Obchodné podmienky, Miele s.r.o.

1. Úvodné ustanovenia

1.1 Tieto Obchodné podmienky (ďalej len „OP“) upravujú vzťahy pri dodávkach Tovaru Predávajúcim Kupujúcemu na základe objednávok Kupujúceho urobených prostredníctvom webového rozhrania prevádzkovaného na internetových stránkach https://www.miele.sk/.

1.2 Tieto OP upravujú a platia pre všetky dodávky Tovaru, ktorý je Predávajúcim dodávaný Kupujúcemu na základe Zmluvy, pokiaľ nie je v konkrétnej zmluve výslovne a v písomnej forme uvedené inak.

1.3 Kupujúci uznáva tieto OP ako záväzné a berie na vedomie, že sú tieto OP neoddeliteľnou súčasťou každej Zmluvy uzatváranej medzi Predávajúcim a Kupujúcim a platia v plnom rozsahu, pokiaľ sa Predávajúci a Kupujúci písomne nedohodnú na niektorých podmienkach inak. V takom prípade má odlišné dojednanie Zmluvy prednosť pred týmito OP.

1.4 Tieto OP sú platné od 25. 5. 2018. Predávajúci je oprávnený tieto OP jednostranne zmeniť či zrušiť. Zmenenými OP sa riadia právne vzťahy uzatvorené po dni účinnosti zmenených OP.

1.5 Vzťahy vznikajúce medzi Predávajúcim a Kupujúcim sa riadia slovenským právnym poriadkom, pričom práva a povinnosti vyplývajúce zo zmlúv uzatvorených medzi Predávajúcim a Kupujúcimi - spotrebiteľmi sa riadia príslušnými ustanoveniami zák. č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“) a súvisiacimi právnymi predpismi a práva a povinnosti vyplývajúce zo zmlúv uzatvorených medzi Predávajúcim a Kupujúcimi – podnikateľmi sa riadia príslušnými ustanoveniami zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“).

2. Vymedzenie pojmov

2.1 „Predávajúcim“ pre účely týchto OP rozumie spoločnosť Miele s. r. o., IČO: 35 872 161, so sídlom Mlynské nivy 16, 821 09 Bratislava, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III., oddiel Sro, vložka 30292/B.

2.2 „Kupujúcim – spotrebiteľom“ sa pre účely týchto OP rozumie každá fyzická osoba, ktorá mimo rámca svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania uzatvára s Predávajúcim Zmluvu.

2.3 „Kupujúcim - podnikateľom“ sa pre účely týchto OP rozumie podnikateľ, ktorý s Predávajúcim uzatvára Zmluvu v rámci svojej podnikateľskej činnosti.

2.4 „Zmluvou“ sa pre účely týchto OP rozumie kúpna alebo iná zmluva uzavretá medzi Predávajúcim a Kupujúcim - spotrebiteľom / Kupujúcim - podnikateľom prostredníctvom webového rozhrania prevádzkovaného na internetových stránkach https://www.miele.sk/.

2.5 „Tovarom“ sa pre účely týchto OP rozumie všetok sortiment ponúkaný Predávajúcim na kúpu na internetových stránkach https://www.miele.sk/.

2.6 „Kúpnou cenou“ sa pre účely týchto OP rozumie cena Tovaru vrátane všetkých daní a poplatkov.

2.7 „E-shopom“ sa pre účely týchto OP rozumie internetový obchod Predávajúceho dostupný na internetových stránkach https://www.miele.sk/.

3. Oznámenie pred uzavretím zmluvy

3.1 Náklady na prostriedky komunikácie na diaľku si hradí Kupujúci - spotrebiteľ / Kupujúci - podnikateľ (spoločne ďalej len ako „Kupujúci“) sám a tieto sa nelíšia od základnej sadzby (v prípade internetového aj telefonického pripojenia podľa podmienok operátora Kupujúceho, Predávajúci si neúčtuje žiadne ďalšie poplatky).

3.2 Všetka prezentácia Tovaru umiestnená na internetových stránkach E-shopu má informatívny charakter a Predávajúci nie je povinný uzatvoriť Zmluvu ohľadom tohto Tovaru.

