alebo plošné spoje);
 • vzniknuté používaním Tovaru v podmienkach, ktoré svojou teplotou, prašnosťou, vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi nezodpovedajú prostrediu, ktoré je priamo Predávajúcim alebo výrobcom určené;
 • vzniknuté v dôsledku neodbornej inštalácie, zaobchádzaniu, obsluhy, alebo zanedbaním starostlivosti o Tovar;
 • vzniknuté nadmerným zaťažovaním alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii alebo všeobecnými zásadami;
 • vzniknuté prevedením nekvalifikovaného zásahu či zmenou parametrov;
 • vzniknuté úpravami vykonanými Zákazníkom (nátery, ohýbanie a pod.);
 • v prípade, že pri predchádzajúcej oprave alebo zmene Predmetu reklamácie boli použité iné ako originálne náhradné diely Predávajúceho a príslušenstvo, ktoré nebolo Predávajúcim odsúhlasené;

4.3 Predávajúci má právo odmietnuť prijatie Tovaru k Reklamácií v prípadoch, keď Tovar alebo jeho súčasti sú znečistené alebo nie sú v stave, ktorý je v súlade s hygienickými predpismi a všeobecnými hygienickými zásadami.

4.4 Všetky reklamačné nároky Zákazníka tiež zanikajú v okamihu, kedy dôjde bez predošlého súhlasu Predávajúceho k zmenám alebo iným zásahom na Tovare.

5. Vybavenie reklamácie

5.1 Ak je Vada Tovaru podstatným porušením Zmluvy, má Zákazník právo:

 • na odstránenie Vady dodaním novej veci bez Vady alebo dodaním chýbajúcej veci;
 • na odstránenie Vady opravou veci;
 • na primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo
 • odstúpiť od zmluvy.

5.2 Ak je Vada nepodstatným porušením Zmluvy, má Zákazník právo na jej odstránenie, alebo na primeranú zľavu z kúpnej ceny. Ak neodstráni Predávajúci Vadu včas alebo Vadu odmietne odstrániť, môže Zákazník požadovať zľavu z kúpnej ceny, alebo môže od zmluvy odstúpiť. Vykonanú voľbu nemôže Zákazník zmeniť bez súhlasu Predávajúceho.

5.3 Ak je Predmetom reklamácie Tovar predávaný za nižšiu cenu alebo ak je Predmetom reklamácie použitá vec, má Zákazník namiesto práva na výmenu Tovaru nárok na primeranú zľavu z Kúpnej ceny.

5.4 Zákazník, ktorý Predmet reklamácie zakúpil ako spotrebiteľ (ďalej len „Zákazník – spotrebiteľ“) a dodaný tovar nie je pri prevzatí v súlade s § 619 Občianskeho zákonníka, má Zákazník – spotrebiteľ okrem práv uvedených v bodoch 5.1 a 5.2 aj právo požadovať dodanie nového Tovaru bez Vady, pokiaľ to nie je vzhľadom na povahu Vady neprimerané. Pokiaľ sa ale Vada týka len súčasti veci, môže Zákazník - spotrebiteľ požadovať len výmenu tejto súčasti; ak to nie je možné, môže odstúpiť od Zmluvy. Ak je to však vzhľadom na povahu Vady neúmerné, najmä ak možno Vadu odstrániť bez zbytočného odkladu, má Zákazník - spotrebiteľ právo na bezplatné odstránenie Vady. Právo na dodanie nového Tovaru, alebo výmenu jeho súčasti má Zákazník - spotrebiteľ aj v prípade odstrániteľnej Vady Tovaru, ak nemôže napriek oprave Tovar riadne užívať pre opakovaný výskyt Vady na Tovare alebo pre väčší počet Vád. V takom prípade má Zákazník - spotrebiteľ právo odstúpiť od Zmluvy. Ak Zákazník – spotrebiteľ neodstúpi od Zmluvy alebo neuplatní právo na dodanie nového Tovar bez Vady, na výmenu jeho súčasti alebo na opravu vadného Tovaru, môže požadovať primeranú zľavu z kúpnej ceny. Zákazník - spotrebiteľ má právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny aj v prípade, že mu Predávajúci nemôže dodať nový Tovar bez Vady, vymeniť jeho súčasť alebo ho opraviť, ako aj v prípade, že Predávajúci nevykoná nápravu v primeranom čase, alebo že by vykonanie nápravy Zákazníkovi - spotrebiteľovi pôsobilo značné ťažkosti.

