Podmienky používania

Podmienky používania internetových stránok

Podmienky používania internetových stránok, Miele s.r.o.

I. Tieto podmienky upravujú podmienky užívania internetových stránok www.miele.sk spoločnosti Miele s.r.o. (ďalej len „stránky“) tretími osobami (ďalej len „podmienky“).

II. Majiteľom, zriaďovateľom a prevádzkovateľom stránok s adresou domovskej stránky https://www.miele.sk je spoločnosť Miele s. r.o., so sídlom Mlynské nivy 16, 821 09 Bratislava, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 30292/B (ďalej len „Miele s.r.o.“), ktorá je oprávnená v súlade s právnymi predpismi k ich šíreniu.

III. Spoločnosť Miele s. r.o. upozorňuje návštevníkov, že celý obsah stránok, ktorý tvoria textové dokumenty a multimediálne prvky, ako sú texty, kresby, grafiky, logá, ikony, obrázky, ukážky audio a video, fotografie, programy a technológie, ako aj stránky ako celok, vrátane ich rozvrhnutia a grafického dizajnu, podliehajú autorskoprávnej ochrane podľa zákona č. 618/2003 Z.z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon) v znení neskorších predpisov a príslušných právnych predpisov platných a účinných na území Slovenskej republiky, pričom akékoľvek a všetky práva k týmto predmetom duševného vlastníctva sú vyhradené.

IV. Akékoľvek použitie stránok alebo ich akýchkoľvek častí pre inú než osobnú potrebu, najmä ich ďalšie používanie formou šírenia, kopírovania, ďalšieho spracovania alebo úpravou či ďalšie rozmnožovanie je s výnimkou prípadov uvedených v článku V. týchto podmienok bez súhlasu spoločnosti Miele s.r.o. zakázané. Ďalej sú bez písomného súhlasu spoločnosti Miele s.r.o. zakázané akékoľvek zásahy do technického alebo obsahového charakteru stránok. Použitie mimo osobnú potrebu bez súhlasu spoločnosti Miele s.r.o. je neoprávneným zásahom do práv spoločnosti Miele s. r.o. a súčasne môže byť neoprávneným zásahom do práv subjektov, ktorých dáta, diela a iné nehmotné statky sú súčasťou obsahu stránok.

V. Spoločnosť Miele týmto udeľuje súhlas výlučne novinárom s používaním tlačových správ umiestnených a výslovne na týchto stránkach označených ako „tlačové správy“, a to výhradne za predpokladu, že
a) na všetkých použitých tlačových správach budú uvedené tieto stránky ako zdroj získania týchto tlačových správ,
b) tlačové správy budú použité výhradne pre novinárske, informačné a nekomerčné účely, a že
c) v tlačových správach nebudú prevedené žiadne zmeny a úpravy.

VI. Spoločnosť Miele s.r.o. prehlasuje, že obsah stránok a informácie na nich obsiahnuté majú výlučne informatívny charakter a neručí za ich bezchybnosť, správnosť a presnosť, ako aj za akékoľvek použitie obsahu stránok alebo informácií na stránkach uvedených zo strany návštevníkov.

VII. Ak sa návštevník rozhodne stiahnuť alebo iným spôsobom iným spôsobom získať akýkoľvek materiál alebo informácie na základe užívania stránok, znáša s tým spojené riziko a je výlučne zodpovedný za akékoľvek poškodenie svojho počítačového systému alebo stratu dát v dôsledku stiahnutia akýchkoľvek materiálov zo stránok alebo prístupu k stránkam. Spoločnosť Miele s..r.o. taktiež nezaručuje, že stránky alebo akýkoľvek prístup k nim zo strany návštevníkov bude zabezpečený bez škodlivých alebo nevyžiadaných vírusov, programov, kódov alebo software (malware).

VIII. Spoločnosť Miele s. r.o. si vyhradzuje právo kedykoľvek, bez predchádzajúceho upozornenie a podľa vlastného uváženia a rozhodnutia zmeniť, aktualizovať alebo odstrániť akúkoľvek časť obsahu stránok alebo ukončiť ich prevádzku.

