Obchodné podmienky

125 rokov Miele

Doba trvania akcie

Kampane spojené so 125ročným výročím, ako je napríklad 125mesačná predĺžená záruka budú trvať v období od 8. januára 2024 do 31. decembra 2025. Začiatok akcie sa bude líšiť v závislosti od produktových kategórií. 

 

Uplatnenie vouchera

Pre konkrétne modely, ktoré sa vzťahujú k akciám týkajúcich sa 125. výročia je voucher súčasťou balenia spotrebiča. Poukaz je možné uplatniť len v internetovom obchode Miele  [alebo v obchode Miele In-App Store]. 

Dodanie v rámci Slovenska. Bez platby v hotovosti. Na jednu objednávku sa vzťahuje len jeden kód poukazu. Nemožno kombinovať s inými akciami. Predaj voucheru ďalej nie je povolený. Dátum platnosti vouchera nájdete na samotnom poukaze. 

 


 

Dodatočná predĺžená záruka na 125 týždňov

Ďakujeme vám za aktiváciu 125-týždňovej dodatočnej predĺženej záruky! Táto predĺžená záruka nadväzuje bezprostredne na dvojročnú záruku spoločnosti Miele a predlžuje ju o ďalších 125 týždňov.

Nasledujúce zmluvné podmienky sa vzťahujú na dodatočnú predĺženú záruku v dĺžke 125 týždňov, bez ohľadu na zákonné práva v prípade závad a bez ich obmedzenia. Uplatnenie týchto práv je bezplatné. 

1. Doba trvania a začiatok krytia

1.1    Miele s.r.o. so sídlom Mlynské nivy 16, 821 09 Bratislava, garantuje 2-ročnú záruku k prístroju, ktorá nadobúda platnosť od dátumu nákupu prístroja. S extra 125-týždňovou zárukou Miele, sa na zakúpený prístroj bude vzťahovať, po uplynutí2 ročnej záruky, naviac ešte 125-týždňová záruka. 

1.2    Certifikát o aktivácií predĺženej záruky Vám bude zaslaný e-mailom. 

1.3    Po oprave prístroja, alebo po vymenení náhradných dielov v prístroji sa doba predĺženej záruky nemení.

 

2. Podmienky 

2.1    Prístroj bol zakúpený u autorizovaného špecializovaného predajcu alebo priamo od spoločnosti Miele v krajine EÚ (okrem Írskej republiky) alebo vo Švajčiarsku.

2.2    V čase zakúpenia predĺženej záruky je umiestnenie jednotky na Slovensku.

2.3    Poistný dokument sa vždy vzťahuje len na jeden konkrétny prístroj Miele a je neprenosný.

2.4    Ak sa zmení vlastník prístroja alebo ak sa majiteľ presťahuje na inú adresu, musí byť spoločnosť Miele informovaná, aby poistný dokument zostal v platnosti.

2.5    125-týždňová predĺžená záruka je bezplatná a vzťahuje sa na vybrané modely z edície 125 výročia. Je potrebné ju aktivovať prostredníctvom aplikácie Miele do 30 dní od zakúpenia spotrebiča. Aplikácia Miele je doplnková digitálna služba spoločnosti Miele & Cie. KG.

2.6    Služby v rámci predĺženej záruky sa budú poskytovať len na území EÚ, Spojeného kráľovstva, Švajčiarska a Nórska.

2.7    Služby v rámci predĺženej záruky smie vykonávať len zákaznícky servis spoločnosti Miele alebo servisný zástupca poverený spoločnosťou Miele na Slovensku. Zákaznícky servis Miele môžete kontaktovať na adrese Servis Miele

2.8    Na požiadanie spoločnosti Miele je potrebné predložiť doklad o kúpe a záručný dokument.

2.9   Ak zákazník nemá nárok na reklamáciu v rámci predĺženej záruky, náklady na opravy a iné poskytnuté služby (napr. kontrola zariadenia) budú fakturované podľa platných sadzieb.

2.10  Jednotka so záručným dokumentom je určená len na nekomerčné použitie. 

 

3. Pokrytie a dosah

3.1    Závady stroja budú odstránené bezplatne v primeranej lehote buď opravou alebo výmenou dotknutých dielov. Všetky cestovné náklady, náklady na výjazd, prácu a náhradné diely znáša spoločnosť Miele Slovenská republika. Vymenené diely alebo spotrebiče sa stávajú majetkom spoločnosti Miele Slovenská republika.  