5.5 Zákazník Tovaru oznámi Predávajúcemu, aké právo z Reklamácie si uplatňuje pri oznámení Vady  alebo bez zbytočného odkladu po oznámení Vady. Vykonanú voľbu Zákazník nemôže zmeniť bez súhlasu Predávajúceho; to neplatí, ak Zákazník žiadal nápravu Vady, ktorá sa ukáže ako neopraviteľná. Ak Predávajúci neodstráni Vady v primeranej lehote alebo ak oznámi Zákazníkovi, že Vady neodstráni, môže Zákazník požadovať namiesto odstránenia Vady primeranú zľavu z kúpnej ceny, alebo môže od zmluvy odstúpiť. Ak si Zákazník neuplatní svoje právo podľa tohto odseku Reklamačného poriadku včas, má iba práva stanovené týmto Reklamačným poriadkom v prípade existencie Vady, ktorá zakladá nepodstatné porušenie zmluvy.

5.6 Predávajúci je povinný o Reklamáciu rozhodnúť ihneď, v zložitejších prípadoch do 3 (slovom: troch) pracovných dní. Do tejto lehoty sa nezapočítava doba potrebná k odbornému posúdeniu Vady.

5.7 Reklamácia vrátane odstránenia Vady musí byť vybavená bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 (slovom: tridsiatich) dní odo dňa uplatnenia Reklamácie, ak sa Predávajúci so Zákazníkom nedohodne na dlhšej lehote. Ak pripadne posledný deň lehoty na sobotu, nedeľu alebo sviatok, je posledným dňom lehoty najbližší nasledujúci pracovný deň. Márne uplynutie tejto lehoty sa považuje za podstatné porušenie zmluvy.

5.8 V prípade, že kupujúci je podnikateľ, Predávajúci sa zaväzuje rozhodnúť o reklamácii v lehote 45 (slovom: štyridsaťpäť) dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

5.9 V prípade oprávnenej Reklamácie má Zákazník právo na náhradu nákladov spojených s Reklamáciou.

5.10 Lehota pre vybavenie Reklamácie neplynie v prípade, že Predávajúci nedostal spolu s Predmetom reklamácie všetky požadované doklady a príslušenstvo.

5.11 Po vybavení Reklamácie Predávajúci upozorní Zákazníka na jej vybavenie telefonicky, prípadne e-mailom. Ak bol Predmet reklamácie zaslaný Zákazníkom Predávajúcemu prepravnou službou, bude po vybavení Reklamácie na náklady Predávajúceho zaslaný späť na adresu Zákazníka.

5.12 Zákazník je povinný prevziať si Predmet reklamácie do 30 (slovom: tridsiatich) dní odo dňa, kedy mala byť Reklamácia najneskôr vybavená, po tejto dobe je Predávajúci oprávnený účtovať si primerané skladné, či Tovar svojpomocne na účet Zákazníka predať.

6. Vybavenie Cudzej reklamácie

6.1 Predávajúci nie je povinný prijať k vybaveniu Cudzie reklamácie; to neplatí, ak bol predávajúci v súlade s § 625 Občianskeho zákonníka uvedený Distribútorom ako subjekt určený na opravu vadného výrobku.

