Zásady ochrany osobných údajov, Miele s.r.o.

Spoločnosť Miele s.r.o., IČO: 35 872 161, so sídlom Mlynské nivy 16, Bratislava 821 09, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, odd. Sro, vložka 30292/B („Miele“), ako prevádzkovateľ webových stránok https://www.miele.sk (ďalej len „webová stránka“) vyhlasuje, že všetky spracúvané osobné údaje sa považujú za prísne dôverné. Cieľom týchto Zásad ochrany osobných údajov je poskytnúť vám informácie o spracovaní vašich údajov v súvislosti s našou webovou stránkou a súvisiacimi službami. Spracúvanie osobných údajov prebieha výlučne v súlade s príslušnými platnými právnymi predpismi o ochranne osobných údajov, a to najmä všeobecným nariadením o ochrane osobných údajov (ďalej len „GDPR“).

1. Všeobecné informácie

1.1 Osobné údaje

V súlade s článkom 4 ods. 1 GDPR, „osobné údaje“ sú akékoľvek informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby (ďalej len „dotknutá osoba“); fyzická osoba sa považuje za identifikovateľnú, priamo alebo nepriamo, najmä prostredníctvom identifikátora, ako je meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, online identifikátor alebo jedna či viac špeciálnych charakteristických vlastností vyjadrujúcich fyzickú, fyziologickú, genetickú, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu tejto fyzickej osoby.

1.2 Prevádzkovateľ údajov

Prevádzkovateľ údajov v zmysle článku 4 ods. 7 GDPR je

Miele s.r.o.
Mlynské nivy 16
821 09 Bratislava

Tel. +421 2 58 103 111
E-mail: info@miele.sk

2. Zber a spracovanie údajov súvisiacich s našou webovou stránkou

2.1 Automaticky spracúvané údaje pri návšteve webovej stránky

Pri každom prístupe na našu webovú stránku váš prehliadač automaticky prenesie údaje, ktoré sú uložené v protokolových súboroch servera. Patria sem tieto údaje (ďalej len „údaje protokolového súboru"):

 • informácie o type prehliadača a verzii prehliadača;
 • operačný systém používateľa;
 • poskytovateľ internetových služieb a IP adresa používateľa; a
 • dátum a čas prístupu.​

Údaje protokolového súboru sú vyhodnocované anonymne, aby sa webová stránka neustále zlepšovala, prispôsobovala záujmom našich používateľov a aby bolo možné rýchlo odstrániť chyby. Na tieto účely je náš oprávnený záujem o spracovanie údajov v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. f) GDPR.

Údaje protokolového súboru v neanonymizovanej podobe sa používajú výlučne na zistenie porúch a na zaistenie bezpečnosti systému vrátane odhaľovania a sledovania pokusov o neoprávnený prístup a pokusov o podvod a zneužitie. Údaje sa uchovávajú 7 až 14 dní a potom sa vymažú. Údaje protokolového súboru, ktorých ďalšie uchovávanie sa vyžaduje na účely evidencie, sa nevymažú, kým sa nedosiahne konečné objasnenie príslušného incidentu, a v jednotlivých prípadoch sa môžu postúpiť vyšetrujúcim orgánom.

2.2 Údaje spracúvané pri používaní internetového obchodu

Ak nám aktívne zasielate údaje, napríklad registráciou v našom internetovom obchode alebo zadaním objednávky, spracujeme údaje, ktoré ste nám poskytli.

Pri registrácii v našom internetovom obchode alebo pri používaní internetového obchodu zhromažďujeme a spracúvame tieto informácie:

 • oslovenie;
 • meno;
 • adresa;
 • telefónne číslo;
 • e-mailová adresa;
 • heslo;
 • história objednávok;
 • IČO, DIČ a názov spoločnosti, ak chcete vystaviť faktúru na firmu.

Pri objednávke spracúvame aj tieto informácie:

 • objednané položky;
 • dodacia adresa (ak sa líši od fakturačnej adresy); a
 • fakturačné a platobné údaje.

Spracúvame vyššie uvedené údaje, aby sme mohli spracovať vaše objednávky a aktualizovať vašu registráciu. Právnym základom je článok 6 ods. 1 písm. b) GDPR.

Zhromaždené údaje uchovávame v rámci zmluvy až do vypršania zákonných alebo akýchkoľvek zmluvných záručných nárokov. Následne uchovávame informácie požadované obchodnými a daňovými právnymi predpismi na obdobie stanovené zákonom výlučne na účely vykonania auditu daňovými orgánmi.

Vaše platobné údaje budú postúpené príslušnému poskytovateľovi platobných služieb na účely spracovania platieb.

Dodacia adresa bude poskytnutá nami určeným partnerským dodávateľom. Partnerskému dodávateľovi poskytneme vašu e-mailovú adresu, prípadne telefónne číslo, aby s vami mohol dohodnúť dátum dodávky alebo riešiť problémy spojené s dodávkou. Príslušné údaje sa poskytujú výlučne na príslušné účely a po dodávke sa vymažú. Niektorí z našich partnerských dodávateľov ponúkajú služby sledovania zásielky. Partnerskému dodávateľovi poskytneme vašu e-mailovú adresu, aby vám mohol poskytnúť služby sledovania zásielky. Právnym základom na spracúvanie údajov je súhlas vyžadovaný podľa článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR.

2.3 Komerčná komunikácia

Ak ste nám poskytli svoj súhlas na reklamné účely, napr. ak ste sa zaregistrovali na zasielanie e-mailového informačného letáku, spracovanie údajov požadované v súvislosti s nadviazaním kontaktu prebieha na právnom základe podľa článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR (ďalej len „súhlas“). Súhlas, ktorý ste nám poskytli, môžete kedykoľvek odvolať s účinkom do budúcnosti (napr. pomocou odkazu na odhlásenie, ktorý je súčasťou e-mailu). Je možné, že komerčná komunikácia bude poskytovaná prostredníctvom našich externých poskytovateľov služieb.

3. Kontakt a zákaznícky servis

3.1 Kontaktujte nás

Na našej webovej stránke sú uvedené rôzne spôsoby, ako nás môžete kontaktovať. Okrem toho nás môžete kontaktovať prostredníctvom našich sociálnych médií (napr. na Facebooku). Ak ich používate a kontaktujete nás napríklad prostredníctvom e-mailu, spracujeme údaje, ktoré ste nám poskytli, aby sme odpovedali na vašu žiadosť.

Máme oprávnený záujem o zodpovedanie vašich otázok. Právnym základom spracovania údajov je článok 6 ods. 1 písm. f) GDPR. Ak je účelom vašej žiadosti uzatvorenie zmluvy, právnym základom je článok 6 ods. 1 písm. b) GDPR.

Pri nadviazaní kontaktu budú údaje, ktoré nám boli poskytnuté, vymazané po vybavení vašej žiadosti, a to v rozsahu, v akom nie sme povinní ich uchovávať z dôvodov vyplývajúcich z obchodných a daňových právnych predpisov.

3.2 Zákaznícky servis Miele

Zákaznícky servis Miele môžete kontaktovať rôznymi spôsobmi, napr. telefonicky alebo online. V tomto prípade spracujeme údaje, ktoré nám poskytnete, ako súčasť vašej žiadosti. Pokiaľ je to potrebné na poskytnutie zákazníckeho servisu, napríklad na vyzdvihnutie zariadenia od vás, na vykonanie opravárenských prác alebo na spracovanie záručných nárokov, budú vaše údaje odovzdané našim servisným partnerom.

Právnym základom spracovania vašich údajov v súvislosti so zákazníckym servisom je článok 6 ods. 1 písm. b) GDPR.

Pokiaľ ide o zákaznícky servis, údaje, ktoré nám boli poskytnuté, budú po uplynutí príslušných záručných lehôt vymazané, a to v rozsahu, v akom nie sme povinní ich uchovávať na dlhšie obdobie z dôvodov vyplývajúcich z obchodných a daňových právnych predpisov.

Digitálny asistent Miele

Digitálny asistent Miele je tzv. četovací robot poskytovaný naším poskytovateľom technických služieb, spol. e-bot7 GmbH, Perusastraße 7, 80333 Mníchov. Digitálny asistent Miele vám bude asistovať pri vyhľadávaní informácií o balíkoch služieb Miele alebo ich nákupe, ako je napr. servisný certifikát Miele či balíky Coffee Care alebo Exclusive Care. Svoje otázky môžete jednoducho zadať do četovacieho okna. Digitálny asistent Miele vám následne odpovie. Ak chcete požiadať o servisný certifikát Miele, digitálny asistent Miele vám pošle odkaz na príslušný webový formulár.

