Obchodné podmienky

Obchodné podmienky

Obchodné podmienky, Miele s.r.o.

Obchodné podmienky
(ďalej len „podmienky“)
spoločnosti Miele s.r.o., so sídlom: Plynárenská 1, 821 09 Bratislava, IČO: 35 872 161, zapísanej v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 30292/B
(ďalej len „predávajúci“)

1.  Všeobecné ustanovenia

Tieto podmienky sa vzťahujú na predaj tovarov (výrobkov, prístrojov a zariadení) zo strany predávajúceho tretím osobám – kupujúcim, ktorí môžu byť nižšie ďalej kategorizovaní (ďalej len „kupujúci“), pričom súčasťou kúpnej zmluvy sa stanú tak, že budú k nej priložené alebo bude v nej uvedený odkaz na webovú stránku predávajúceho, kde sú kupujúcemu dostupné.

Kúpna zmluva môže mať podobu samostatného dokumentu, môže byť uzavretá na základe objednávky kupujúceho a jej prijatia zo strany predávajúceho alebo môže byť uzavretá iným spôsobom, ktorý bude preukázateľne potvrdzovať vôľu zmluvných strán uzavrieť kúpnu zmluvu. Predávajúci nie je povinný prijať objednávky kupujúceho, resp. jeho návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy.

Všetky dodávky tovarov predávajúceho a úkony s nimi súvisiace sa riadi výlučne ustanoveniami kúpnej zmluvy a týmito podmienkami, okrem prípadov, kedy bude použitie týchto podmienok vylúčené. Vylúčiť tieto podmienky je možné iba za týchto podmienok: podmienky kupujúceho budú priložené ku kúpnej zmluve a písomne potvrdené štatutárnym orgánom predávajúceho.   

2.  Odbytové cesty pre obchodníkov predávajúceho

a/ Všetky dodávky tovarov, ktoré spracovávajú kupujúci ako obchodníci pre predávajúceho sú určené pre veľkoobchod alebo maloobchod, ktorý ich dodáva priamo konečnému spotrebiteľovi. Predávajúci je oprávnený si sám vybrať kupujúceho - odborného veľkoobchodníka alebo maloobchodníka, ktorému tovar dodá. Predpokladom pre uskutočnenie dodávok tovarov kupujúcemu ako odbornému maloobchodníkovi je jeho špecializácia na predaj elektrických domácich spotrebičov alebo aspoň existencia príslušného odborného oddelenia v priestoroch jeho predajne (obchodného domu), ktoré je porovnateľné s odborným maloobchodom špecializovaným na predaj elektrických domácich spotrebičov. Tento vybraný odborný maloobchodník je povinný zaisťovať úroveň prezentácie domácich spotrebičov predávajúceho, ktorá zodpovedá vysokej kvalite tovarov predávajúceho a ním vytvorenej image. Vybraný odborný maloobchodník musí disponovať vyškoleným predajným personálom s dobrými znalosťami tovarov predávajúceho, aby bol schopný poskytnúť zákazníkom odbornú konzultáciu. Školenie v tejto oblasti zaistí podľa svojho uváženia a rozhodnutia predávajúci. Odborný maloobchodník je povinný vystupovať na trhu tak, aby bola zachovaná image predávajúceho. O tom, či tieto podmienky predávajúceho príslušný odborný maloobchodník spĺňa, rozhoduje predávajúci.

 b/ Pri porušení akejkoľvek povinnosti alebo nesplnenia podmienky zo strany kupujúceho uvedenej v bode 2a/ vyššie má predávajúci právo zastaviť dodávky tovarov a od príslušnej kúpnej zmluvy odstúpiť bez vzniku akejkoľvek zodpovednosti v dôsledku tohto odstúpenia voči kupujúcemu. Okrem toho si predávajúci vyhradzuje právo na uplatnenie nárokov na náhradu škody.

c/ Predávajúci môže na základe týchto podmienok dodávať tovary aj priamo konečnému spotrebiteľovi.

3.  Dodanie, prechod vlastníckeho práva a nebezpečenstva škody

a/ Dodanie tovarov sa uskutočňuje z centrálneho skladu, pri tovaroch - priemyselne využívaných zariadeniach môže dôjsť k dodaniu priamo zo zahraničia. Prechod vlastníckeho práva k tovaru na kupujúceho sa riadi ustanovením bodu 5 týchto podmienok. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho odovzdaním v mieste plnenia podľa bodu 7 týchto podmienok kupujúcemu alebo dopravcovi na prepravu pre kupujúceho, pričom toto odovzdanie sa považuje za dodanie tovaru, ak nie je v kúpnej zmluve dohodnuté inak. Tovar bude kupujúcemu dodaný len za predpokladu, že bude zaplatená celá kúpna cena OPred, resp. kupujúci poskytne predávajúcemu dostatočnú záruku zaplatenia kúpnej ceny, ktorú predávajúci OPred výslovne akceptoval. Táto záruka môže byť vo forme zmenky, šeku alebo bankovej záruky.