6.2 Vlastník výrobku uplatňujúci si u Predávajúceho Cudziu reklamáciu má voči Predávajúcemu nárok iba na odstránenie Vady opravou výrobku. Predávajúci v takomto prípade posudzuje oprávnenosť Cudzej reklamácie podľa pravidiel uvedených v tomto Reklamačnom poriadku, k bonusom a k predĺženiu záruk poskytnutých Distribútorom pritom neprihliada. V prípade, že vlastník výrobku požaduje vybavenie Cudzej reklamácie výrobku zakúpeného u zahraničného Distribútora v niektorom z členských štátov Európskej únie, Nórsku či Švajčiarsku, posudzuje sa oprávnenosť Cudzej reklamácie podľa právneho poriadku Slovenskej republiky a podľa tohto Reklamačného poriadku.

6.3 V prípade, že vlastník výrobku uplatňujúci si Cudziu reklamáciu požaduje jej vybavenie inak, než odstránením Vady, prípadne Predávajúci zistí, že Vadu nie je možné odstrániť opravou chybného výrobku, alebo Predávajúci odmietne Cudziu reklamáciu uznať, je vlastník chybného výrobku povinný obrátiť so svojím nárokom priamo na Distribútora.

6.4 Práva a povinnosti ustanovené týmto Reklamačným poriadkom pre Zákazníka, platia rovnako pre vlastníka tovaru uplatňujúceho si Cudziu reklamáciu primerane

Predĺžená záruka Miele

Podmienky platnosti a použitia Predĺženej záruky Miele

1.    Úvodné ustanovenia

 1.1. Tieto podmienky platnosti a používania certifikátu, ktorý tvorí prvú stranu týchto Zmluvných podmienok („Podmienky“), upravujú podmienky predĺženej záruky za akosť, ktorú zákazníkom poskytuje spoločnosť Miele s.r.o., so sídlom Mlynské nivy 16, 821 09 Bratislava, IČO: 35 872 161, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sro, vložka č. 30292/B. Podmienky Predĺženej záruky a zákonnej záruky sa odlišujú, pričom podmienky, obsah a rozsah Predĺženej záruky a s tým súvisiace povinnosti Predávajúceho sa riadia výlučne týmito Podmienkami.

 2.    Vymedzenie pojmov

 2.1. „Predávajúcim“ sa na účely týchto Podmienok rozumie spoločnosť Miele s.r.o., so sídlom Mlynské nivy 16, 821 09 Bratislava, IČO: 35 872 161, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sro, vložka č. 30292/B.

 2.2. „Autorizovaným predajcom“ sa pre účely týchto Podmienok rozumie Predávajúcim schválený predajca Tovaru, ktorý je oprávnený Tovar Zákazníkom ponúkať na kúpu, a ktorý je zároveň uvedený v zozname Autorizovaných predajcov dostupnom na internetových stránkach www.miele.sk.

 2.3. „Zákazníkom“ sa pre účely týchto Podmienok rozumie každá osoba, a to ako fyzická, tak aj právnická, ktorá si mimo rámca svojej podnikateľskej činnosti alebo mimo rámca samostatného výkonu svojho povolania u Predávajúceho, alebo u Autorizovaného predajcu zakúpila Tovar.

 2.4. „Tovarom“ sa pre účely týchto Podmienok rozumejú všetky zariadenia a výrobky, ktoré Predávajúci alebo Autorizovaný predajca ponúka na predaj.

 2.5. „Zmluvou“ sa pre účely týchto Podmienok rozumie kúpna alebo iná zmluva uzavretá medzi Predávajúcim a Zákazníkom, či Autorizovaným predajcom a Zákazníkom, na základe ktorej bol Predávajúcim Zákazníkovi dodaný Tovar.

2.6. „Vadou“ sa pre účely týchto Podmienok rozumie akákoľvek vada Tovaru, ktorú Zákazník Predávajúcemu vytýka.