Digitálny asistent Miele nedokáže odpovedať na otázky či žiadosti zákazníkov týkajúce sa určitej špecifickej zmluvy. Ak máte otázky takéhoto charakteru, kontaktujte náš zákaznícky servis (https://www.miele.sk/c/kontakt-11.htm). Na používanie digitálneho asistenta Miele nie sú potrebné ani sa nevyžadujú žiadne osobné údaje. Zhromažďujú sa nanajvýš informácie o príslušnom type spotrebiča – no nie jeho identifikačné číslo, napr. sériové číslo – ktoré digitálny asistent Miele potrebuje.

Vaše údaje spracúvame na účely poskytovania informácií a na kontrolu a zlepšovanie našich obchodných a servisných procesov vrátane digitálneho asistenta Miele, ktorý predstavuje náš oprávnený záujem. Právny základ spracúvania údajov je čl. (6)(1)(f) nariadenia GDPR. Pri kúpe servisného certifikátu Miele alebo iného balíka služieb Miele je právnym základom spracúvania údajov čl. 6 (1)(b) nariadenia GDPR. Spoločnosť E-bot7 GmbH pritom v našom mene spracúva údaje a koná z nášho poverenia.

Otázky, ktoré položíte digitálnemu asistenovi Miele, ako aj používanie údajov, ako sú napr. trvanie četu, časová pečiatka správ, číslo dialógových okien a približná poloha používateľov, sa uchovávajú na maximálne 90 dní. Po uplynutí tohto obdobia sa vaše otázky nenávratne vymažú. Údaje o používaní sa navyše ukladajú v anonymizovanej podobe na štatistické účely. Osobné údaje sa nevyhodnocujú.

4. Cookies

Na našej webovej stránke používame aj cookies alebo podobné technológie, ako sú pixely (ďalej len „cookies“). Cookies sú malé textové súbory alebo obrázkové súbory, napríklad pixely, uložené vaším prehliadačom na vašom počítači. Pri ďalšej návšteve našej webovej stránky z rovnakého zariadenia sa informácie uložené v cookies vrátia na našu webovú stránku (ďalej len „cookies prvej strany“) alebo na inú webovú stránku (ďalej len „cookies tretej strany“). ,

Informácie uložené v cookies odkazujú na webovú stránku, ktorú ste už navštívili. To vám umožní zobraziť webovú stránku čo najlepším spôsobom v súlade s vašimi preferenciami. Na vašom termináli je identifikovaný len samotný súbor cookie. Okrem toho budú osobné údaje spracované až po výslovnom súhlase alebo v prípade, že je to nevyhnutné na to, aby ste mohli využívať ponúkanú službu alebo službu, ktorú požadujete.

Určité súbory cookies môžete tiež zablokovať na našej stránke nastavení súborov cookies. Okrem toho môžete všeobecne zabrániť ukladaniu súborov cookies nastavením príslušného softvéru prehliadača; v takom prípade je možné, že nebudete môcť v plnej miere využívať všetky funkcie našej webovej stránky.

O používaní cookies vás informujeme vopred s príslušným bannerovým upozornením.

5. Nástroje analýzy a zamerania

5.1 Služby Google

Na našej webovej stránke využívame rôzne služby poskytované spoločnosťou Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko (ďalej len „Google“).

Ďalšie informácie o službách Google nájdete na stránke https://www.google.com/privacy/ads/.

5.1.1 Google Analytics

Naša webová stránka používa nástroj Google Analytics na navrhovanie a vylepšovanie webovej stránky orientované na potreby. Nástroj Google Analytics používa takzvané súbory cookies, ktoré sú uložené vo vašom termináli a ktoré umožňujú analýzu používania webovej stránky. Informácie generované súborom cookie sa zvyčajne prenášajú na server Google v USA a tam sa ukladajú. Na tejto webovej stránke používame rozšírenie IP anonymizácie (označované ako IP maskovanie), t. j. Google skráti vašu IP adresu v rámci členských štátov Európskej únie alebo v iných štátoch, ktoré sú zmluvnými stranami Dohody o Európskom hospodárskom priestore. Úplná IP adresa bude odoslaná na server Google v USA a skrátená len vo výnimočných prípadoch.

V mene prevádzkovateľa tejto webovej stránky Google použije tieto informácie na vyhodnotenie vášho používania webovej stránky, na zostavenie prehľadov o aktivite na webovej stránke a na poskytovanie ďalších služieb prevádzkovateľovi webovej stránky, ktoré súvisia s aktivitou na webovej stránke a používaním internetu.

Právnym základom spracovania údajov je článok 6 ods. 1 písm. f) GDPR.

Služby Google zahŕňajú aj poskytovanie prehľadu efektívnosti nášho reklamného úsilia (aj naprieč zariadeniami), demografických údajov a záujmov našich používateľov, ako aj funkcií poskytovania reklamy online na viacerých zariadeniach, keď máte účet Google a personalizovanú reklamu (ďalej len „personalizovaná reklama“). V tomto prípade je právnym základom spracovania údajov súhlas, ktorý ste udelili spoločnosti Google (článok 6 ods. 1 písm. a) GDPR.

Môžete namietať proti zhromažďovaniu alebo analýze údajov pomocou nástroja Google Analytics stiahnutím a nainštalovaním doplnku prehliadača, ktorý je dostupný na nasledujúcom odkaze: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Údaje, ktoré zašleme a ktoré sú pripojené ku cookies, používateľské identifikátory (napr. ID používateľa) alebo ID reklamy budú automaticky vymazané po 14 mesiacoch.

Ďalšie informácie o obchodných podmienkach nástroja Google Analytics nájdete na stránke https://www.google.com/analytics/terms/.

5.1.2 Funkcia Google remarketing

Funkcia Google remarketing umožňuje zobrazovať našim používateľom reklamy na základe ich záujmov na našich ďalších webových stránkach v rámci siete Google Ads (takzvané „Google reklamy“ alebo reklamy na iných webových stránkach). Na tento účel sa analyzuje interakcia používateľov na našej webovej stránke, aby bolo možné zobraziť používateľom cielenú reklamu aj po návšteve našej webovej stránky na iných stránkach. Google ukladá počet do prehliadačov používateľov, ktorí navštevujú určité služby Google alebo webové stránky v sieti Google Display Network. Tento počet, ďalej len „cookie“, zaznamenáva návštevy týchto používateľov. Tento počet sa používa na jednoznačnú identifikáciu webového prehliadača na konkrétnom počítači a nie na identifikáciu osoby; osobné údaje sa neukladajú.

Právnym základom spracovania údajov je článok 6 ods. 1 písm. a) GDPR.

Používanie súboru cookie spoločnosti Google môžete zablokovať nainštalovaním doplnku dostupného na nasledujúcom odkaze: www.google.com/settings/ads/plugin.

5.1.3 Google Conversion Tracking

V tejto súvislosti používame aj službu Conversion Tracking spoločnosti Google. Keď kliknete na reklamu zobrazenú spoločnosťou Google, vo vašom počítači sa uloží 30-dňový súbor cookie pre službu Conversion Tracking. Tieto cookies nie sú určené na osobnú identifikáciu. Informácie zhromaždené pomocou konverzného súboru cookie sa používajú na generovanie štatistík konverzií pre inzerentov v službe Google Ads.

Právnym základom spracovania údajov je článok 6 ods. 1 písm. a) GDPR.

Reklamám relevantným pre záujmy Google môžete vo svojom prehliadači zabrániť prostredníctvom https://www.google.com/settings/ads alebo pomocou funkcie opt-out na https://www.aboutads.info/choices/.

5.1.4 Ďalšie služby platformy Google Marketing Platform

Naša webová stránka využíva aj ďalšie služby platformy Google Marketing Platform (predtým „Google Doubleclick“). Tieto služby používajú súbory cookie na zobrazovanie reklám relevantných pre používateľov, na zlepšenie prehľadov výsledkov kampaní alebo na zabránenie tomu, aby sa používateľovi zobrazovali reklamy viackrát.

Spoločnosť Google používa ID súbor cookie, aby zaznamenal, ktoré reklamy sa zobrazujú v danom prehliadači, a tým zabránil ich viacnásobnému zobrazovaniu. Okrem toho môže spoločnosť Google používať ID súbor cookie na sledovanie takzvaných konverzií, t. j. či používateľ vidí reklamu a neskôr prejde na webovú stránku inzerenta a niečo zakúpi. Podľa spoločnosti Google takéto cookies neobsahujú informácie o osobách.