IX. Spoločnosť Miele s.r.o. si vyhradzuje právo kedykoľvek, bez predchádzajúceho upozornenie a podľa vlastného uváženia a rozhodnutia tieto podmienky používania stránok www.miele.sk kedykoľvek zmeniť. Zmenené podmienky nadobudnú účinnosť a stanú sa pre návštevníkov záväznými uverejnením na internetových stránkach www.miele.sk.

Podmienky používania softvéru

Podmienky používania softvéru a informácií, Miele s.r.o.

1. Tieto podmienky riadia preberanie a používanie softvéru a informácií Miele. Prevzatím obsahu používateľ potvrdzuje svoj súhlas s týmito podmienkami.

2. Preberanie obsahu je k dispozícii spravidla 24 hodín denne a sedem dní v týždni. Spoločnosť Miele z dôvodu povahy siete internet a povahy počítačových systémov nezodpovedá v žiadnom rozsahu za prípadnú dočasnú nedostupnosť tejto služby.

3. Preberaný obsah spoločnosť Miele pravidelne upravuje z hľadiska aktuálnosti. Spoločnosť Miele si vyhradzuje právo kedykoľvek informácie a softvér zmeniť, najmä z hľadiska technického a hospodárskeho vývoja alebo zmien podmienok použitia a rámcových podmienok, ako aj informácií o cene bez toho, aby musela o takýchto zmenách informovať.          

Práva a povinnosti pri používaní obsahu                                 

1. Obsah je chránený v prospech spoločnosti Miele alebo tretích strán, najmä z hľadiska ochrany duševného vlastníctva. Využívanie, najmä rozmnožovanie, šírenie, uvádzanie, predvádzanie, zasielanie, sprístupňovanie, ako aj spracovanie a vykonávanie zmien, je prípustné len s predchádzajúcim písomným súhlasom spoločnosti Miele alebo príslušných vlastníkov práv.

2. Softvér spoločnosti Miele sa nesmie kopírovať, predávať ďalej, prenajímať a odovzdávať neoprávneným  tretím osobám. Softvér spoločnosti Miele obsahuje obchodné tajomstvo. Z toho dôvodu nie je povolené spätné inžinierstvo softvéru, dekompilácia, rozklad, alebo iná forma manipulácie.

3. Pokiaľ autorský zákon stanovuje, že použitie za určitých predpokladov je výnimočne možné aj bez súhlasu vlastníka, na obmedzenia uvedené v predchádzajúcich bodoch sa nebude prihliadať.

4. Spoločnosť Miele priznáva používateľovi kedykoľvek odvolateľné, nie výlučné, neprenosné právo na používanie preberaného obsahu na podporu obchodnej činnosti v rámci stávajúcich obchodných dohôd so spoločnosťou Miele.

5. Spoločnosť Miele upozorňuje na skutočnosť, že prenos údajov cez internet nie je zabezpečený. Z toho dôvodu nie je vylúčené, že sa k zasielaným údajom môžu dostať nepovolané osoby a môže dôjsť aj k ich sfalšovaniu.

Zodpovednosť

1. Spoločnosť Miele nenesie žiadnu zodpovednosť, ani neposkytuje žiadne záruky alebo prísľuby vo vzťahu k sprístupnenému a/alebo preberanému obsahu, alebo k týmto podmienkam.

2. Akákoľvek zodpovednosť spoločnosti Miele za správnosť, úplnosť, kvalitu a spoľahlivosť informácií, ako aj výsledkov, ktoré sa dajú docieliť prostredníctvom použitia informácií, je vylúčená. Spoločnosť Miele nezodpovedá za prípadné následné škody z využívania preberaného obsahu, ako prerušenie prevádzky, ušlý zisk, stratu informácií alebo údajov. Rozhodnutie využívať softvér poskytnutý spoločnosťou Miele ako preberaný obsah by mal používateľ prijať len po konzultácii so spoločnosťou Miele.