2.7. „Kúpna cena“ sa pre účely týchto Podmienok rozumie cena Tovaru vrátane všetkých daní a poplatkov.

3.    Trvanie a začatie plynutia záruky

3.1. Predávajúci poskytuje záruku po dobu 2 rokov od dátumu nákupu Tovaru. Predĺžená záruka za akosť („Predĺžená záruka“) sa uplatní na vybrané Tovary Predávajúceho, ktoré sú podľa technickej špecifikácie a návodu na obsluhu určené na používanie v domácnosti. Predĺženú záruku podľa týchto Podmienok nemožno dojednať pre Tovar, ktorý je určený na iný účel, než je používanie v domácnosti, pre Tovar, ktorý sa predáva ako použitý alebo je predávaný v rámci výpredajových akcií. Predĺženú záruku ďalej nemožno dojednať pre vysávače, žehliaci systém FashionMaster, vstavané a voľne stojace kávovary, prístroje Ranges, prístroje MasterCool a prístroje Miele Professional. Poskytnutie Predĺženej záruky je spoplatnené, cena služby je uvedená na internetových stránkach www.miele.sk.

3.2. V prípade, že Predávajúci poskytne Predĺženú záruku a Zákazník splní v týchto Podmienkach stanovené podmienky, predlžuje sa doba, počas ktorej Predávajúci zodpovedá za akosť Tovaru, podľa typu dohodnutej Predĺženej záruky o dobu 3 rokov, alebo 8 rokov. Predávajúci tak zodpovedá za akosť Tovaru v celkovej dĺžke trvania 5 rokov, alebo 10 rokov, podľa typu Predĺženej záruky, pri Tovare zakúpenom Zákazníkom.

3.3. Zákazník, ktorý si k Tovaru zakúpi aj službu Predĺžená záruka, obdrží po registrácii v databáze Predávajúceho podľa ods. 4.3 týchto Podmienok certifikát, ktorý je potvrdením Predĺženej záruky, a v ktorom je vyznačená doba platnosti Predĺženej záruky. Začiatok doby, počas ktorej je Predĺžená záruka platná, je určený dňom odovzdania Tovaru Zákazníkovi, prípadne dňom uvedenia Tovaru do prevádzky – v takom prípade je Zákazník povinný predložiť doklad potvrdzujúci deň uvedenia Tovaru do prevádzky a ak ho nepredloží, je začiatok plynutia štandardnej záručnej doby určený dňom odovzdania Tovaru Zákazníkovi.

3.4. Pri zakúpení služby Predĺžená záruka platia aktuálne ceny uvedené v cenníku platnom v dobe jej zakúpenia, ktorý je k dispozícii na internetových stránkach www.miele.sk.

3.5. Všetky ceny zahŕňajú príslušnú daň z pridanej hodnoty.

4.    Podmienky pre Predĺženú záruku

4.1. Tovar musí byť zakúpený u Autorizovaného predajcu alebo priamo od Predávajúceho v členskom štáte EÚ, vo Švajčiarsku alebo v Nórsku. Služby, na ktoré sa Predĺžená záruka vzťahuje, budú poskytované iba v rámci EÚ, Švajčiarska a Nórska.

4.2. Predĺžená záruka je platná len pre jeden Tovar Predávajúceho, ku ktorému bola Zákazníkom zakúpená, a nie je prenosná na iný Tovar Predávajúceho s výnimkou ods. 5.5 týchto Podmienok.

4.3. K získaniu Predĺženej záruky je Zákazník povinný prihlásiť sa prostredníctvom predpísaného formulára, ktorý je dostupný na internetových stránkach www.miele.sk, prípadne u Autorizovaného predajcu. Prihlásenie možno štandardne uskutočniť v lehote 1 roku od dňa zakúpenia Tovaru. V prípade využitia Akcie sa táto lehota skracuje na 1 mesiac odo dňa zakúpenia Tovaru.