Váš prehliadač automaticky vytvorí priame spojenie so serverom Google. Nemáme žiadny vplyv na rozsah a ďalšie používanie údajov, ktoré zhromaždila spoločnosť Google na základe používania tohto nástroja. Podľa spoločnosti Google, prostredníctvom používania týchto služieb získava spoločnosť Google informácie o tom, že ste vstúpili na relevantnú časť našej webovej stránky alebo ste klikli na náš inzerát. Ak ste zaregistrovaní v nejakej službe od spoločnosti Google, tak spoločnosť Google dokáže príslušnú návštevu priradiť k vášmu používateľskému účtu. Aj keď nie ste zaregistrovaní v spoločnosti Google alebo ste sa neprihlásili, existuje možnosť, že poskytovateľ zistí a uloží vašu IP adresu.

Cookies spoločnosti Google nám navyše umožňujú zistiť, či vykonávate určité akcie na našej webovej stránke po tom, čo ste si pozreli alebo klikli na jednu z našich reklám v službe Google alebo na inej platforme (Conversion Tracking) („Floodlight“). Spoločnosť Google používa tento súbor cookie na zistenie obsahu, na ktorý ste na našej webovej stránke reagovali, aby vám neskôr mohla poslať cielenú reklamu. 

Procesu sledovania môžete zabrániť tak, že nastavíte softvér prehliadača (napr. cookies tretej strany sú zablokované) tak, že deaktivujete cookies pre službu Conversion Tracking zablokovaním cookies z domény www.googleadservices.com v nastaveniach vášho prehliadača, na www.google.com/settings/ads, v prípade reklám vzťahujúcich sa na záujmy poskytovateľov, ktoré sú súčasťou samoregulačnej kampane About Ads, prostredníctvom odkazu https://www.aboutads.info/choices alebo odkazu www.google.com/settings/ads Upozorňujeme vás na to, že v takomto prípade je možné, že nebudete môcť v plnej miere využívať všetky funkcie tejto ponuky.

Viac informácií o platforme Google Marketing Platform nájdete na stránke https://marketingplatform.google.com/ Viac informácií môžete nájsť aj na stránke Network Advertising Initiative (NAI) https://www.networkadvertising.org.

Právnym základom spracovania údajov je článok 6 ods. 1 písm. a) GDPR.

5.2 Adform

Pre zlepšenie komfortu a kvality našich služieb používame technológie sledovania konverzií a retargetingu, ktoré poskytuje spoločnosť Adform ApS, Wildersgade 10B, 1, 1408 Kodaň, Dánsko.

Nástroj Conversion Tracking od Adformu nastavuje dočasný súbor cookie, keď používateľ nadviaže kontakt prostredníctvom reklamy Adform. používatelia, ktorí si neprajú podieľať sa na sledovaní, môžu súbor cookie z aplikácie Adform zakázať prostredníctvom svojho internetového prehliadača alebo môžu kedykoľvek v budúcnosti vzniesť námietku proti zhromažďovaniu a uchovávaniu údajov (https://site.adform.com/datenschutz-opt-out/). Súbory cookies, ktoré sú už vo vašom počítači uložené, je možné v prehliadači odstrániť vymazaním dočasných internetových stránok.

Táto retargetingová technológia umožňuje cieliť na používateľa internetu, ktorý sa už o naše webové stránky a naše produkty na webových stránkach našich partnerov zaujímali. V tomto prípade sa vkladanie reklamného materiálu rieši na základe analýzy predchádzajúceho správania užívateľa podľa cookie. Ide o dočasný súbor cookie, ktorého platnosť vyprší po 60 dňoch. Pokiaľ nechcete od Adformu vídať inzerciu založenú na záujmoch, môžete sa od zhromažďovania a uchovávania údajov kedykoľvek odhlásiť na (https://site.adform.com/datenschutz-opt-out/). Ďalšie informácie o zásadách ochrany osobných údajov Adform nájdete na adrese: https://site.adform.com/datenschutz-opt-out.

Právnym základom je čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR

5.3 Facebook Custom Audiences

Naša webová stránka používa funkciu pre remarketing „Custom Audience“ od spoločnosti Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA (ďalej len „Facebook“). Pomocou nej sa môžu používateľom webovej stránky zobrazovať reklamné inzeráty relevantné pre príslušné záujmy („Facebook Ads“) v rámci návštevy sociálnej siete Facebook alebo iných webových stránok, ktoré tento proces používajú. Naším záujmom je zobraziť vám reklamy, ktoré sú pre vás zaujímavé, aby sme zatraktívnili naše online ponuky. Právnym základom spracovania vašich údajov je článok 6 ods. 1 písm. a) GDPR.

Na základe použitia funkcie Custom Audience váš prehliadač automaticky nadviaže priame spojenie so serverom spoločnosti Facebook. Nemáme žiadny vplyv na rozsah a ďalšie používanie údajov, ktoré spoločnosť Facebook zhromažďuje na základe používania tohto nástroja, a preto vás informujeme v súlade s tým, čo nám je známe: Začlenením funkcie Facebook Custom Audience získava spoločnosť Facebook informácie o tom, že ste vstúpili na našu webovú stránku alebo ste klikli na náš inzerát. Ak ste zaregistrovaní v nejakej službe od spoločnosti Facebook, tak spoločnosť Facebook dokáže príslušnú návštevu priradiť k vášmu používateľskému Facebook účtu. Aj keď nie ste zaregistrovaní v spoločnosti Facebook alebo ak ste sa neprihlásili, existuje možnosť, že poskytovateľ spracuje vašu IP adresu a ďalšie identifikačné znaky.

Deaktiváciu funkcie „Facebook Custom Audiences“ môžu vykonať prihlásení používatelia na stránke https://www.facebook.com/settings/?tab=ads#.

Ďalšie informácie o spracovaní údajov prostredníctvom spoločnosti Facebook nájdete na stránke: https://www.facebook.com/about/privacy.

Právnym základom je článok 6 ods. 1 písm. a) GDPR.

5.4 AppNexus

Naše webové stránky používajú AppNexus, službu poskytovanú spoločnosťou AppNexus Inc., 28 W 23rd Street, 4th floor, New York-10010, USA. AppNexus používa mimo iných aj súbory cookies, ktoré sú uložené vo vašom terminály, čo umožňuje analýzu používaných webových stránok a počíta pixely. V súvislosti s používanými údajmi, najmä IP adresou a používateľskými aktivitami môžu byť tieto údaje prevedené na server AppNexus Inc. a tam uložené. AppNexus Inc. môže tieto informácie previesť tretím stranám, pokiaľ to vyžaduje zákon alebo pokiaľ prebieha spracovanie týchto údajov tretími stranami. Zhromažďovaniu údajov môžete zabrániť zakázaním spúšťania skriptu Java vo vašom prehliadači alebo inštaláciou nástroja ako je napríklad „NoScript“.

Ďalšie informácie nájdete v zásadách ochrany osobných údajov AppNexus (https://www.appnexus.com/en/company/platform-privacy-policy). AppNexus môžete tiež zrušiť na nasledujúcej adrese: https://appnexus.com/en/company/platform-privacy-policy.

Právnym základom je čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR

6. Zásuvné moduly sociálnych médií

Naše webové stránky používajú plugin Facebook, ktorý poskytuje spoločnosť Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA (ďalej len „Facebook“).

Prehľad pluginov Facebook nájdete na: https://developers.facebook.com/docs/plugins; ďalšie informácie o zásadách ochrany osobných údajov Facebook nájdete na nasledujúcom odkaze: www.facebook.com/policy.php.

Facebook môže obdržať informáciu, že ste navštívili príslušné webové stránky našej online služby a prípadne interagovali s pluginom. Aktiváciou pluginu budú vaše osobné údaje uložené a odoslané spoločnosti Facebook v USA.

Nemáme žiadny vplyv na zhromažďované údaje a operácie spracovaných údajov, ani nemáme plný rozsah zhromaždených údajov, účel spracovania alebo dobu uschovania. Nemáme ani informácie o tom ako vymazať údaje zhromaždené Facebookom.

Facebook ukladá údaje zhromaždené o vás ako profily užívania a používa ich pre účely reklamy, prieskumu trhu a/alebo dizajnu webových stránok šitých na mieru. Toto hodnotenie sa vykonáva najmä (aj pre neprihlásených používateľov) pre prezentáciu reklamy založenej na potrebách a pre informovanie ostatných používateľov sociálnej siete o vašich aktivitách na našich webových stránkach. Máte právo vzniesť námietky proti vytváraniu týchto používateľských profilov, pričom toto právo musíte uplatniť voči Facebooku.

Prostredníctvom zásuvných modulov vám ponúkame možnosť interakcie so sociálnymi sieťami a ostatnými používateľmi, aby sme mohli vylepšiť našu ponuku a urobiť ju pre vás ako používateľa zaujímavejšou. Právnym základom používania zásuvných modulov je čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR.