3.3 Internetové stránky E-shopu obsahujú informácie o Tovare, a to vrátane uvedenia cien jednotlivého Tovaru, ktoré sú s výnimkou zjavnej chyby záväzné. Ceny sú prezentované vrátane všetkých daní (napr. DPH) a poplatkov, okrem nákladov na doručenie Tovaru. Cena Tovaru zostáva v platnosti po dobu, po ktorú je zobrazovaná na internetových stránkach E-shopu. Internetové stránky E-shopu obsahujú aj informácie o nákladoch na doručenie Tovaru, ktoré sú účtované nad rámec ceny Tovaru.

3.4 Grafické znázornenie Tovaru má iba informatívny a ilustratívny charakter a nemusí zodpovedať skutočnej podobe veci.

3.5 V rámci predaja Tovaru prostredníctvom E-shopu Predávajúci neuzatvára zmluvy, ktorých predmetom je  opakované plnenie ani zmluvy na dobu neurčitú.

3.6 Predávajúci uzatvorené Zmluvy ukladá a eviduje iba v elektronickej podobe vo forme potvrdenia, ktoré je Kupujúcemu zaslané ako potvrdenie Objednávky. Takto uložené Zmluvy nie sú Kupujúcemu prístupné.

3.7 V prípade, že sa Kupujúci domnieva, že jeho práva boli postupom Predávajúceho porušené, môže sa v záujme mimosúdneho riešenia sporu so svojou sťažnosťou obrátiť na Predávajúceho prostredníctvom e-mailovej adresy info@miele.sk. Kupujúci - spotrebiteľ je tiež oprávnený obrátiť sa na štátny orgán mimosúdneho riešenia spotrebiteľských sporov, ktorým je Slovenská obchodná inšpekcia, so sídlom Prievozská 32, 827 99 Bratislava 27, alebo ktorýkoľvek jej oblastný inšpektorát. Slovenská obchodná inšpekcia je zároveň orgánom štátnej správy, ktorý kontroluje a vykonáva dozor nad právnickými a fyzickými osobami predávajúcimi alebo dodávajúcimi výrobky a tovar na vnútorný trh, poskytujúcimi služby alebo vyvíjajúcimi inú podobnú činnosť na vnútornom trhu, poskytujúcimi spotrebiteľský úver alebo prevádzkujúcimi trhovisko (tržnica), pokiaľ podľa osobitných právnych predpisov nevykonáva tento dozor iný správny úrad. Všetky informácie týkajúce sa riešenia spotrebiteľských sporov prostredníctvom Slovenskej obchodnej inšpekcie sú dostupné na jej internetovej stránke www.soi.sk.

3.8 V súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a rady č. 524/2013 z 21. 5. 2013, je Kupujúci - spotrebiteľ oprávnený využiť na riešenie svojho sporu s Predávajúcim platformu Európskej Komisie pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na internetových stránkach https://esc-sr.sk/. Kontaktným miestom je Európske spotrebiteľské centrum Slovenská republika, so sídlom Mlynské nivy 44/A 827 15 Bratislava 212 Slovenská republika Tel.:+421 905 528 477 e-mail: ECCNET-SK@ec.europa.eu.

4. Uzatvorenie Zmluvy

4.1 Objednávky tovaru Kupujúci uskutočňuje prostredníctvom E-shopu tak, že zo zoznamu ponúkaného Tovaru vloží ním vybraný Tovar do nákupného košíka a podľa jednotlivých krokov uvedených na internetových stránkach https://www.miele.sk/ v rámci objednávkového formulára zadá požadované údaje a Tovar záväzne objedná. V Objednávke Kupujúci špecifikuje adresu dodania a všetky fakturačné a kontaktné údaje, vrátane e-mailovej adresy a telefónneho čísla. Kupujúci tiež vyjadrí súhlas s aktuálnym znením OP Predávajúceho. Pred odoslaním Objednávky je Kupujúcemu umožnené skontrolovať a meniť údaje, ktoré do Objednávky vložil. Kupujúci má tiež možnosť zisťovať a opravovať chyby vzniknuté pri zadávaní dát do Objednávky. Kliknutím na tlačidlo „Potvrdiť objednávku“ je Objednávka odoslaná na spracovanie Predávajúcemu, pričom po tomto okamihu už nie je možné v Objednávke čokoľvek meniť či dopĺňať. Objednávka Kupujúceho sa považuje za platnú, ak obsahuje všetky predpísané údaje tak, ako sú uvedené v objednávkovom formulári. Údaje uvedené Kupujúcim v Objednávke považuje Predávajúci za správne a pravdivé.