4.4. Zákazník je povinný na žiadosť technika servisnej služby Predávajúceho predložiť doklad o kúpe Tovaru a certifikát Predĺženej záruky, ktorý bude obsahovať meno a adresu Zákazníka.

4.5. Tovar, na ktorý sa Predĺžená záruka vzťahuje, je určený len na nekomerčné použitie.

5.    Obsah a rozsah Predĺženej záruky

5.1. Predávajúci sa zaväzuje odstrániť Vady Tovaru v primeranej lehote opravou alebo výmenou poškodených dielov Tovaru. Všetky náklady spojené s odstránením Vád hradí Predávajúci. Pôvodný diel a Tovar, ktorý predávajúci v rámci plnenia z Predĺženej záruky vymenil, prechádza do vlastníctva Predávajúceho.

5.2. Plnenie v rámci Predĺženej záruky smie vykonávať výlučne servisná služba Predávajúceho. Kontaktné údaje pre objednanie servisnej služby Predávajúceho sú uvedené na internetových stránkach www.miele.sk.

5.3. V prípade, že je Predávajúcim na adresu Zákazníka vyslaný servisný technik a tento nezistí žiadnu Vadu, na ktorej odstránenie sa Predĺžená záruka vzťahuje, je Zákazník povinný uhradiť náklady na výjazd technika a odmenu vo výške jeho pracovného paušálu podľa aktuálne platných taríf Predávajúceho dostupných na internetových stránkach www.miele.sk. V prípade, že je chybný Tovar Zákazníkom Predávajúcemu na jeho adresu, či adresu jeho prevádzkarne zaslaný a Predávajúci nezistí žiadnu Vadu, na ktorej odstránenie sa Predĺžená záruka vzťahuje, nemá Zákazník nárok na náhradu nákladov spojených s uplatnením práv z Predĺženej záruky a náklady na doručenie Tovaru späť na adresu Zákazníka nesie Zákazník. V takom prípade bude Tovar zaslaný Zákazníkovi späť na jeho adresu na dobierku, kedy k úhrade dobierkou bude určená cena poštovného a cena dobierky, ktorú Predávajúci dopravcovi uhradil. Ustanovenie čl. 5., ods. 5.11. Reklamačného poriadku Predávajúceho, ktorý je dostupný na internetových stránkach www.miele.sk, platí obdobne.

5.4. V prípade že by oprava Tovaru bola nehospodárna alebo nemožná, vyhradzuje si Predávajúci právo namiesto opravy Vady:

       a) poskytnúť Zákazníkovi rovnaký alebo ekvivalentný Tovar; alebo

       b) vrátiť Zákazníkovi Kúpnu cenu Tovaru zníženú o sumu zodpovedajúcu opotrebeniu a veku Tovaru (konečnú sumu, ktorá bude Zákazníkovi vyplatená, určuje Predávajúci).

5.5. Predávajúci nezodpovedá za škodu vzniknutú v súvislosti s poskytovaním Predĺženej záruky, okrem prípadov, keď škoda vznikla úmyselným konaním alebo hrubo nedbanlivostným konaním Predávajúceho.

5.6. Predĺžená záruka sa nevzťahuje na príslušenstvo Tovaru, ani na materiál, ktorý podlieha rýchlemu opotrebeniu.

5.7. Ak Predávajúci uhradí Zákazníkovi Kúpnu cenu podľa ods. 5.4, písm. b), stráca Predĺžená záruka platnosť. V prípade poskytnutia rovnakého, alebo ekvivalentného Tovaru bude zostávajúci čas Predĺženej záruky prevedený na vymenený Tovar. Pri ekvivalentnom Tovare nie je možné zaručiť adekvátne prepojenie (konektivitu) s inými spotrebičmi, alebo existujúcim domácim systémom Zákazníka.