3.2    Ak je stroj neekonomicky opraviteľný alebo oprava nie je možná, bude zákazníkovi poskytnutý rovnaký alebo rovnocenný nový stroj. Pri náhradnom stroji nie je možné zaručiť komunikáciu (konektivitu) s ostatnými strojmi a existujúcim domácim systémom. Prípadne je možné na žiadosť uhradiť zodpovedajúcu aktuálnu trhovú hodnotu stroja. Ak spoločnosť Miele uhradí aktuálnu trhovú hodnotu spotrebiča, stráca záručný dokument platnosť. Ak je stroj vymenený, zostávajúca doba záruky stanovená v záručnom dokumente sa prenesie na novú jednotku.

3.3    Predĺžená záruka sa nevzťahuje na žiadne ďalšie nároky na náhradu škody voči spoločnosti Miele s.r.o Bratislava Mlynské nivy 16, s výnimkou prípadov, ktoré vznikli v dôsledku hrubej alebo úmyselnej nedbanlivosti technického servisu  povereného spoločnosťou Miele Slovensko, alebo na zodpovednosti za smrteľný úraz, telesné poškodenie alebo poškodenie zdravia.

3.4    Táto zmluva sa nevzťahuje na poskytovanie spotrebného materiálu a príslušenstva. 

 

4. Obmedzenia 

Predĺžená záruka sa nevzťahuje na náklady na opravy, pri ktorých je chyba spôsobená nasledujúcimi príčinami: 

4.1    Nesprávna inštalácia, napr. nedodržanie príslušných bezpečnostných predpisov a písomných prevádzkových a inštalačných pokynov. 

4.2    Nesprávne používanie a prevádzka, ako je použitie nevhodných čistiacich prostriedkov alebo chemikálií, ako aj poškodenie spôsobené príjmom kvapalín,alebo znečistenie prachom. 

4.3   Stroj zakúpený v inom členskom štáte EÚ, Spojenom kráľovstve, Švajčiarsku alebo Nórsku nemusí byť vhodný na použitie alebo sa naň môžu vzťahovať obmedzenia požitia z dôvodu odlišných technických špecifikácií.

4.4    Vonkajšie faktory, ako sú škody spôsobené prepravou, nárazy a otrasy, nepriaznivé podmienky prostredia alebo prírodné javy. 

4.5    Opravy alebo úpravy, ktoré nevykonali servisní zástupcovia vyškolení a autorizovaní spoločnosťou Miele.

4.6    Poškodenie neštandardným príslušenstvom a nepoužitie originálnych náhradných dielov Miele alebo príslušenstva autorizovaného spoločnosťou Miele.

4.7    Rozbité sklo a chybné žiarovky. 

4.8    Nestabilné napájanie, ktoré nespĺňa podmienky uvedené výrobcom.

4.9    Nesprávne vykonanie čistiacich a ošetrovateľských prác v súlade s návodom na obsluhu. 

4.10    Prirodzené opotrebovanie súvisiace s používaním a prirodzeným opotrebovaním, ako je klesajúca záťažová výkonnosť akumulátorov a komponentov, ktoré sa podľa návodu na obsluhu musia počas životného cyklu výrobku pravidelne vymieňať.

 

5. Ochrana osobných údajov

V rámci plnenia zákazníckych služieb spoločnosť Miele zhromažďuje a spracúva osobné údaje. Ďalšie informácie o spracovaní vašich osobných údajov nájdete v našom oznámení o ochrane osobných údajov na tomto odkaze https://www.miele.sk/c/ochrana-osobnych-udajov-14.htm

 

6. Právo na odstúpenie od zmluvy
Od zmluvy máte právo odstúpiť bez udania dôvodu do 14 dní. Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa uzavretia zmluvy. Ak chcete uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy, musíte nás informovať  jednoznačným vyhlásením, buď zaslaním listu na adresu Miele s.r.o. Mlynské nivy 16, 821 09 Bratislava, alebo emailom info@miele.sk. Taktiež môžete použiť aj formulár na odstúpenie od zmluvy. Na dodržanie lehoty na odstúpenie od zmluvy stačí, ak zašlete oznámenie týkajúce sa uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy.