4.2 Kupujúci odoslaním Objednávky výslovne vyhlasuje, že na neho nebol vyhlásený úpadok ani nebolo proti nemu začalo konkurzné konanie, ani že si nie je vedomý toho, že by mal záväzky takého rozsahu, že by mu hrozilo začatie insolvenčného konania. Pre prípad, že Kupujúci po uzavretí zmluvy zistí, že by proti nemu mohlo začať konkurzné konanie, je povinný túto skutočnosť bezodkladne oznámiť Predávajúcemu. Kupujúci týmto výslovne udeľuje súhlas Predávajúcemu, že má v takom prípade právo odstúpiť od Zmluvy. Tým nie je dotknuté právo Predávajúceho na prípadnú náhradu škody.

4.3 Potom, čo bude Objednávka Kupujúceho so všetkými náležitosťami odoslaná podľa ustanovení článku 4.1. týchto OP Predávajúcemu, zašle Kupujúcemu formou elektronickej komunikácie na ním uvedenú e-mailovú adresu potvrdenie Objednávky (ďalej len „Potvrdenie objednávky“). Na prijatie Objednávky, a teda k uzavretiu Zmluvy medzi Predávajúcim a Kupujúcim, dochádza doručením tohto Potvrdenia objednávky Kupujúcemu. Jediným jazykom, v ktorom možno zmluvu uzatvoriť, je slovenský jazyk. V prípade, že Tovar nebude skladom, bude Kupujúci informovaný o termíne dodania.

4.4 Ak sa Predávajúcemu nepodarí doručiť Kupujúcemu Potvrdenie objednávky spôsobom uvedeným v článku 4.3. týchto OP, je oprávnený Objednávku bez náhrady zrušiť. O zrušení Objednávky nie je Predávajúci povinný Kupujúceho informovať.

4.5 Pre vylúčenie pochybností platí, že Zmluva nie je uzavretá, pokiaľ Objednávka nie je Predávajúcim prijatá alebo je prijatá s výhradou. Kupujúci berie na vedomie, že Predávajúci nie je povinný uzavrieť Zmluvu s Kupujúcim, a to najmä, ak ide o osobu, ktorá predtým podstatným spôsobom porušila kúpnu zmluvu alebo tieto OP alebo o osobu, ktorá je v omeškaní s úhradou splatných dlhov voči Predávajúcemu.

4.6 Predávajúci si vyhradzuje právo nepotvrdiť Objednávku alebo jej časť pred uzavretím Zmluvy v prípade, že sa Tovar už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávateľa Tovaru. V prípade, že Kupujúci už zaplatil časť alebo celú Kúpnu cenu, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet alebo adresu, a k uzavretiu Zmluvy nedôjde.

4.7 Po doručení Potvrdenia objednávky Predávajúcim Kupujúcemu nie je Kupujúci oprávnený Objednávku jednostranne zrušiť a uzatvorenú Zmluvu možno meniť alebo rušiť iba na základe dohody strán alebo na základe zákonných dôvodov. Kupujúci je povinný v stanovenom termíne od Predávajúceho objednaný Tovar prevziať a súčasne v stanovenom termíne uhradiť za dodaný Tovar dohodnutú Kúpnu cenu.

4.8 Predávajúci si ďalej vyhradzuje právo Objednávku nepotvrdiť či od uzatvorenej Zmluvy odstúpiť v prípade, že objednaný Tovar bol v E-shope ponúkaný za cenu zjavne neprimeranú, uverejnenú v dôsledku chyby interného informačného systému. Za zjavne neprimeranú cenu Tovaru sa pre účely týchto OP považuje cena, ktorej výška nedosahuje aspoň 80 % obvyklej výrobcom odporúčanej predajnej ceny.