5.8. V prípade, že je Tovar Zákazníkom reklamovaný v rámci Predĺženej záruky, určuje spôsob vybavenia reklamácie Predávajúci. Zákazník nie je oprávnený odmietnuť odstránenie Vady opravou a požadovať okamžité vrátenie pomernej časti Kúpnej ceny.

6.    Obmedzenie Predlženej záruky

6.1. Predĺžená záruka sa nevzťahuje na Vady, ak:

       a) vznikli následkom chybného umiestnenia alebo inštalácie prístroja, napr. nedodržaním platných bezpečnostných predpisov alebo písomného návodu na obsluhu, inštaláciu alebo montáž;

       b) bol prístroj používaný spôsobom odporujúcim určenému účelu a nesprávne obsluhovaný alebo zaťažovaný napr. používaním nevhodných pracích a umývacích prostriedkov alebo chemikálií, alebo bol prístroj poškodený z dôvodu preniknutia kvapalín, stavebného prachu alebo tonera;

       c) boli spôsobené vonkajšími vplyvmi ako prepravou, nárazom alebo úderom, poveternostnými vplyvmi alebo inými prírodnými javmi;

       d) boli na prístroji vykonané opravy alebo zmeny neautorizovanými servisnými službami;

       e) boli tieto na príslušenstve prístroja, ktoré však nie je štandardným príslušenstvom k takému typu prístroja;

       f) boli pri predchádzajúcej oprave alebo zmene prístroja použité iné ako originálne náhradné diely Predávajúceho a príslušenstvo, ktoré nebolo Predávajúcim odsúhlasené;

       g) sa jedná o rozbité sklo, alebo chybnú žiarovku;

       h) vznikli kolísaním prúdu a napätia prekračujúcim výrobcom udané tolerančné medze;

       i) bola zanedbaná údržba a čistenie podľa návodu na obsluhu;

       j) vznikli používaním prístroja na profesionálne účely alebo na výkon podnikateľskej činnosti.

6.2. Pokiaľ bol Tovar zakúpený v inom členskom štáte EÚ, než je Slovenská republika, vo Švajčiarsku alebo v Nórsku, môže byť obmedzené jeho použitie z dôvodu odlišných technických špecifikácií.

7.    Ochrana osobných údajov

7.1. Predávajúci je oprávnený všetky osobné údaje spracúvať za podmienok ustanovených zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov („Zákon“) a nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) („Nariadenie“).

Spracúvanie osobných údajov na účely Predĺženej záruky

7.2. Zákazník berie na vedomie, že Predávajúci, ako prevádzkovateľ osobných údajov, je oprávnený spracúvať osobné údaje Zákazníka na účely Predĺženej záruky v rozsahu údajov uvedených v certifikáte. Predávajúci je oprávnený tieto údaje spracúvať automatizovane i manuálne, a to pre účely plnenia zmluvy so Zákazníkom.

7.3. Osobné údaje Zákazníka sú uchovávané po dobu trvania zmluvného vzťahu na účely Predĺženej záruky a 5 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu.

7.4. Osobné údaje Zákazníka nie sú na účely Predlženej záruky poskytované tretím osobám.

Spracúvanie osobných údajov za účelom priameho marketingu

7.5. Zákazník berie na vedomie, že v zmysle § 27 ods. 2 Zákona má právo odmietnuť spracúvanie osobných údajov, ktoré sa ho týkajú, na účel priameho marketingu vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s priamym marketingom. Ak Zákazník odmietne spracúvanie osobných údajov na účel priameho marketingu, Predávajúci, ako Prevádzkovateľ ďalej osobné údaje na účel priameho marketingu nesmie spracúvať.