Účinky odstúpenia od zmluvy

Pokiaľ sa rozhodnete od tejto zmluvy odstúpiť, vrátime vám všetky platby, ktoré sme od vás prijali, vrátane nákladov na doručenie (s výnimkou dodatočných nákladov vyplývajúcich z Vášho výberu iného typu doručenia, ako je najlacnejší typ štandardného doručenia, ktorý ponúkame), bez zbytočného odkladu a v každom prípade najneskôr do 14 dní odo dňa, keď sme boli informovaní o vašom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy. Túto náhradu vykonáme rovnakými platobnými prostriedkami, aké ste použili pri pôvodnej transakcii, pokiaľ ste výslovne nesúhlasili s iným spôsobom; V žiadnom prípade vám v dôsledku takejto náhrady nebudú účtované žiadne poplatky.

Ak ste požiadali o začatie poskytovania služieb počas lehoty na odstúpenie od zmluvy, musíte nám zaplatiť sumu, ktorá je úmerná tomu, čo bolo poskytnuté, kým ste nám neoznámili svoje odstúpenie od tejto zmluvy, v porovnaní s plným zmluvným krytím.


Vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy
(Prosím, tento formulár vyplňte a vráťte iba v prípade, že ste sa rozhodli odstúpiť od zmluvy.)

—    Komu (adresa spoločnosti pre príslušnú krajinu - Miele s.r.o. Mlynské nivy 16, 821 09 Bratislava, Slovenská republika; email - info@miele.sk)
—  Týmto oznamujem/oznamujeme, že odstupujem/odstupujeme od svojej kúpnej zmluvy na nasledujúci tovar (*)/na poskytnutie nasledujúcej služby (*),
— Objednané (*)/prijaté dňa (*),
— Meno spotrebiteľa (spotrebiteľov),
— Adresa spotrebiteľa (spotrebiteľov),
— Podpis spotrebiteľa (spotrebiteľov) (iba ak je tento formulár oznámený v papierovej forme),
— Dátum 
(*) Nehodiace sa prečiarknite.

 

 

 

125-mesačná predĺžená záruka

Na predĺženú záruku sa vzťahujú nasledujúce zmluvné podmienky, bez ohľadu na zákonné práva v prípade závad a bez ich obmedzenia. Uplatnenie týchto zákonných práv je bezplatné. 

1. Doba trvania a začiatok krytia 

1.1 Spoločnosť Miele Slovensko poskytuje záruku 2 roky od dátumu zakúpenia jednotky. S predĺženou zárukou hradí spoločnosť Miele (krajina predajnej pobočky) náklady na opravy po dobu jedného, troch alebo ôsmich rokov bezprostredne po skončení záručnej doby. Predĺžená záruka na 125 mesiacov predlžuje dvojročnú záruku o ďalších 8 rokov a 5 mesiacov. Doba platnosti je uvedená na prednej strane záručného dokumentu. 

1.2 Zmluva o predĺženej záruke na jeden rok sa automaticky predlžuje o ďalších dvanásť (12) mesiacov až desať (10) rokov od dátumu zakúpenia jednotky. Zmluva sa potom automaticky zruší. Možno ju tiež písomne vypovedať najneskôr jeden mesiac pred koncom ročného záručného obdobia od prvého dňa platnosti/obnovenia. Automatické predĺženie je platné hneď ako zákazník uhradí faktúru prijatú na začiatku predĺženého obdobia v stanovenej lehote splatnosti. 

1.3 Existujúcu predĺženú záruku na päť (5) rokov možno v rámci jej trvania predĺžiť na desať (10) rokov.  Predĺženú záruku na 125 týždňov možno v rámci jej trvania predĺžiť na desať (10) rokov. Na jej získanie kontaktujte zákaznícky servis spoločnosti Miele. 

1.4 Spoločnosť Miele je oprávnená kedykoľvek vykonať úpravu cien. Pri nákupe predĺženej záruky platia ceny z cenníka platného v čase uzatvorenia zmluvy. Zmeny ceny predĺženej záruky na jeden rok možno zaznamenať na ročnej faktúre. Písomné informácie sa vopred neposkytujú. Ak je faktúra uhradená v lehote splatnosti, zmena ceny sa považuje za prijatú. V prípade zadržania platby nebude záruka predĺžená. 

Všetky ceny zahŕňajú zákonnú daň z pridanej hodnoty. 