 b/ Predávajúci sa zaväzuje dodržiavať dohodnuté dodacie lehoty. Pokiaľ dodacia lehota nie je dohodnutá, zaväzuje sa predávajúci dodať tovar v lehote primeranej vzhľadom k povahe a zložitosti dodávky.

c/ Prípady vyššej moci a vád materiálu u predávajúceho sú dôvodom k tomu, aby predávajúci podľa vlastného uváženia upravil dodacie lehoty, a taktiež podľa svojej voľby aj dodávateľské záväzky. Predávajúci je povinný oznámiť túto skutočnosť kupujúcemu bez zbytočného omeškania. Kupujúci zostáva povinný prevziať tovar kedykoľvek, a to aj v prípade oneskoreného dodania tovaru predávajúcim.

d/ Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny v konštrukcii, rozmeroch a váhach tovarov. Toto ustanovenie platí v tom zmysle, že si predávajúci vyhradzuje právo dodať kupujúcemu tovar v dohodnutej kvalite alebo kvalite vyššej vzhľadom k rozvoju technického pokroku pri tovaroch predávajúceho.

e/ Predávajúci je oprávnený dodať tovar aj formou čiastočných dodávok, ktoré môžu byť osobitne zúčtované.

4.  Ceny, splatnosť kúpnej ceny a platobné podmienky

Predávajúci predáva tovar za hotovosť alebo na faktúru. Predávajúci môže s kupujúcim dohodnúť platenie na faktúru OPred, alebo až po dodávke tovaru, prípadne môže byť dohodnuté aj  zaplatenie kúpnej ceny v splátkach. Recyklačný poplatok je na daňovom doklade vyznačený a je stanovený kolektívnou organizáciu zodpovednosti výrobcov pre elektrozariadenia ENVIDOM (www.envidom.sk), prostredníctvom ktorej plní predávajúci svoje povinnosti v oblasti nakladania s odpadmi - elektrozariadeniami.

Variant A – platba na faktúru alebo na zálohovú faktúru OPred

a/ Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu celú kúpnu cenu pred dodaním tovaru na základe vystavenej faktúry alebo zálohovej faktúry.

b/ Kupujúci mešká so zaplatením kúpnej ceny, pokiaľ neuhradí predávajúcemu kúpnu cenu v lehote splatnosti podľa príslušnej faktúry alebo zálohovej faktúry pred dodaním tovaru. Pokiaľ so súhlasom predávajúceho dôjde k zaplatení kúpnej ceny zmenkami alebo šekmi, potom môže byť v súvislosti s týmito zmenkami či šekmi vypracovaná zvláštna zmluva, podľa ktorej sa riadia vzťahy medzi zmluvnými stranami. Vzťahy, ktoré nie sú upravené touto zvláštnou zmluvou alebo nie sú upravené vôbec, sa riadia zákonom č. 191/1950 Zb. Zákonom zmenkovým a šekovým v znení neskorších predpisov. Ak je medzi zmluvnými stranami dohodnuté zabezpečenie záväzku zaplatiť kúpnu cenu bankovou zárukou, musí sa jednať o neodvolateľnú, bezpodmienečnú a na prvú žiadosť splatnú bankovú záruku prvotriednej banky s minimálnou dobou platnosti dva mesiace po plánovanom termíne dodávky. Ak kupujúci mešká so zaplatením kúpnej ceny, je predávajúci oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy. Kupujúci sa v prípade svojho omeškania so záväzkom zaplatiť kúpnu cenu v lehote splatnosti zaväzuje uhradiť predávajúcemu zmluvnú pokutu vo výške 30 % z kúpnej ceny dodaného tovaru, so zaplatením ktorej je kupujúci v omeškaní, a to do 10 dní (slovami desať) od výzvy predávajúceho na vo výzve označený účet. Toto ustanovenie nevylučuje právo predávajúceho na náhradu škody v celej výške a uplatnenie úroku z omeškania stanoveného v bode 4 písm. f / týchto podmienok.