Zásuvné moduly môžete úplne zakázať pomocou doplnkov pre prehliadač, tzv. blokátorov skriptov.

7 Prítomnosť na sociálnych médiách

7.1 Poznámka týkajúca sa Facebook Fanpage

Vstup na stránku www.facebook.com/Miele.SK/ vás zavedie na našu fanpage na sociálnej sieti Facebook.com spoločnosti Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Írsko (ďalej len „Facebook“). Ak navštívite našu fanpage, spoločnosť Facebook v prípade potreby zhromažďuje údaje a spracúva ich v USA. Stane sa to aj v prípade, ak nie ste zaregistrovaný používateľ služby Facebook alebo ak ste sa jednoducho neprihlásili na svoj účet Facebook. Nemáme žiadny vplyv na spracovanie zhromaždených údajov, pretože ho vykonáva výlučne spoločnosť Facebook. Podľa informácií, ktoré poskytla spoločnosť Facebook, zhromaždené údaje zahŕňajú okrem iného IP adresu, informácie o operačnom systéme, hardvérové verzie a typ prehliadača, údaje zhromaždené z cookies spoločnosti Facebook o správaní používateľa a ďalšie technické údaje. Pozrite si Zásady ochrany osobných údajov spoločnosti Facebook, ktoré nájdete na: https://www.facebook.com/privacy/explanation. Informácie o cookies spoločnosti Facebook nájdete aj na stránke https://www.facebook.com/policies/cookies.

7. 2 Poznámka týkajúca sa YouTube

Prevádzkujeme kanál YouTube Channel MieleSlovakRepublic na video platforme YouTube, ktorá je súčasťou YouTube LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066 USA (ďalej len „YouTube“). Ak navštívite náš kanál, údaje sa budú zhromažďovať z YouTube a v prípade potreby sa spracujú v USA. Stane sa to aj v prípade, ak nie ste zaregistrovaný používateľ služby YouTube alebo ak ste sa jednoducho neprihlásili na svoj účet YouTube. Nemáme žiadny vplyv na spracovanie zhromaždených údajov, pretože ho vykonáva výlučne spoločnosť YouTube. Podľa informácií, ktoré poskytla spoločnosť YouTube, zhromaždené údaje zahŕňajú okrem iného IP adresu, informácie o operačnom systéme, hardvérové verzie a typ prehliadača, údaje zhromaždené z cookies spoločnosti YouTube o správaní používateľa a ďalšie technické údaje. Pozrite si Zásady ochrany osobných údajov spoločnosti YouTube, ktoré nájdete na: https://policies.google.com/privacy.

8. Qualtrics

Na našich webových stránkach využívame služby spoločnosti Qualtrics LLC, 333 W. River Park Drive, Provo UT 84604, USA, pomocou ktorých vykonávame prieskumy zákazníkov, produktov a značiek s cieľom pravidelne zlepšovať naše produkty a služby. Pri vašej účasti na prieskume sa spracúvajú len údaje zo záznamov (dátum a časová značka/informácie o prehliadači a nastaveniach prehliadača/informácie o zariadení/dátum používania). Môžete sa slobodne rozhodnúť, či sa na prieskume chcete zúčastniť. Ak sa na prieskume nechcete zúčastniť, stačí tlačidlom „X“ v pravom hornom rohu vyskakovacieho okna prieskum zatvoriť. Právnym základom spracúvania údajov je váš súhlas podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) nariadenia GDPR. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať s platnosťou do budúcnosti.

V súvislosti s používaním služieb Qualtrics používame aj súbory cookie spoločnosti Qualtrics, a to najmä na sledovanie relácií prieskumov alebo na udržiavanie relácií prieskumov. Ďalšie informácie o používaní súborov cookie spoločnosti Qualtrics nájdete v našom oznámení o súboroch cookie. Ďalšie informácie o spoločnosti Qualtrics LLC a používaní osobných údajov spoločnosťou Qualtrics nájdete na stránke https://www.qualtrics.com/privacy-statement/.

9. Inzercia

Ak si u nás podáte žiadosť o pracovné miesto prostredníctvom portálu na podávanie žiadostí spoločnosti Miele, prostredníctvom formulára alebo iným spôsobom a pošlete nám dokumenty k žiadosti, spracujeme osobné údaje, ktoré v tejto súvislosti poskytnete, len na účely procesu vybavenia žiadosti.

Pokiaľ ste podali žiadosť o inzerovanú pozíciu, dokumenty budú automaticky vymazané šesť mesiacov po ukončení inzertného postupu za predpokladu, že vymazanie nie je v rozpore so žiadnymi oprávnenými záujmami. V prípade žiadosti bez odkazu na inzerované pracovné miesto (nevyžiadaná žiadosť) bude žiadosť uchovávaná maximálne jeden rok, aby vás bolo možné v prípade potreby kontaktovať, pokiaľ ide o oznámenie o voľnom pracovnom mieste, ktoré vznikne počas tohto obdobia. Kedykoľvek máte možnosť požiadať o vymazanie svojej žiadosti pred uplynutím plánovaných období uchovávania. V prípade úspešnej žiadosti sa poskytnuté údaje uchovajú na účely uzatvorenia pracovného pomeru v súlade s právnymi požiadavkami.

Ak ste podali žiadosť o zamestnanie v inej spoločnosti skupiny Miele Group, postúpime vašu žiadosť príslušnej spoločnosti na účely rozhodnutia o uzatvorení pracovného pomeru.

Pokiaľ spracúvame vaše údaje na účely rozhodnutia o uzatvorení pracovného pomeru, právnym základom je článok 6 ods. 1 písm. b) GDPR.

Vo všetkých ostatných prípadoch je právnym základom na uchovávanie údajov žiadosti váš súhlas v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. a) GDPR.

10. Účasť spoločnosti Miele na veľtrhoch

V prípade návštevy niektorého z našich stánkov zhromažďujeme vaše údaje, ktoré nám poskytnete, napr. prostredníctvom vizitky. Tieto údaje spracúvame, aby sme reagovali na váš záujem, napr. aby sme vás kontaktovali v záujme ďalšej komunikácie alebo predloženia ponúk. Ak je potrebné reagovať na váš záujem (napr. pri žiadosti o kontakt v zahraničí), postúpime vaše údaje zodpovednej osobe príslušnej spoločnosti skupiny Miele Group.

Máme oprávnený záujem o zodpovedanie vašich otázok. Právnym základom spracovania údajov je článok 6 ods. 1 písm. f) GDPR. Ak je účelom vašej žiadosti uzatvorenie zmluvy, právnym základom je článok 6 ods. 1 písm. b) GDPR. Ak nám poskytnete súhlas, právnym základom je článok 6 ods. 1 písm. a) GDPR. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať s účinkom do budúcnosti.

Pri nadviazaní kontaktu budú údaje, ktoré nám boli poskytnuté, vymazané po vybavení vašej žiadosti, a to v rozsahu, v akom nie sme povinní ich uchovávať z dôvodov vyplývajúcich z obchodných a daňových právnych predpisov.

V našich stánkoch tiež príležitostne vyhotovujeme fotografie a filmové záznamy na dokumentačné, marketingové a tlačové účely, ktoré sú potom zverejnené prostredníctvom našich sociálnych médií (napr. Facebook, YouTube alebo Instagram). V tomto prípade to výslovne zdôrazňujeme upozornením na stánku. Kedykoľvek môžete odvolať svoj súhlas s účinkom do budúcnosti týkajúci sa používania obrazového materiálu, ktorý ste nám poskytli.

11. Prenos osobných údajov

V súvislosti so spracovaním údajov uvedeným v týchto Zásadách ochrany osobných údajov by mohlo byť možné, že poskytneme osobné údaje týmto kategóriám príjemcov (okrem príjemcov výslovne uvedených v týchto Zásadách ochrany osobných údajov):

 • oprávnení zástupcovia a iní poradcovia (napr. advokáti, daňoví účtovníci, audítori);
 • poskytovatelia služieb;
 • spoločnosti skupiny Miele Group (https://www.miele.com/en/com/subsidiaries-2156.htm);
 • poisťovne; a
 • štátne agentúry a vládne orgány.

Osobné údaje poskytujeme tretím stranám len vtedy, pokiaľ je to potrebné na plnenie našich zmluvných záväzkov, v prípade, že máme my alebo príslušná tretia strana oprávnený záujem o spracovanie osobných údajov, alebo ak ste poskytli súhlas s prenosom. Osobné údaje ďalej poskytujeme tretím stranám len v prípade, ak sme povinní tak urobiť v súlade s platnými právnymi predpismi, regulačnými opatreniami alebo súdnymi príkazmi.