1.5 Záručný dokument bude zaslaný e-mailom. 

1.6 Oprava stroja alebo poskytnutie náhradných dielov nepredlžujú dobu platnosti zmluvy. 

 

2. Podmienky

2.1 Stroj bol zakúpený u autorizovaného špecializovaného predajcu alebo priamo od spoločnosti Miele v krajine EÚ, v Spojenom kráľovstve, Švajčiarsku alebo Nórsku. 

2.2 V čase zakúpenia predĺženej záruky je umiestnenie jednotky v na Slovensku. 

2.3 Tento záručný dokument sa vzťahuje vždy len na jeden konkrétny stroj Miele a je neprenosný. 

2.4 Ak dôjde k zmene vlastníka stroja alebo sa vlastník presťahuje na inú adresu, je potrebné o tom informovať spoločnosť Miele, aby záručný dokument zostal platný. 

2.5 Záručný dokument musí byť zaregistrovaný a uzavretý počas dvojročnej záručnej doby stroja. Predĺženú záruku na jeden rok možno získať aj priamo po návšteve servisného technika spoločnosti Miele na jednotky, ktoré nie sú staršie ako desať (10) rokov. 

2.6 Služby v rámci predĺženej záruky sa budú poskytovať len na území EÚ, Spojeného kráľovstva, Švajčiarska a Nórska. 

2.7 Služby v rámci predĺženej záruky smie vykonávať len zákaznícky servis spoločnosti Miele alebo servisný zástupca poverený spoločnosťou Miele (krajina predajnej pobočky). Zákaznícky servis spoločnosti Miele môžete kontaktovať na adrese miele.sk/service. 

2.8 Na požiadanie spoločnosti Miele je potrebné predložiť doklad o kúpe a záručný dokument. 

2.9 Ak zákazník nemá nárok na reklamáciu v rámci predĺženej záruky, budú náklady na opravu a ďalšie poskytnuté služby (napr. prehliadka zariadenia) fakturované podľa platných sadzieb. 

2.10 Jednotka so záručným dokumentom je určená len na nekomerčné použitie. 

2.11 Predĺžená záruka sa nevzťahuje na kávovary, umývačky riadu ProfiLine, spotrebiče Little Giants a Miele Professional. Na tieto zariadenia sa vzťahujú špeciálne ponuky služieb. 

 

3. Pokrytie a dosah

3.1 Závady stroja budú odstránené bezplatne v primeranej lehote buď opravou alebo výmenou dotknutých dielov. Všetky cestovné náklady, náklady na výjazd, prácu a náhradné diely znáša spoločnosť Miele (krajina predajnej pobočky). Vymenené diely alebo spotrebiče sa stávajú majetkom spoločnosti Miele Slovensko. 

3.2 Ak je stroj neekonomicky opraviteľný alebo oprava nie je možná, bude zákazníkovi poskytnutý rovnaký alebo rovnocenný nový stroj. Pri náhradnom stroji nie je možné zaručiť komunikáciu (konektivitu) s ostatnými strojmi a existujúcim domácim systémom. Prípadne je možné na žiadosť uhradiť zodpovedajúcu aktuálnu trhovú hodnotu stroja. Ak spoločnosť Miele uhradí aktuálnu trhovú hodnotu spotrebiča, stráca záručný dokument platnosť. Ak je stroj vymenený, zostávajúca doba záruky stanovená v záručnom dokumente sa prenesie na novú jednotku. 

3.3 Predĺžená záruka sa nevzťahuje na žiadne ďalšie nároky na náhradu škody voči spoločnosti Miele (krajina predajnej pobočky), s výnimkou prípadov, ktoré vznikli v dôsledku hrubej alebo úmyselnej nedbanlivosti technického servisu povereného spoločnosťou Miele Slovensko, alebo na zodpovednosti za smrteľný úraz, telesné poškodenie alebo poškodenie zdravia.  

3.4 Táto zmluva sa nevzťahuje na poskytovanie spotrebného materiálu a príslušenstva. 

 

4. Obmedzenia 

Predĺžená záruka nepokrýva náklady na opravu, ak je závada spôsobená nasledujúcimi príčinami: 

4.1 Nesprávna inštalácia, napr. nedodržanie príslušných bezpečnostných predpisov a písomných návodov na obsluhu a inštaláciu. 

4.2 Nesprávne používanie a prevádzka, napríklad používanie nevhodných čistiacich prostriedkov alebo chemikálií, ako aj poškodenie spôsobené vniknutím tekutín, stavebného prachu alebo tonera. 