4.9 Plnenie, ktoré je spolu s objednaným Tovarom Kupujúcemu poskytnuté Predávajúcim v rámci Objednávky bezplatne, je v zmysle Občianskeho zákonníka považované za dar (ďalej len „Dar“). Ani v prípade, že je Dar poskytnutý Kupujúcemu - spotrebiteľovi, nepodlieha ustanoveniam Občianskeho zákonníka upravujúcim špecifické práva spotrebiteľa. Darovacia zmluva je uzavretá s rozväzovaciu podmienkou, že ak dôjde k využitiu práva Kupujúceho - spotrebiteľa odstúpiť od Zmluvy v lehote 14 dní (pozri. čl. 7 týchto OP), darovacia zmluva stráca účinnosť a Kupujúci - spotrebiteľ je povinný spolu s vráteným Tovarom vrátiť aj Predávajúcim poskytnutý Dar.

5. Kúpna cena a platobné podmienky

5.1 Na základe špecifikácie tovaru v objednávke je systémom E-shopu po kliknutí na tlačidlo „Aktualizovať košík“ vypočítaná výsledná Kúpna cena.

5.2 Kúpnu cenu môže kupujúci uhradiť predávajúcemu nasledujúcimi spôsobmi:

- v hotovosti na dobierku v mieste určenom kupujúcim v objednávke;

- bezhotovostne platobnou kartou;

- bankovým prevodom - platba vopred na zálohovú faktúru.

- prostredníctvom Apple Pay - platba cez iPhone, iPad a Mac. Kliknite na Apple Pay a potvrďte svoj nákup pomocou Touch/Face ID na zariadení Apple bez toho, aby ste museli zadávať údaje o kreditnej karte. Platba sa uskutoční prostredníctvom služby spoločnosti Apple Inc. so sídlom One Apple Park Way, Cupertino, Kalifornia, USA, a to pomocou podporovaného zariadenia Apple. Apple Pay používa na transakciu platobné údaje uložené vo vašom zariadení Apple. Viac informácií nájdete tu.

5.3 Predávajúci nepožaduje od kupujúceho zálohu či inú obdobnú platbu. Tým nie je dotknuté právo predávajúceho požadovať zábezpeku podľa čl. 5., ods. 5.6. týchto OP.

5.4 V prípade platby na dobierku je kúpna cena splatná pri prevzatí tovaru. V prípade bezhotovostnej platby je kúpna cena splatná do troch (3) dní od uzavretia Zmluvy; pri omeškaní s úhradou kúpnej ceny je predávajúci oprávnený od príslušnej kúpnej zmluvy odstúpiť.

5.5 Kúpna cena je uhradená okamžikom pripísania príslušnej čiastky na účet Predávajúceho alebo dňom uhradenia dobierky Kupujúcim.

5.6 Ak získa Predávajúci po uzavretí Zmluvy poznatky o podstatnom zhoršení finančných pomerov Kupujúceho, ktoré môžu ohroziť jeho nárok na úhradu Kúpnej ceny, môže Predávajúci až do doby svojho plnenia požadovať poskytnutie vhodnej záruky v lehote na tento účel písomne stanovenej a poskytnutej Predávajúcim Kupujúcemu alebo môže Predávajúci požadovať od Kupujúceho úhradu Kúpnej ceny splatnú pred dodaním Tovaru. Ak Kupujúci nesplní oprávnenú žiadosť Predávajúceho vôbec, riadne alebo včas, môže Predávajúci bez ďalšieho odstúpiť od Zmluvy a/alebo požadovať náhradu škody. Kupujúci nemá v takom prípade nárok na náhradu škody.

5.7 Započítania oproti splatným pohľadávkam Predávajúceho sú dovolené len v prípade pohľadávok Kupujúceho, ktoré sú priznané právoplatným a vykonateľným rozhodnutím všeobecného alebo rozhodcovského súdu alebo rozhodcu. 

6. Dodanie Tovaru

6.1 Predávajúci zabezpečuje dodanie Tovaru prostredníctvom zmluvnej prepravnej spoločnosti za jednotnú cenu podľa aktuálneho platného cenníka Predávajúcim zvoleného prepravcu. Cena dopravy je Kupujúcemu vždy zobrazená v sekcii „Nákupný košík“ po tom, čo je do neho Tovar Zákazníkom vložený. Predávajúci zabezpečuje dodanie Tovaru Kupujúcemu len na adresy nachádzajúce sa na území Slovenskej republiky. Štandardná dodacia lehota Tovaru je 5 (slovom: päť) pracovných dní odo dňa uzavretia Zmluvy.