12. Príslušné práva

Dotknuté osoby majú podľa GDPR rôzne práva. Tieto zahŕňajú najmä:

 • Právo na prístup: Podľa článku 15 GDPR môžete požiadať o potvrdenie o tom, či spracúvame osobné údaje, ktoré sa vás týkajú. Ak údaje spracúvame, môžete požiadať o ďalšie informácie o ich spracúvaní.
 • Právo na opravu: V súlade s článkom 16 GDPR máte právo na opravu nepresných údajov a/alebo na doplnenie neúplných údajov.
 • Právo na vymazanie: Podľa článku 17 GDPR máte tiež právo požadovať za určitých okolností vymazanie osobných údajov, ktoré uchovávame.
 • Právo na obmedzenie spracúvania: V súlade s článkom 18 GDPR môžete požadovať obmedzené spracúvanie osobných údajov.
 • Právo na prenosnosť údajov: V súlade s článkom 20 GDPR máte právo získať osobné údaje, ktoré ste poskytli, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a preniesť ich ďalšiemu prevádzkovateľovi bez toho, aby sme vám v tom bránili.
 • Právo namietať: Ak sú vaše osobné údaje spracúvané na základe oprávnených záujmov podľa článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR, máte právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov v súlade s článkom 21 GDPR z dôvodov týkajúcich sa vašej konkrétnej situácie, alebo ak je vaša námietka založená na cielenej osobnej reklame. V druhom prípade máte všeobecné právo na vznesenie námietky, ktoré uplatňujeme bez špecifikácie konkrétnej situácie.
 • Právo odvolať súhlas: Máte právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas s ochranou údajov. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vykonaného na základe poskytnutého súhlasu až do jeho odvolania.
 • Právo podať sťažnosť: Máte právo podať sťažnosť orgánu na ochranu osobných údajov, ktorá sa týka nakladania s vašimi osobnými údajmi. Zoznam príslušných dozorných orgánov v Európskej únii nájdete na tejto internetovej stránke: https://edpb.europa.eu/about-edpb/board/members_en. Orgánom na ochranu údajov na Slovensku je Úrad na ochranu osobných údajov, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27 https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk.

Na uplatnenie vyššie uvedených práv dotknutých osôb môžete poslať svoju žiadosť písomne na adresu sídla spoločnosti alebo ju môžete poslať e-mailom na adresu info@miele.sk. Spoločnosť Miele s.r.o. si vyhradzuje právo primerane overiť totožnosť dotknutej osoby, ktorá si uplatňuje vyššie uvedené práva. V prípade neodôvodnených, neprimeraných alebo opakovaných žiadostí o uplatnenie uvedených práv bude spoločnosť Miele s.r.o oprávnená účtovať primeraný poplatok za uplatnenie tohto práva alebo odmietnuť vyhovieť žiadosti. Spoločnosť Miele s.r.o. vás v tomto prípade bude informovať.

Kontaktné údaje pracovníka pre ochranu údajov spoločnosti Miele s.r.o.:

e-mailová adresa: info@miele.sk

telefónne číslo: +421 2 58 103 111

poštová adresa: Miele s.r.o., Mlynské nivy 16, 821 09 Bratislava 

 

Zásady spracovania osobných údajov boli naposledy aktualizované 16. 7. 2019.

 

 

Zásady používania súborov cookie

Naposledy aktualizované: 04.09.2023

Miele s.r.o., s registrovaným sídlom na adrese Mlynské nivy 16, 821 09 Bratislava, IČO: 35 872 161 („spoločnosť Miele“) používa na svojom webovom sídle tzv. súbory cookie. V týchto zásadách podrobne vysvetľujeme, aké druhy súborov cookie používa spoločnosť Miele, aké údaje spracúva, aká je životnosť súboru cookie a aké máte vo vzťahu k nim práva.

Máte právo kedykoľvek zrušiť svoj súhlas v nastaveniach súborov cookie v našom „centre prefrencií ochrany osobných údajov“.

1. Všeobecné vysvetlenie

Súbory cookie sú malé textové súbory, ktoré sa ukladajú vo vašom počítači alebo koncovom zariadení, keď používate naše webové sídla. Keď navštívite webové sídlo spoločnosti Miele, vo vašom systéme sa môže uložiť súbor cookie. Tento súbor obsahuje individuálny rad znakov, ktoré sa môžu použiť na identifikáciu vášho prehliadača, keď webové sídlo navštívite nabudúce. Existujú dva základné typy súborov cookie:

 • •Dočasné súbory cookie: tieto súbory cookie, nazývané aj cookie relácie, sa dočasne uložia vo vašom počítači alebo koncovom zariadení počas vašej návštevy nášho webového sídla a potom sa vymažú.
 • •Trvalé súbory cookie: tieto súbory cookie zostávajú vo vašom počítači dlhší čas.

 

Spoločnosť Miele vo všeobecnosti používa rôzne internetové technológie (napr. súbory cookie, Java-Script), aby vám uľahčila používanie svojich internetových aplikácií a aby ich optimalizovala. Znamená to, že sa používajú na to, aby:

 • •sme vás identifikovali, keď sa prihlásite do nášho internetového obchodu, ako aj na zaistenie dodržiavania platných bezpečnostných noriem, ktoré sú pre vás optimalizované;
 • •nám pomohli zapamätať si produkty, ktoré ste pridali do svojho nákupného košíka alebo poznámkového bloku;
 • •vám ukázali množstvo produktov, ktoré ste na webovom sídle pridali do svojho nákupného košíka alebo poznámkového bloku;
 • •nám pripomenuli, aký jazyk ste si počas relácie vybrali, aby ste sa na našich stránkach mohli ľahšie pohybovať;
 • •sme analyzovali údaje, napríklad hodnotenie počtu návštevníkov nášho webového sídla alebo najčastejšie navštevovaných webových sídiel. Výsledky analýzy používame na optimalizáciu nášho webového sídla.
 • •Používame aj takzvané marketingové súbory cookie tretích strán na účely retargetingu/remarketingu a na umiestnenie personalizovaných online reklám.

 

Vezmite na vedomie, že spoločnosť Miele potrebuje, aby ste na jej vlastnom rozhraní uviedli svoje preferencie týkajúce sa používania súborov cookie, ale zmenou nastavení súborov cookie vo svojom internetovom prehliadači môžete prenos súborov cookie tiež deaktivovať alebo obmedziť. Súbory cookie, ktoré sa už uložili, môžete kedykoľvek vymazať. Nižšie nájdete ďalšie informácie týkajúce sa toho, ako vymazať súbory cookie v konkrétnych prehliadačoch:

 

Vezmite však na vedomie, že ak súbory cookie deaktivujete, možno nebudete môcť používať všetky funkcie webového sídla. V menu väčšiny prehliadačov nájdete možnosti nastavení používania súborov cookie. V prehliadači sa obvykle nachádzajú nasledujúce možnosti nastavenia:

 • •zobraziť súbory cookie,
 • •povoliť súbory cookie,
 • •zakázať všetky alebo niektoré súbory cookie,
 • •zakázať všetky súbory cookie pri zatváraní prehliadača,
 • •zablokovať súbory cookie,
 • •upozorniť na nadchádzajúce nastavenie súboru cookie,
 • •námietka proti sledovaniu webovej analýzy (odhlásenie).

 

Keď navštívite naše webové sídlo, banner vás bude informovať o používaní súborov cookie a požiada vás o súhlas so súbormi cookie, ktoré je potrebné schváliť. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať s účinnosťou v budúcnosti, čo podrobne vysvetľujeme v týchto zásadách používania súborov cookie.

2. Google Tag Manager

Na našom webovom sídle používame službu správy tagov od spoločnosti Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin („spoločnosť Google“), ktorá sa nazýva Google Tag Manager. Služba Google Tag Manager umožňuje webovým sídlam vo svojich webových sídlach alebo mobilných aplikáciách rýchlo a ľahko aktualizovať meracie kódy a súvisiace fragmenty kódov, ktoré sú súhrnne označované ako „tagy“. Po pridaní malého segmentu kódu Tag Managera do projektu môže webové sídlo bezpečne a ľahko rozmiestniť konfigurácie analytických a meracích tagov z internetového používateľského rozhrania.