Variant B – platba na faktúru po dodávke

a/ Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu celú kúpnu cenu v lehote stanovenej v predávajúcim vystavenej a kupujúcemu zaslanej faktúre.

b/ Kupujúci mešká so zaplatením kúpnej ceny, pokiaľ neuhradí predávajúcemu kúpnu cenu v lehote splatnosti podľa príslušnej faktúry. Pre použitie bankovej záruky a/ alebo pre zmenky a šeky na zaplatenie kúpnej ceny platia primerane príslušné ustanovenie Varianty A vyššie. Ak kupujúci mešká so zaplatením kúpnej ceny, je predávajúci oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy. Kupujúci sa v prípade svojho omeškania so záväzkom zaplatiť kúpnu cenu v lehote splatnosti zaväzuje uhradiť predávajúcemu zmluvnú pokutu vo výške 30 % z kúpnej ceny dodaného tovaru, so zaplatením ktorej je kupujúci v omeškaní, a to do 10 dní (slovami desať) od výzvy predávajúceho na vo výzve označený účet. Toto ustanovenie nevylučuje právo predávajúceho na náhradu škody v celej výške a uplatnenie úroku z omeškania stanoveného v bode 4 písm. f / týchto podmienok.

Variant C – platba splátkami

a/ Na základe vzájomnej písomnej dohody môže kupujúci uhradiť kúpnu cenu po splátkach. Súčasťou dohody je potom dohodnutý splátkový kalendár. 

b/ Pokiaľ je kupujúci čo i len s časťou splátok / jednou splátkou v omeškaní, dochádza k strate výhody splátok, a to bez potreby predchádzajúceho upozornenia predávajúcim; nesplatený zvyšok kúpnej ceny sa tak stáva splatným okamžite v celej výške. Pre použitie bankovej záruky a/ alebo pre zmenky a šeky na zaplatenie kúpnej ceny platia primerane príslušné ustanovenie Varianty A vyššie, pričom banková záruka musí zaisťovať celú dobu dohodnutých splátok plus dva mesiace. Ak kupujúci mešká so zaplatením kúpnej ceny, je predávajúci oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy. Kupujúci sa v prípade svojho omeškania so záväzkom zaplatiť kúpnu cenu v lehote splatnosti zaväzuje uhradiť predávajúcemu zmluvnú pokutu vo výške 30 % z kúpnej ceny dodaného tovaru, so zaplatením ktorej je kupujúci v omeškaní, a to do 10 dní (slovami desať) od výzvy predávajúceho na vo výzve označený účet. Toto ustanovenie nevylučuje právo predávajúceho na náhradu škody v celej výške a uplatnenie úroku z omeškania stanoveného v bode 4 písm. f / týchto podmienok.

c/ Kupujúci sa zaväzuje uhradiť predávajúcemu všetky náklady a poplatky súvisiace s vymáhaním pohľadávky predávajúcim, najmä náklady na zapojenie inkasných kancelárií a náklady súvisiace s poskytovaním právnej pomoci.

d/ Pokiaľ sa dozvie predávajúci o pomeroch kupujúceho akúkoľvek skutočnosť, ktorá zakladá vznik dôvodnej pochybnosti o tom, že kupujúci splní riadne a včas svoje záväzky podľa akejkoľvek kúpnej zmluvy, je predávajúci oprávnený na zmenu platobných a dodacích podmienok a najmä k tomu, aby požadoval za svoju celkovú pohľadávku dostatočnú záruku alebo iné zabezpečenie/istoty, resp. je predávajúci podľa svojho rozhodnutia oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy. Kupujúci nie je oprávnený zadržať platby kúpnej ceny  v dôsledku nekompletnej dodávky, nárokov na náhradu škody, zaistenia a iných požiadaviek. Započítanie akejkoľvek pohľadávky kupujúceho voči pohľadávke predávajúceho na zaplatenie kúpnej ceny nie je dovolené.

e/ Ceny sú určené podľa cenníka predávajúceho. Ak nadobudnú u predávajúceho platnosť nové ceny podľa jeho cenníka v deň objednávky kupujúceho, potom platia tieto nové ceny ako ceny dohodnuté.

f/ Úroky z omeškania budú 0,05 % z dlžnej čiastky za každý začatý deň omeškania deň až do dňa úplného zaplatenia. 

5.  Výhrada vlastníckeho práva, informačná povinnosť

a/ Predávajúci si ponechá vlastnícke práva k tovarom až do úplnej úhrady kúpnej ceny dotknutých tovarov zo strany kupujúceho. Kupujúci nadobudne vlastnícke právo k tovarom až momentom úhrady ich kúpnej ceny.

b/ Ak kupujúci predá tovar pred tým, než k nemu nadobudne vlastnícke právo v zmysle bodu 5 a/ vyššie, zaväzuje sa kupujúci už teraz všetky pohľadávky z ďalšieho predaja voči svojmu odberateľovi na požiadanie postúpiť prostredníctvom písomnej zmluvy predávajúcemu. Pre prípad porušenia tohto záväzku sa dojednáva zmluvná pokuta vo výške kúpnej ceny predmetného tovaru, ktorú je povinný uhradiť kupujúci predávajúcemu.

c/ Kupujúci nie je oprávnený pred nadobudnutím vlastníckeho práva tovar založiť v prospech tretej osoby a do doby zaplatenia celej kúpnej ceny je povinný bezodkladne informovať predávajúceho o eventuálnych zásahoch tretej osoby vo vzťahu k tovaru.  