6.2 Tovar je Kupujúcemu - podnikateľovi odovzdaný okamihom jeho odovzdania prvému dopravcovi na prepravu. Odovzdaním Tovaru prvému dopravcovi na Kupujúceho - podnikateľa prechádza nebezpečenstvo škody na veci.

6.3 Kupujúcemu - spotrebiteľovi je Tovar Predávajúcim odovzdaný jeho skutočným odovzdaním dopravcom a nebezpečenstvo škody na veci na Kupujúceho - spotrebiteľa prechádza prevzatím veci. To neplatí v prípade, že Kupujúci - spotrebiteľ na základe dohody s Predávajúcim zvolí iného, než Predávajúcim ponúkaného dopravcu. V takom prípade sa prechod nebezpečenstva na veci a okamih odovzdania Tovaru riadi ustanovením čl. 6, ods. 6.2. týchto OP aj pre Kupujúceho - spotrebiteľa.

6.4 Predávajúci je oprávnený vykonávať čiastkové dodávky Tovaru a Kupujúci je povinný tieto čiastkové dodávky prijať.

6.5 Pri prevzatí Tovaru od dopravcu je Kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalov Tovaru, ako aj počet balíkov a neporušenosť pásky podľa priloženého prepravného listu a v prípade akýchkoľvek závad tieto bezodkladne dopravcovi oznámiť a urobiť o nich s dopravcom zápis. V prípade zistenia porušenia obalu svedčiaceho o neoprávnenom vniknutí do zásielky nie je Kupujúci povinný zásielku od dopravcu prevziať. V takom prípade je Kupujúci povinný o dôvodoch odmietnutia urobiť s dopravcom záznam a ak je to možné, urobiť fotografie porušenej zásielky. Kupujúci je taktiež povinný oznámiť Predávajúcemu poškodenie či iné chyby Tovaru pri doručení bez zbytočného odkladu po tom, čo ich mohol pri včasnej prehliadke a dostatočnej starostlivosti zistiť, inak stratí nárok na uplatnenie práva z chybného plnenia.

6.6 Ak Kupujúci neprevezme podľa Zmluvy pripravený Tovar na zmluvne dohodnutom mieste a v zmluvne dohodnutom čase, je so splnením svojho záväzku prevziať Tovar v omeškaní. Predávajúci je oprávnený od Kupujúceho požadovať splnenie Zmluvy alebo Kupujúcemu stanoviť primeranú dodatočnú lehotu na prevzatie Tovaru a po jej márnom uplynutí od Zmluvy odstúpiť. V prípade odstúpenia Predávajúceho od Zmluvy z dôvodu porušenia povinností Kupujúceho je Kupujúci povinný uhradiť Predávajúcemu do 1 týždňa od písomnej výzvy zmluvnú pokutu, ktorá sa skladá z nákladov Predávajúceho vynaložených na realizáciu zákazky a 10 % z ceny zákazky s DPH ako náhrady za obvyklý ušlý zisk Predávajúceho. Právo Predávajúceho na náhradu škody tým nie je dotknuté. Zmluvná pokuta sa do výšky škody nezapočítava. Predávajúcemu ďalej vzniká právo Tovar uskladniť alebo zabezpečiť jeho uskladnenie prostredníctvom tretej osoby, a to na náklady Kupujúceho. Ak vzniknú Predávajúcemu z tohto titulu aj ďalšie náklady či škody, zaväzuje sa Kupujúci tieto ďalšie náklady či škody na výzvu Predávajúceho uhradiť.

6.7 Vlastnícke právo k Tovaru, ktorý je predmetom Zmluvy, prechádza na Kupujúceho až okamihom zaplatenia jeho úplnej Kúpnej ceny podľa Zmluvy a prevzatím Tovaru Kupujúcim.

7. Právo Kupujúceho – spotrebiteľa na odstúpenie od Zmluvy

7.1 Kupujúci - spotrebiteľ má v súlade s § 7 zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov právo v lehote 14 (slovom: štrnástich) dní od Zmluvy odstúpiť. Lehota podľa predchádzajúcej vety plynie odo dňa prevzatia Tovaru Kupujúcim - spotrebiteľom a u Tovaru, ktorý je dodaný v niekoľkých častiach odo dňa prevzatia poslednej dodávky časti Tovaru. Lehota na odstúpenie od Zmluvy je zachovaná, ak je odstúpenie od Zmluvy zaslané Kupujúcim - spotrebiteľom Predávajúcemu najneskôr v posledný deň 14-dňovej lehoty.