Služba Google Tag Manager nám pomáha zavádzať a spravovať súbory cookie a sledovacie tagy. Služba Google Tag Manager nepoužíva žiadne vlastné súbory cookie, ale spúšťa iné súbory cookie a sledovacie tagy, ak ste s ich použitím výslovne súhlasili. Podrobné informácie o každom takomto súbore cookie a sledovacích tagoch nájdete v našom oznámení o súboroch cookie. V kontexte používania služby Google Tag Manager spolu so spoločnosťou Google spracúvame vaše IP adresy a jedinečný identifikátor. Je možné, že vaše údaje sa budú spracúvať mimo územia Európskej únie. Aby sme spolu so spoločnosťou Google zabezpečili primeranú úroveň ochrany údajov, dohodli sme sa na štandardných zmluvných doložkách, ktoré zverejnila Európska komisia. Právnym základom používania služby Google Tag Manager a súvisiacich činností spracovania údajov je náš oprávnený záujem, čl. 6 ods. 1 písm. f) nariadenia GDPR. Uvedeným oprávneným záujmom je asistencia, ktorú nám služba Google Tag Manager poskytuje pri zavádzaní a spravovaní nášho používania súborov cookie a sledovacích tagov.

3. Súbory cookie potrebné z technického hľadiska (základné súbory cookie)

Základné súbory cookie sú potrebné na navigáciu webových sídiel a používanie ich funkcií, ako sú prístup k registračnej časti webového sídla alebo používanie nášho chatovacieho nástroja. Bez týchto súborov cookie niektoré funkcie webového sídla nebudú použiteľné.

Právnym základom spracovania osobných údajov pomocou súborov cookie potrebných z technického hľadiska sú oprávnené záujmy, čl. 6 ods. 1 písm. f) nariadenia GDPR. Oprávnený záujem znamená, že toto spracovanie je potrebné na účely navigácie webových sídiel a na používanie ich funkcií. Údaje získavané súbormi cookie potrebnými z technického hľadiska sa nepoužívajú na vytváranie používateľských profilov.

Základné súbory cookie nemožno deaktivovať. Základné súbory cookie, ktoré používame, sú vo všeobecnosti tzv. cookie relácie, ktoré sa obvykle automaticky vymažú po ukončení relácie prehliadača.

Niektoré základné súbory cookie poskytujú a/alebo k nim pristupujú tretie strany. Podrobnosti o tretích stranách a ich nástrojoch, pre ktoré používame základné súbory cookie, sú uvedené nižšie.

3.1 SAP Customer Data Cloud (predtým Gigya)

V našom webovom sídle používame rôzne súbory cookie na základné účely, ktoré poskytuje a/alebo používa spoločnosť SAP Deutschland SE & Co. KG, Hasso-Plattner-Ring 7, 69190 Walldorf, Nemecko („spoločnosť SAP“). Používame rad potrebných súborov cookie, ktoré poskytuje a/alebo používa spoločnosť SAP a ktoré sú potrebné na správne fungovanie webového sídla. Spoločnosť SAP poskytuje platformu na spravovanie identity zákazníkov vrátane zákazníckych profilov, preferencií, prihlásení na používanie služby (tzv. opt-in) a nastavení súhlasu. Ďalšie informácie o cloude SAP Customer Data Cloud nájdete tu.

3.2 Platforma obchodu Intershop

Na našom webovom sídle pre náš profesionálny online obchod používame rôzne súbory cookie na základné účely, ktoré poskytuje a/alebo používa spoločnosť Intershop Communications AG, Steinweg 10, 07743 Jena, Nemecko („Intershop“). Používame rad potrebných súborov cookie, ktoré poskytuje a/alebo používa spoločnosť Intershop a ktoré sú potrebné na správne fungovanie webového sídla. Spoločnosť Intershop poskytuje platformu na spravovanie identity zákazníkov vrátane zákazníckych profilov, preferencií, prihlásení na využívanie služby (tzv. opt-in) a nastavení súhlasu. Ďalšie informácie o spoločnosti Intershop nájdete tu.

3.3 OneTrust LLC

Na našej webovej stránke používame platformu pre správu súhlasov (Consent Management Platform), ktorú poskytuje spoločnosť OneTrust LLC, Building 600, 1200 Abernathy Road Northeast, Atlanta, Georgia, 30328, USA („OneTrust“). OneTrust je riešenie poskytovania súhlasu so súbormi cookie, ktoré umožňuje spoločnosti Miele zosúladiť súbry cookie pre rôzne právne rámce na celom svete. OneTrust nám umožňuje vytvárať panely cookie na ukladanie nastavení vášho súhlasu, ako aj informovať vás o používaní rôznych súborov cookie na webovej stránke. Viac informácií o riešení OneTrust nájdete na stránke Oznámenie o ochrane osobných údajov a zásady ochrany osobných údajov | OneTrust.

3.4 Ďalšie informácie

Ďalšie informácie o základných súboroch cookie, ktoré používame, pozrite si tabuľku v dolnej časti stránky.

4. Analytické súbory cookie

V našom webovom sídle okrem toho používame aj súbory cookie, ktoré nám umožňujú analyzovať správanie týkajúce sa vášho používania (tzv. analytické súbory cookie). Pomocou týchto súborov cookie získavame a uchovávame nasledujúce údaje:

- Frekvencia návštev stránok

- Kľúčové slová vyhľadávania

- Používanie funkcií webového sídla

Vaše údaje získané prostredníctvom súborov cookie sú pseudonymizované, aby ich bez dodatočných údajov nebolo možné priradiť k danému používateľovi.

Toto spracovanie nám umožňuje zlepšovať kvalitu nášho webového sídla a jeho obsahu. Právnym základom tohto spracovania údajov je súhlas podľa článku 6 ods. 1 písm. a) nariadenia GDPR. Máte právo kedykoľvek zrušiť svoj súhlas v nastaveniach súborov cookie v našom „centre prefrencií ochrany osobných údajov“.

Niektoré analytické súbory cookie poskytujú a/alebo k nim pristupujú tretie strany. Podrobnosti o tretích stranách a ich nástrojoch, pre ktoré používame analytické súbory cookie, sú uvedené nižšie.

Používame nasledujúce analytické súbory cookie:

4.1 Google

Na našom webovom sídle používame na účely analýz rôzne súbory cookie, ktoré poskytuje a/alebo používa spoločnosť Google Ireland Limited („spoločnosť Google“), spoločnosť zapísaná a regulovaná írskym právnym poriadkom (registračné číslo: 368047), s registrovaným sídlom na adrese Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko („spoločnosť Google“). Ďalšie informácie o týchto službách spoločnosti Google nájdete nižšie a na nasledujúcom odkaze https://www.google.com/privacy/ads/. Tabuľka s podrobnosťami nižšie obsahuje názvy súborov cookie s rôznymi identifikátormi, kde <wpid> je ID webového vlastníctva alebo ID merania pre Google Analytics 4, ktoré pozostáva z 10 znakov (čísel a písmen), [_<customname>] a <property-id> sú ID vlastníctva v Google Analytics 3 (Universal Analytics) a pozostávajú z číslic v nasledujúcom formáte: UA-XXXXXXXX-X.

4.1.1 Google Analytics

Naše webové sídlo používa službu Google Analytics na navrhovanie a vylepšovanie v súlade s dopytom. Služba Google Analytics používa tzv. súbory cookie, ktoré sú uložené vo vašom koncovom zariadení a ktoré umožňujú vykonanie analýzy vášho používania webového sídla. Informácie generované súborom cookie sa obvykle prenášajú na server spoločnosti Google v USA, kde sa uchovávajú. Na tomto webovom sídle používame príponu maskovania IP adresy (tzv. maskovanie IP adresy), t. j. spoločnosť Google v členských štátoch Európskej únie alebo iných zmluvných štátoch Dohody o Európskom hospodárskom priestore vašu IP adresu pred prenosom a uchovávaním v USA skráti. Len vo výnimočných prípadoch sa na server spoločnosti Google v USA prenesie celá IP adresa a skráti sa až tam.

Spoločnosť Google v mene prevádzkovateľa tohto webového sídla použije tieto informácie na posúdenie vášho používania webového sídla, na prípravu správ o aktivitách na webovom sídle a na poskytovanie ďalších služieb prevádzkovateľovi webového sídla v súvislosti s používaním webového sídla a internetu.

Ak máte v spoločnosti Google svoj účet a súhlasili ste s personalizáciou reklamy („personalizácia reklamy“), potom služby spoločnosti Google zahŕňajú aj správy o efektívnosti nášho merania reklamy (vrátane správ medzi zariadeniami), demografii a záujmoch našich používateľov, ako aj funkcie na poskytovanie online reklám medzi zariadeniami. V tomto prípade je právnym základom spracovania údajov váš súhlas, ktorý ste poskytli spoločnosti Google (čl. 6 ods. 1 písm. a) nariadenia GDPR).

Proti získavaniu alebo hodnoteniu svojich údajov v službe Google Analytics môžete namietať tak, že si stiahnete a do svojho prehliadača nainštalujtete plugin, ktorý je dostupný na nasledujúcom odkaze: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Údaje, ktoré odosielame a ktoré sa spájajú so súbormi cookie, ID používateľa alebo ID reklamy, sa automaticky vymažú po 14 dňoch.