7.6. Ďalej Zákazník berie na vedomie, že podrobnosti elektronického kontaktu (elektronickú adresu a telefónne číslo) možno v zmysle § 62 ods. 3 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách, v znení neskorších predpisov, využiť na účely priameho marketingu týkajúceho sa vlastných produktov Predávajúceho či služieb podobných tým, ktoré už Predávajúci Zákazníkovi poskytol. Podrobnosti elektronického kontaktu podľa predchádzajúcej vety môže predávajúci využiť pre zaslanie elektronickej pošty, pokiaľ Zákazník také využitie už pri podpise zmluvy alebo poskytnutie osobných údajov Predávajúcemu neodmietol. Zákazník má právo kedykoľvek bezplatne odmietnuť zasielanie elektronickej pošty kontaktovaním Predávajúceho na adrese Miele s.r.o., so sídlom Mlynské nivy 16, 821 09 Bratislava.

Práva Zákazníka vo vzťahu k osobným údajom

7.7. Zákazník má právo požiadať Predávajúceho o informáciu o tom, na aký účel sú jeho osobné údaje spracúvané, ktoré osobné údaje sú spracúvané vrátane všetkých dostupných informácií o zdrojoch spracúvaných osobných údajov, povahe spracúvania a o príjemcoch osobných údajov. Ak požiada Zákazník o informáciu týkajúcu sa spracúvania svojich osobných údajov, Predávajúci mu túto informáciu bez zbytočného odkladu odovzdá.

7.8. Zákazník má právo požiadať Predávajúceho o opravu nepresných alebo nepravdivých osobných údajov a doplnenie neúplných údajov.

7.9. Ďalej má Zákazník právo na vymazanie osobných údajov, ak nie sú už osobné údaje potrebné na účely, na ktoré boli zhromaždené či inak spracúvané, alebo ak sa zistí, že boli spracúvané nezákonne; ďalej má právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov a právo na prenosnosť údajov podľa podmienok stanovených Nariadením. Zákazník má tiež právo vzniesť námietku, po ktorej predávajúci spracúvanie osobných údajov ukončí, ak nepreukáže, že existujú závažné oprávnené dôvody pre spracúvanie, ktoré prevažujú nad záujmami alebo právami a slobodami Zákazníka, najmä, ak je dôvodom prípadné vymáhanie právnych nárokov.

7.10.  Súčasne má Zákazník právo obrátiť sa s podaním návrhu na začatia konania na Úrad na ochranu osobných údajov (www.uoou.sk).

7.11.  Bližšie informácie o spracúvaní osobných údajov Predávajúcim sú uvedené v dokumente Zásady ochrany osobných údajov dostupné na webovej stránke www.miele.sk.

8.    Platnosť a ukončenie Predĺženej záruky

8.1. Predĺžená záruka o dobu 3 rokov, alebo 8 rokov trvá len po dobu uvedenú na certifikáte Predĺženej záruky. Dobu platnosti nemožno predĺžiť.

8.2. Trvanie Predĺženej záruky sa nepredlžuje o dobu, po ktorú je Tovar opravovaný.

9. Právo na odstúpenie od zmluvy

9.1. Zákazník je oprávnený odstúpiť od dohodnutej Predĺženej záruky do 14 dní odo dňa jej zakúpenia, a to bez uvedenia dôvodu. Zákazník je povinný o svojom rozhodnutí o odstúpení písomne informovať Predávajúceho jednoznačným vyhlásením (napr. listom zaslaným poštou alebo e-mailom).

9.2. Oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie je možné zaslať kedykoľvek pred uplynutím lehoty na odstúpenie.

9.3. V prípade odstúpenia od zmluvy budú Zákazníkovi bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď bol Predávajúci informovaný o jeho rozhodnutí o odstúpení, vrátené všetky platby, ktoré Predávajúci od Zákazníka v súvislosti s Predĺženou zárukou dostal. Pokiaľ nebolo výslovne dohodnuté inak, prevedie Predávajúci refundáciu prostredníctvom rovnakých platobných prostriedkov, aké Zákazník použil pri pôvodnej transakcii; v súvislosti s refundáciou Zákazníkovi nevzniknú žiadne poplatky.

V Bratislave dňa 1. 2. 2020