7.2 Pri uplatnení práva na odstúpenie od Zmluvy je Kupujúci - spotrebiteľ o svojom odstúpení od Zmluvy povinný informovať Predávajúceho na adrese Miele s.r.o., IČO: 35 872 161, so sídlom Mlynské nivy 16, Bratislava   821 09 alebo e-mailom na: info@miele.sk formou jednostranného právneho úkonu.

7.3 V prípade, že Kupujúci - spotrebiteľ využije svoje právo od Zmluvy odstúpiť, je Predávajúci povinný mu najneskôr do 14 (slovom: štrnástich) dní odo dňa odstúpenia od Zmluvy vrátiť všetky peňažné prostriedky vrátane nákladov na dodanie Tovaru, ktorý od neho prijal. Predávajúci však nie je povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky Kupujúcemu - spotrebiteľovi skôr, než bude Tovar Predávajúcemu vrátený, prípadne skôr, než Kupujúci - spotrebiteľ preukáže, že Tovar Predávajúcemu odoslal.

7.4 Ak Kupujúci - spotrebiteľ neurčí inak, vráti mu Predávajúci prijaté peňažné prostriedky rovnakým spôsobom, akým ich od Kupujúceho - spotrebiteľa prijal. V prípade, že Kupujúci - spotrebiteľ hradil Kúpnu cenu dobierkou, budú mu peňažné prostriedky vrátené podľa jeho výberu buď odoslaním peňazí poštovou poukážkou na jeho adresu alebo prevodom na bankový účet. V prípade, že pri odstúpení od Zmluvy Kupujúci - spotrebiteľ neuvedie spôsob, akým požaduje vrátiť uhradené peňažné prostriedky, platí, že zvolil možnosť vrátenia poštovou poukážkou. 

7.5 Náklady na vrátenie Tovaru Predávajúcemu znáša Kupujúci - spotrebiteľ. V prípade, že vzhľadom na svoju povahu nemôže byť Tovar vrátený Predávajúcemu poštou, zabezpečí vrátenie Tovaru na  náklady Kupujúceho - spotrebiteľa Predávajúci, a to za cenu podľa aktuálneho platného cenníka dostupného na internetových stránkach E-shopu Predávajúceho.

7.6 Kupujúci - spotrebiteľ zodpovedá Predávajúcemu za akékoľvek zníženie hodnoty Tovaru v dôsledku zaobchádzania s týmto Tovarom inak, ako je potrebné na oboznámenie sa s jeho povahou, vlastnosťami a funkčnosťou. Aby sa Kupujúci - spotrebiteľ oboznámil s povahou, vlastnosťami a funkčnosťou Tovaru, mal by s ním nakladať a skontrolovať ho len takým spôsobom, akým by mu bol umožnený pri kúpe Tovaru v obchode. V prípade zníženia hodnoty Tovaru jeho používaním vo väčšom rozsahu, než je uvedené v predchádzajúcej vete, je Predávajúci oprávnený uplatniť voči Kupujúcemu - spotrebiteľovi kompenzáciu za zníženie hodnoty vráteného Tovaru, najmä vtedy, ak k takému zníženiu hodnoty dôjde poškodením Tovaru alebo vrátením Tovaru v nekompletnom stave. Predávajúci si vyhradzuje právo jednostranne započítať túto kompenzáciu za zníženie hodnoty vráteného Tovaru na vrátenú Kúpnu cenu.

7.7 V prípade odstúpenia Kupujúceho - spotrebiteľa od Zmluvy nesie po dobu od prevzatia Tovaru od dopravcu do doby, než bude Tovar prevzatý Predávajúcim späť, nebezpečenstvo škody na Tovare Kupujúci – spotrebiteľ.

7.8 V prípade, že bol Kupujúcemu - spotrebiteľovi spolu s Tovarom poskytnutý Predávajúcim tiež Dar, je Kupujúci - spotrebiteľ povinný v prípade odstúpenia od Zmluvy podľa tohto článku OP vrátiť tento Dar spolu s Tovarom, ohľadom ktorého od Zmluvy odstúpil. Ak Dar nebude vrátený späť, bude sa jeho hodnota chápať ako bezdôvodné obohatenie Kupujúceho - spotrebiteľa. Ak nie je vydanie Daru možné, má Predávajúci právo na peňažnú náhradu Ceny Daru v obvyklej výške.