4.3 Stroj zakúpený v inom členskom štáte EÚ, Spojenom kráľovstve, Švajčiarsku alebo Nórsku nemusí byť vhodný na použitie alebo sa naň môžu vzťahovať obmedzenia použitia z dôvodu odlišných technických špecifikácií. 

4.4 Vonkajšie faktory, ako je poškodenie spôsobené prepravou, nárazmi a otrasmi, nepriaznivými podmienkami prostredia alebo prírodnými javmi. 

4.5 Opravy alebo úpravy, ktoré nevykonávajú servisní pracovníci vyškolení a autorizovaní spoločnosťou Miele. 

4.6 Poškodenie neštandardným príslušenstvom a nepoužitie originálnych náhradných dielov spoločnosti Miele alebo príslušenstva autorizovaného spoločnosťou Miele. 

4.7 Rozbitie skla a chybné žiarovky. 

4.8 Kolísanie podmienok napájania, ktoré prekračuje tolerancie stanovené výrobcom. 

4.9 Nevykonanie čistenia a starostlivosti v súlade s návodom na obsluhu. 

4.10 Opotrebenie spôsobené používaním a prirodzené opotrebenie, ako napríklad klesajúci záťažový výkon akumulátorov a komponentov, ktoré je podľa návodu na obsluhu nutné v priebehu životnosti výrobku pravidelne vymieňať. 

 

5. Ochrana osobných údajov

V rámci plnenia zákazníckych služieb spoločnosť Miele zhromažďuje a spracováva osobné údaje. Ďalšie informácie o spracovaní vašich osobných údajov nájdete v našom oznámení o ochrane osobných údajov na tomto odkaze Ochrana osobných údajov (miele.sk) 

 

6. Právo na odstúpenie od zmluvy
Od zmluvy máte právo odstúpiť bez udania dôvodu do 14 dní. Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa uzavretia zmluvy. Ak chcete uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy, musíte nás informovať  jednoznačným vyhlásením, buď zaslaním listu na adresu Miele s.r.o. Mlynské nivy 16, 821 09 Bratislava, alebo emailom info@miele.sk. Taktiež môžete použiť aj formulár na odstúpenie od zmluvy. Na dodržanie lehoty na odstúpenie od zmluvy stačí, ak zašlete oznámenie týkajúce sa uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy.


Účinky odstúpenia od zmluvy

Pokiaľ sa rozhodnete od tejto zmluvy odstúpiť, vrátime Vám všetky platby, ktoré sme od Vás prijali, vrátane nákladov na doručenie (s výnimkou dodatočných nákladov vyplývajúcich z Vášho výberu iného typu doručenia, ako je najlacnejší typ štandardného doručenia, ktorý ponúkame), bez zbytočného odkladu a v každom prípade najneskôr do 14 dní odo dňa, keď sme boli informovaní o Vašom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy. Túto náhradu vykonáme rovnakými platobnými prostriedkami, aké ste použili pri pôvodnej transakcii, pokiaľ ste výslovne nesúhlasili s iným spôsobom; V žiadnom prípade vám v dôsledku takejto náhrady nebudú účtované žiadne poplatky.

Ak ste požiadali o začatie poskytovania služieb počas lehoty na odstúpenie od zmluvy, musíte nám zaplatiť sumu, ktorá je úmerná tomu, čo bolo poskytnuté, kým ste nám neoznámili svoje odstúpenie od tejto zmluvy, v porovnaní s celkovým rozsahom zmluvy.


Vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy
(Prosím, tento formulár vyplňte a vráťte iba v prípade, že ste sa rozhodli odstúpiť od zmluvy.)

—    Komu (adresa spoločnosti pre príslušnú krajinu - Miele s.r.o. Mlynské nivy 16, 821 09 Bratislava, Slovenská republika; email - info@miele.sk)
— Ja/my (*) týmto oznamujem/oznamujeme, že ja/my (*) odstupujem/odstupujeme od mojej/našej (*) kúpnej zmluvy na nasledujúci tovar (*)/na poskytnutie nasledujúcej služby (*),
— Objednané (*)/prijaté dňa (*),
— meno spotrebiteľa (spotrebiteľov),
— adresa spotrebiteľa (spotrebiteľov),
— podpis spotrebiteľa (spotrebiteľov) (iba ak je tento formulár oznámený v papierovej forme),
— Dátum 
(*) Nehodiace sa prečiarknite.