4.1.2 Google Optimize

Google Optimize je nástroj na A/B testovanie od spoločnosti Google. Umožňuje nám experimentovať s rôznymi spôsobmi doručovania vášho obsahu. Na zacielenie variantov obsahu na používateľa využíva nástroj Optimize súbory cookie a súbor cookie experimentu s obsahom na určenie účasti používateľa na experimente. Nástroj Optimize môže navyše sledovať aktivity používateľa spojené so špecifickými službami Google Ads na účely hodnotenia marketingových kampaní.

Ak sa o nástroji Google Optimize chcete dozvedieť viac, navštívte https://support.google.com/optimize/answer/6292487?hl=en

4.2 OneTrust LLC

Na našej webovej stránke zhromažďujeme anonymizované údaje týkajúce sa miery prihlasovania a odhlasovania v rámci platformy pre správu súhlasov OneTrust. Tieto informácie zhromažďujeme na základe oprávneného záujmu podľa článku 6(1) (f) nariadenia GDPR, pretože nám umožňujú merať mieru súhlasov a zlepšovať skúsenosti zákazníkov. Ak súhlasíte s používaním analytických súborov cookie, budeme zhromažďovať údaje o vašej interakcii s vytvoreným panelom súhlasu OneTrust. Riešenie OneTrust nám umožňuje vykonávať súhrnné analýzy vrátane informácií o type prehliadača, krajine a platforme našich používateľov (stolový počítač/mobilný telefón/tablet). Zhromaždené údaje neumožňujú identifikáciu fyzickej osoby. Viac informácií o riešení OneTrust nájdete na stránke Oznámenie o ochrane osobných údajov a zásady ochrany osobných údajov | OneTrust.

4.3 Ďalšie informácie

Analytické súbory cookie môžete deaktivovať. Ďalšie informácie o všetkých jednotlivých analytických súboroch cookie, ktoré používame, pozrite si tabuľku v dolnej časti stránky.

5. Marketingové súbory cookie

Na účely retargetingu/remarketingu a umiestňovanie online reklám používame tzv. marketingové súbory cookie od tretích strán.

Retargeting alebo remarketing označuje technológie, ktoré umožňujú používateľom, ktorí predtým navštívili nejaké webové sídlo, vidieť vhodné reklamy aj po tom, ako dané webové sídlo opustili. Na tento účel je potrebné rozpoznať používateľov internetu nad rámec webového sídla vlastníkov webového sídla, pre ktoré sa používajú súbory cookie od zodpovedajúcich poskytovateľov služieb. Okrem toho sa prihliada aj na predchádzajúce správanie počas používania. Ak si napríklad používateľ prezerá nejaké produkty, tieto alebo podobné produkty sa môžu neskôr zobraziť ako reklamy na iných webových sídlach. Ide o personalizovanú reklamu, ktorá je prispôsobená potrebám individuálnych používateľov. Na účely tejto personalizovanej reklamy používateľ nemusí byť identifikovaný nad rámec rozpoznania. Údaje používané na retargeting alebo remarketing preto nie sú zlučované s inými údami.

Marketingové súbory cookie tiež môžu sledovať kontakt používateľa so zobrazenou reklamou. Cieľom je predísť neželanej duplicitnej reklame a sledovať, koľkokrát reklama vedie k nejakej forme konverzie (napr. kliknutiu na reklamu alebo samotnému predaju).

Právnym základom spracovania osobných údajov prostredníctvom marketingových súborov cookie je súhlas (čl. 6 ods. 1 písm. a) nariadenia GDPR). Svoj súhlas môžete s účinnosťou do budúcnosti kedykoľvek odvolať, a to tak, že sa vrátite k týmto zásadám používania súborov cookie a tlačidlo pre marketingové súbory cookie na začiatku zásad prepnete do polohy „vypnuté“.

Takéto technológie používame na umiestňovanie online reklamy. Na umiestňovanie reklamy používame tretích poskytovateľov. Podrobnosti o tretích stranách (a ich nástrojoch), ktoré poskytujú marketingové a cielené súbory cookie a/alebo k nim pristupujú, sú uvedené nižšie.

5.1 Facebook/Meta

Na našom webovom sídle používame marketingové súbory cookie, ktoré poskytuje a/alebo používa spoločnosť Meta, Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA („spoločnosť Facebook“ alebo „spoločnosť Meta“).

Súbory cookie spoločnosti Facebook sa používajú, ak máte účet na Facebooku, používate Produkty spoločnosti Facebook vrátane webového sídla a aplikácií spoločnosti Facebook alebo navštevujete iné webové sídla a aplikácie, ktoré používajú produkty spoločnosti Facebook (vrátane tlačidla Páči sa mi alebo iných technológií spoločnosti Facebook). Súbory cookie spoločnosti Facebook nám umožňujú sledovať vašu aktivitu na našom webovom sídle s cieľom vykonať analýzu účinnosti nášho konverzného kanála a pravidelne zlepšovať naše webové sídlo. Súbory cookie spoločnosti Facebook nám navyše umožňujú používať funkciu Facebooku s názvom „Custom Audiences“. Vďaka tomu sa používateľom webového sídla môže počas návštevy sociálnej siete Facebook alebo iných webových sídel, ktoré tiež používajú tento proces, zobrazovať reklama podľa záujmu („Facebook Ads“). Viac informácií o službách Facebook Conversion Tracking, Facebook Custom Audiences a súvisiacich činnostiach spracovania údajov nájdete v našom oznámení o ochrane osobných údajov.

Súbory cookie spoločnosti Facebook navyše umožňujú, aby vám Facebook ponúkal produkty spoločnosti Facebook, ako aj pochopenie informácií, ktoré o vás dostanú, vrátane informácií o vašom používaní iných webových sídiel a aplikácií a o tom, či ste alebo nie ste zaregistrovaný alebo prihlásený používateľ.

Súbory cookie spoločnosti Facebook dostávajú nasledujúce typy údajov: nadpisy Http, údaje o pixeloch, údaje o kliknutí na tlačidlá, nepovinné hodnoty a názvy polí formulárov. Ďalšie informácie o súboroch cookie spoločnosti Facebook nájdete tu.

5.2 Google

Ako je uvedené vyššie, na našom webovom sídle používame rôzne súbory cookie, ktoré nám poskytuje a/alebo ktoré používa spoločnosť Google, na analytické a/alebo marketingové účely. Ďalšie informácie o postupoch spoločnosti Google v oblasti ochrany osobných údajov nájdete tu: https://www.google.com/privacy/ads/. Tabuľka s podrobnosťami obsahuje názvy súborov cookie s rôznymi identifikátormi, kde <wpid> je ID webového vlastníctva alebo ID merania pre Google Analytics 4, ktoré pozostáva z 10 znakov (čísel a písmen), [_<customname>] a <property-id> sú ID vlastníctva v Google Analytics 3 (Universal Analytics) a pozostávajú z číslic v nasledujúcom formáte: UA-XXXXXXXX-X.

5.2.1 Google Ads

Google Ads je online reklamná platforma spoločnosti Google, na ktorej inzerenti platia za zobrazovanie krátkych reklám, ponúk služieb, zoznamov produktov a video obsahu a internetovým používateľom generujú inštalácie mobilných aplikácií v rámci reklamnej siete spoločnosti Google. Platforma môže umiestňovať reklamu do výsledkov vyhľadávania, ako je napríklad funkcia Google Search, a do webových sídiel bez vyhľadávania, mobilných aplikácií a videí.

Ďalšie informácie o platforme Google Ads nájdete tu.

5.2.2. Funkcia remarketingu spoločnosti Google

Funkcia remarketingu spoločnosti Google nám pomáha zobrazovať našim používateľom reklamu na iných sídlach v sieti Google Ads (tzv. „reklama Google“ alebo reklama na iných sídlach) podľa ich záujmov. Na tento účel analyzujeme interakcie používateľa na našom webovom sídle, aby sme používateľom mohli na iných sídlach zobrazovať cielenú reklamu aj po tom, ako navštívili naše webové sídlo. Spoločnosť Google na tento účel eviduje v prehliadačoch počet používateľov, ktorí v sieti Google Display navštívia určité služby alebo webové sídla. Tento počet, známy ako „súbor cookie“, sa používa na sledovanie návštev týchto používateľov. Tento počet sa používa na jedinečnú identifikáciu internetového prehliadača na konkrétnom počítači, nie na identifikáciu osoby, a neuchovávajú sa žiadne osobné údaje.