7.9 Kupujúci – spotrebiteľ nie je oprávnený odstúpiť od Zmluvy

 • o poskytovaní služieb, ak boli splnené s jeho predchádzajúcim výslovným súhlasom pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy a podnikateľ pred uzatvorením zmluvy oznámil spotrebiteľovi, že v takom prípade nemá právo na odstúpenie od zmluvy,
 • o dodávke tovaru alebo služby, ktorých cena závisí od odchýlok finančného trhu nezávisle od vôle podnikateľa a ku ktorým môže dôjsť počas lehoty na odstúpenie od Zmluvy,
 • o dodávke tovaru, ktorý bol upravený podľa priania Kupujúceho - spotrebiteľa alebo pre jeho osobu,
 • o dodávke tovaru, ktorý rýchlo podlieha skaze, ako aj tovaru, ktorý bol po dodaní nenávratne zmiešaný s iným tovarom,
 • o oprave alebo údržbe vykonanej v mieste určenom spotrebiteľom na jeho žiadosť; to však neplatí v prípade následného vykonania iných ako vyžiadaných opráv či dodania iných ako vyžiadaných náhradných dielov,
 • o dodávke tovaru v uzavretom obale, ktoré spotrebiteľ z obalu vybral a z hygienických dôvodov ho nie je možné vrátiť,
 • o dodávke zvukovej alebo obrazovej nahrávky alebo počítačového programu, ak porušil ich pôvodný obal,
 • o dodávke novín, periodík alebo časopisov,
 • o ubytovaní, doprave, stravovaní alebo využití voľného času, ak podnikateľ tieto plnenia poskytuje v určenom termíne,
 • uzatvorenej na základe verejnej dražby podľa zákona upravujúceho verejné dražby, alebo
 • o dodaní digitálneho obsahu, ak nebol dodaný na hmotnom nosiči a bol dodaný s predchádzajúcim výslovným súhlasom spotrebiteľa pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy a podnikateľ pred uzatvorením zmluvy oznámil spotrebiteľovi, že v takom prípade nemá právo na odstúpenie od zmluvy.

8. Práva z vadného plnenia

8.1 Predávajúci plní vadne v prípade, že Tovar nie je Kupujúcemu odovzdaný v množstve, akosti a vyhotovení dohodnutom v Zmluve (ďalej len „Vada Tovaru“). Za Vadu Tovaru sa považuje tiež plnenie inej veci a chyby v dokladoch.

8.2 Predávajúci zodpovedá Kupujúcemu najmä za to, že v čase prevzatia Tovaru:

a) má Tovar vlastnosti, ktoré si strany dohodli, a ak takáto dohoda chýba, má také vlastnosti, ktoré Predávajúci alebo výrobca opísal alebo ktoré Kupujúci očakával vzhľadom na povahu Tovaru a na základe nimi vykonávanej reklamy,

b) sa Tovar hodí na účel, ktorý na jeho použitie Predávajúci uvádza alebo na ktorý sa tovar tohto druhu bežne používa,

c) Tovar zodpovedá kvalitou alebo prevedením zmluvnej vzorke alebo predlohe, ak boli akosť alebo vyhotovenie určené podľa zmluvnej vzorky alebo predlohy,

d) je Tovar v zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti a

e) Tovar vyhovuje požiadavkám právnych predpisov.

8.3 Kupujúci - spotrebiteľ je oprávnený uplatniť právo z vady, ktorá sa vyskytne na Tovare v čase 24 (slovom: dvadsiatich štyroch) mesiacov od jeho prevzatia; táto lehota sa neuplatní:

a) pri Tovare predávanom za nižšiu cenu na vadu, pre ktorú bola nižšia cena dohodnutá,

b) na opotrebenie Tovaru spôsobené jeho obvyklým používaním,

c) v prípade používaného Tovaru na vadu zodpovedajúcu miere používania alebo opotrebenia, ktorú Tovar mal pri prevzatí Kupujúcim, alebo

d) ak to vyplýva z povahy Tovaru.