6.  Záruka, zodpovednosť za vady

a/ Predávajúci zodpovedá za vady tovaru, ktoré sa prejavia po prevzatí tovaru označeného ako prístroj Miele pre domácnosť (ďalej len „prístroj pre domácnosť“) v záručnej dobe 24 mesiacov odo dňa dodania tovaru. Uplynutím záručnej doby zodpovednosť predávajúceho za vady zaniká. Pri prístrojoch pre domácnosť uvádzaných do prevádzky, ktorých uvedenie do prevádzky bolo realizované autorizovaným servisom predávajúceho v lehote najneskôr šesť mesiacov odo dňa dodania, začína záručná doba plynúť odo dňa uvedenia prístroja pre domácnosť do prevádzky.

b/ Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré sa prejavia po prevzatí tovaru označeného ako prístroj Miele na priemyselné použitie (napr. v hoteloch, nemocniciach, priemyselných práčovniach a pod.) (ďalej len „prístroj pre priemyselné použitie“, resp. spolu s prístrojom pre domácnosť ako „prístroj“) v záručnej dobe 12 mesiacov odo dňa dodania tovaru. Uplynutím záručnej doby zodpovednosť Miele s.r.o. za vady zaniká. Pri prístrojoch pre priemyselné použitie uvádzaných do prevádzky, ktorých uvedenie do prevádzky bolo realizované autorizovaným servisom predávajúceho v lehote najneskôr šesť mesiacov odo dňa dodania, začína záručná doba plynúť odo dňa uvedenia prístroja pre priemyselné použitie do prevádzky.

c/ Podmienkou pre bezplatné odstránenie vád v záručnej dobe je najmä používanie prístroja podľa príslušného návodu na použitie pri bežnej prevádzke za použitie značkových náhradných dielov či surovín najvyššej kvality. Záruka sa nevzťahuje na vady spôsobené chybným uvedením do prevádzky, neodbornou obsluhou alebo neodborným zásahom.

 d/ Podmienkou pre úspešnú reklamáciu zistených vád pri prístroji zo strany kupujúceho je bezodkladné písomné oznámenie predávajúcemu.

e/ Kupujúci je povinný uplatniť nárok zo zodpovednosti za vady u predávajúceho. Pokiaľ nechá kupujúci opraviť produkt v záručnej lehote u iného subjektu než u predávajúceho, potom nemá kupujúci voči predávajúcemu žiadny nárok na náhradu vzniknutých nákladov. V prípade opráv alebo iných zásahov do predanej veci v priebehu záručnej lehoty inou osobou než predávajúcim stráca kupujúci práva z poskytnutej záruky.

7.  Miesto dodania a použiteľné právo

a/ Ak nie je dohodnuté v kúpnej zmluve iné miesto dodania, tovar bude dodaný kupujúcemu v priestoroch expedičného skladu predávajúceho v Bratislave.

b/ Platobným miestom predávajúceho je jeho bankový účet uvedený v kúpnej zmluve a/alebo na faktúre predávajúceho. V prípade rozdielov má prednosť faktúra.

c/ Pre účely doručovania a komunikácie medzi predávajúcim a kupujúcim sú dohodnuté ich adresy uvedené v kúpnej zmluve. Kupujúci je povinný oznámiť predávajúcemu akékoľvek zmeny týkajúce sa predovšetkým zmeny jeho obchodného mena, sídla, právnej formy, poprípade aj ďalšie skutočnosti, ktoré by mohli mať vplyv na plnenie jeho záväzkov voči predávajúcemu.

d/ Tieto podmienky a zmluvné vzťahy vzniknuté na ich základe sa riadia slovenským právom. Ak je voľba súdu príslušného na prejednanie a rozhodovanie sporov prípustná, miestne príslušným súdom pre účastníkov konania bude všeobecný súd predávajúceho.

e/ Ak ktorékoľvek ustanovenie týchto podmienok z akéhokoľvek dôvodu nebude platné alebo vykonateľné, nie je tým dotknutá platnosť a vykonateľnosť ostatných ustanovení podmienok. Miesto neplatných a/alebo neúčinných ustanovení sa vzťah zmluvných strán bude riadiť ustanovením, ktoré je obsahovo najbližšie neplatnému a/alebo neúčinnému ustanoveniu.

V Bratislave, 19. 4. 2018