3. Spoločnosť Miele nezodpovedá za škody, bez ohľadu na právny dôvod, ktoré vznikli v dôsledku používania, nemožnosti používania, prípadných hardvérových alebo softvérových chýb, alebo nesprávnych systémových nastavení u používateľa. Používanie preberaného obsahu prebieha na vlastné riziko. Spoločnosť Miele nepreberá žiadnu zodpovednosť a/alebo záruku za softvér a informácie, najmä s ohľadom na použiteľnosť, správnosť, úplnosť a absenciu softvérových vírusov.                      

4. Zodpovednosť spoločnosti Miele je tiež vylúčená za škody, ktoré boli spôsobené softvérovými vírusmi, trójskymi koňmi, vírusmi hoax alebo podobným softvérom, ako aj za programy, časti programov alebo kódy, ktoré môžu spôsobiť podobné ovplyvnenie, zničenie alebo odstavenie systémov alebo ich častí. Používateľ musí sám vykonať opatrenia na ochranu proti vírusom alebo iným škodlivým dátam.

5. Zodpovednosť spoločnosti Miele za chybný prenos údajov odoslaných spoločnosti Miele, manipuláciu týchto údajov tretími stranami, najmä neoprávneným prístupom k sieťam a systémom Miele, pokiaľ takéto zásahy nevykonáva spoločnosť Miele, je vylúčená.

6. Zodpovednosť nie je vylúčená, pokiaľ to príslušné právne predpisy neumožňujú.  Náhrada škody zo strany Miele je však vždy obmedzená na zmluvne ošetrené, predvídateľné škody, pokiaľ nejde o úmyselné konania alebo konanie z hrubej nedbanlivosti.

Otvorenie pdf súborov

Na otvorenie pdf súborov je potrebný program Adobe Acrobat Reader.

Otvorenie CAD súborov

Údaje plánovania umožňujú jednoduché, rýchle a bezpečné plánovanie v dvoj a čiastočne trojrozmerných pohľadoch spredu a pohľade na pôdorys. Údaje potrebné pre plánovanie, ako sú rozmery, prípojky a potrebné inštalácie, sú súčasťou podkladov.

Na otvorenie CAD súborov je spravidla potrebný špeciálny softvér. CAD údaje od spoločnosti Miele sú k dispozícii v rôznych formátoch a sú kompatibilné s bežnými CAD programami:

3DS: https://en.wikipedia.org/wiki/.3ds

DWG: https://en.wikipedia.org/wiki/.dwg

OBJ: https://en.wikipedia.org/wiki/Wavefront_.obj_file

STEP: https://en.wikipedia.org/wiki/ISO_10303-21

Výkresové súbory prístrojov sú označené typmi vyhrievania „EL“ (elektro), „D“ (para) alebo „G“ (plyn). Dodatky „D“, „S“, „V“ alebo „R“ sú označeniami rôznych pohľadov na prístrojov (horný, bočný, predný alebo zadný).

Zodpovednosť za správny výber a následky použitia údajov, ako aj s tým spojeným očakávaným alebo dosiahnutým výsledkom, nesie prijímateľ. Zodpovednosť za škody alebo následné škody je vylúčená.

Zodpovednosť nie je vylúčená, pokiaľ to príslušné právne predpisy neumožňujú.  Náhrada škody zo strany Miele je však vždy obmedzená na zmluvne ošetrené, predvídateľné škody, pokiaľ nejde o úmyselné konania alebo konanie z hrubej nedbanlivosti.

 

Kontakt

Web stránka Miele

Webové stránky, Miele.s.r.o.

Webové stránky Miele s.r.o. môžu obsahovať aj odkazy na webové stránky iných poskytovateľov. Pri prvotnom prepojení sa prepojená stránka skontroluje, či jej obsah neodporuje právnym predpisom. Za cudzí obsah, ku ktorému sa prostredníctvom takýchto odkazov dostanete, nie je Miele s.r.o. zodpovedná. Keď sa Miele s.r.o. dozvie alebo zistí, že webová stránka zobrazuje obsah, ktorý odporuje právnym predpisom, odkaz na danú stránku bude v čo najkratšom čase odstránený.