Okrem toho, že môžete poskytnúť alebo stiahnuť svoj súhlas s používaním analytických a/alebo marketingových súborov cookie – vo všeobecnosti prostredníctvom nastavení na začiatku týchto zásad, môžete tiež deaktivovať používanie súborov cookie spoločnosťou Google, a to inštalovaním plug-inu, ktorý sa nachádza na tomto odkaze: www.google.com/settings/ads/plugin.

5.2.3 Sledovanie konverzií spoločnosťou Google

V tomto kontexte používame aj sledovanie konverzií spoločnosťou Google. Keď kliknete na nejakú reklamu, ktorú umiestnila spoločnosť Google, do vášho zariadenia sa uloží 30-dňový sledovací súbor cookie. Tento súbor cookie sa nepoužíva na osobnú identifikáciu. Informácie získavané prostredníctvom konverzného súboru cookie sa používajú na vyhotovovanie štatistík o konverzii pre zákazníkov služby Google Ads.

Okrem toho, že môžete poskytnúť alebo stiahnuť svoj súhlas s používaním analytických a/alebo marketingových súborov cookie – vo všeobecnosti prostredníctvom nastavení na začiatku týchto zásad, môžete vo svojom prehliadači deaktivovať reklamy spoločnosti Google založené na záujme, a to kliknutím na tlačidlo „vypnuté“ na adrese https://adssettings.google.de/authenticated alebo odhlásením na tomto odkaze: http://www.aboutads.info/choices/http://www.aboutads.info/choices/.

5.2.4 Ďalšie služby marketingovej platformy Google (Campaign Manager 360, Display & Video 360, Search Ads 360)

Naše webové sídlo používa aj ďalšie služby marketingovej platformy Google (predtým „Google Doubleclick“). Campaign Manager 360 nám umožňuje realizovať reklamné kampane a merať ich výkonnosť. Display & Video 360 nám pomáha spravovať zobrazovacie a video kampane. Search Ads 360 sa používa na spravovanie vyhľadávacích kampaní v rámci rôznych vyhľadávačov. Tieto služby používajú súbory cookie na poskytovanie reklamy, ktorá je pre používateľov relevantná, na vylepšovanie správ o výkonnosti kampaní alebo s cieľom predísť, aby používateľ dostal reklamu viac než raz.

Spoločnosť Google používa ID súboru cookie, aby určila, ktorá reklama sa zobrazuje v ktorom prehliadači. Takto môže zabrániť jej opakovanému zobrazeniu. Spoločnosť Google môže použiť ID súboru cookie aj na sledovanie konverzií, teda toho, či používateľ uvidí nejakú reklamu a neskôr navštívi webové sídlo inzerenta, aby si produkt kúpil.

Váš prehliadač automaticky nadväzuje priame spojenie so serverom spoločnosti Google. Spoločnosť Google podľa svojho vyjadrenia môže vďaka integrácii týchto služieb získať informácie o tom, že ste si prezreli zodpovedajúcu časť nášho webového sídla alebo klikli na reklamu od našej spoločnosti. Ak ste sa zaregistrovali na používanie nejakej služby spoločnosti Google, spoločnosť Google môže návštevu priradiť k vášmu používateľskému účtu. Ak aj nie ste v spoločnosti Google zaregistrovaný používateľ alebo ste sa neprihlásili, je možné, že poskytovateľ zistí vašu IP adresu a uloží ju.

Súbory cookie nám okrem toho pomáhajú zistiť, či na našom webovom sídle po zobrazení jednej z našich reklám v rámci Google alebo na inej platforme alebo po kliknutí na takúto reklamu vykonáte nejakú činnosť (sledovanie konverzie) (funkcia „floodlight“). Spoločnosť Google použije tento súbor cookie, aby zistila, s ktorým obsahom na našich sídlach ste mali interakciu, aby sme vám neskôr mohli posielať cielenú reklamu.

Okrem toho, že môžete poskytnúť alebo stiahnuť svoj súhlas s používaním analytických a/alebo marketingových súborov cookie – vo všeobecnosti prostredníctvom nastavení v hornej časti týchto zásad, môžete tiež zabrániť sledovaniu, a to zmenou nastavení softvéru svojho prehliadača (napr. môžete zakázať súbory cookie tretích strán), zakázať súbory cookie na sledovanie konverzie ich zablokovaním z domény http://www.google.com/settings/ads/ v nastaveniach svojho prehliadača, a pokiaľ ide o reklamu založenú na záujme od poskytovateľov, ktorí nie sú súčasťou samoregulačnej kampane About Ads, kliknutím na odkaz http://www.aboutads.info/choices alebo na odkaz www.googleadservices.com. Chceli by sme zdôrazniť, že v takom prípade možno nebudete môcť v plnom rozsahu používať všetky funkcie webového sídla.

Ďalšie informácie o marketingovej platforme spoločnosti Google nájdete na adrese https://marketingplatform.google.com/. Ďalšie informácie sú k dispozícii aj v iniciatíve Network Advertising Initiative (NAI) na adrese http://www.networkadvertising.org/.

5.3 Adform

Na zvýšenie komfortu a kvality našich služieb používame rôzne marketingové súbory cookie, ktoré na našom webovom sídle poskytuje a/alebo používa spoločnosť Adform ApS, Wildersgade 10B, 1, 1408 Copenhagen, Dánsko („spoločnosť Adform“). Spoločnosť Adform používa súbory cookie na rôzne účely, napríklad na zacielenie reklamy na používateľov, hodnotenie funkčnosti reklamy a registráciu odhlásenia používateľov z používania služieb. 

Na našom webovom sídle používame technológiu sledovania konverzie a retargetingu od spoločnosti Adform. Pri sledovaní konverzie od spoločnosti Adform sa nastavujú dočasné súbory cookie pri interakcii používateľa s reklamou, ktorú umiestnila spoločnosť Adform. Používatelia, ktorí si neželajú byť sledovaní, môžu súbory cookie od spoločnosti Adform kedykoľvek v budúcnosti zakázať prostredníctvom svojho internetového prehliadača, alebo namietať proti získavaniu a uchovávaniu údajov tu (Právo na stiahnutie súhlasu – webové sídlo spoločnosti Adform). Súbory cookie, ktoré sú už uložené vo vašom počítači, môžete vymazať v prehliadači alebo ich vymažete vymazaním dočasných internetových stránok.

Na našom webovom sídle používame technológiu retargetingu od spoločnosti Adform. Vďaka tomu sa môžeme zamerať na tých používateľov internetu, ktorí už prejavili záujem o naše webové sídlo a naše produkty na webových sídlach našich partnerov. K vloženiu reklamného materiálu dochádza počas retargetingu na základe analýzy predchádzajúceho správania používateľa vychádzajúcej zo súboru cookie. Ide o dočasný súbor cookie, ktorý stratí platnosť po 60 dňoch. Ak nechcete, aby vám spoločnosť Adform zobrazovala reklamu podľa záujmu, môžete získavanie a uchovávanie údajov v budúcnosti kedykoľvek zrušiť tu (Právo na stiahnutie súhlasu – webové sídlo spoločnosti Adform). Viac informácií o zásadách ochrany osobných údajov spoločnosti Adform https://site.adform.com/privacy-center/platform-privacy/product-and-services-privacy-policy/.

5.4 Qualtrics

Využívame služby spoločnosti Qualtrics LLC, 333 W. River Park Drive, Provo UT 84604, USA, aby sme na našich webových stránkach mohli vykonávať prieskumy týkajúce sa zákazníkov, produktov a značiek. Pri vašej účasti na prieskume používame súbory cookie Qualtrics s hodnotami ID, ktoré pomáhajú sledovať relácie prieskumu alebo udržiavať relácie prieskumu. Ďalšie informácie o spoločnosti Qualtrics LLC nájdete na adrese www.qualtrics.com.

5.5 Ďalšie informácie

Marketingové súbory cookie môžete zakázať zmenou svojich nastavení na začiatku týchto zásad. Ďalšie podrobnosti o všetkých jednotlivých marketingových súboroch cookie, ktoré používame, pozrite si tabuľku v dolnej časti stránky.

6. Zmeny v týchto zásadách používania súborov cookie

Tieto zásady používania súborov cookie môžeme príležitostne zmeniť, aby vyjadrovali zmeny v súboroch cookie, ktoré používame, alebo z iných prevádzkových, právnych alebo regulačných dôvodov. Tieto zásady používania súborov cookie preto navštevujte opakovane, aby ste mali aktuálne informácie o našom používaní súborov cookie a súvisiacich technológií. Na začiatku týchto zásad používania súborov cookie môžete kliknúť na dátum „naposledy aktualizované“, aby ste vedeli, kedy boli naposledy aktualizované.

7. Ako získať ďalšie informácie

Ak máte k týmto zásadám používania súborov cookie nejaké otázky, alebo pripomienky, kontaktujte nás na info@miele.sk.