V prípade kúpy použitého Tovaru je Kupujúci - spotrebiteľ oprávnený uplatniť právo z vady Tovaru v čase 12 (slovom: dvanásť) mesiacov odo dňa jeho prevzatia. 

8.4 V prípade Kupujúceho - spotrebiteľa sa má za to, že ak sa prejaví Vada Tovaru v priebehu prvých 6 (slovami: šiestich) mesiacov odo dňa prevzatia Tovaru, bol Tovar vadný už pri prevzatí Kupujúcim – spotrebiteľom, ak to neodporuje povahe veci alebo ak Predávajúci nepreukáže opak.

8.5 Kupujúci - podnikateľ je oprávnený vytknúť Vadu Tovaru Predávajúcemu v lehote 6 (slovami: šiestich) mesiacov odo dňa prevzatia Tovaru.

8.6 Podmienky uplatnenia nároku z Vád Tovaru a postup pre uplatnenie reklamácie upravuje Reklamačný poriadok, ktorý je dostupný tu.

9. Záruka za akosť

9.1 Predávajúci sa zaväzuje, že ním predávaný Tovar bude spôsobilý na použitie a zachová si svoje obvyklé vlastnosti, a to po dobu 24 (slovom: dvadsiatich štyroch) mesiacov v prípade, že je Tovar zakúpený Kupujúcim - spotrebiteľom, a po dobu 12 (slovom: dvanástich ) mesiacov v prípade, že je Tovar zakúpený Kupujúcim - podnikateľom (ďalej len „Záruka za akosť“).

9.2 Záručná doba uvedená v čl. 9., ods. 9.1. týchto OP začína plynúť odo dňa dodania Tovaru Kupujúcemu. Ak má Tovar uviesť do prevádzky subjekt odlišný od Predávajúceho, beží záručná doba až odo dňa uvedenia Tovaru do prevádzky, ak Kupujúci objednal uvedenie do prevádzky najneskôr do troch týždňov od prevzatia Tovaru a riadne a včas poskytol na vykonanie služby potrebnú súčinnosť.

9.3 Podmienky Záruky za akosť a postup pre uplatnenie reklamácie upravuje Reklamačný poriadok, ktorý je dostupný tu. Podmienky predĺženej záruky za akosť sú upravené v dokumente „Podmienky platnosti a používania Predĺženej záruky Miele“, ktoré sú dostupné tu.

10. Ostatné

10.1 Premlčacia lehota pri Kupujúcom – podnikateľovi je 4 roky a pri Kupujúcom – spotrebiteľovi je 3 roky.

10.2 Kupujúci nie je oprávnený bez písomného súhlasu Predávajúceho postúpiť svoje práva a povinnosti zo Zmluvy na tretiu osobu.

10.3 Strany sa môžu odchýliť od týchto OP iba na základe písomnej, vzájomne odsúhlasenej zmeny podpísanej oboma stranami.

10.4 Nevymáhateľnosť alebo neplatnosť ktoréhokoľvek ustanovenia týchto OP alebo Zmluvy neovplyvní vymáhateľnosť alebo platnosť ostatných ustanovení týchto OP alebo Zmluvy. V prípade, že akékoľvek ustanovenie by malo z akéhokoľvek dôvodu stratiť platnosť (najmä z dôvodu rozporu s aplikovateľnými zákonmi a ostatnými právnymi normami), vykonajú zmluvné strany konzultácie a dohodnú sa na právne prijateľnom spôsobe uskutočnenia zámerov obsiahnutých v takej časti Zmluvy, ktorá stratila platnosť.

10.5 Kupujúci berie na vedomie, že zásady spracúvania osobných údajov Predávajúceho sú obsiahnuté v osobitnom dokumente Zásady spracúvania osobných údajov umiestnenom na webovej stránke Predávajúceho tu.

10.6 Aktuálne kontaktné údaje Predávajúceho sú uvedené na webovej stránke Predávajúceho https://www.miele.sk/c/kontakt-11.htm

V Bratislave dňa 25.5.2018

Záručné podmienky a reklamačný poriadok, Miele s.r.o.

1. Úvodné ustanovenia

1.1 Tieto Záručné podmienky a reklamačný poriadok (ďalej len „Reklamačný poriadok“) upravujú spoločné pravidlá a podmienky pre uplatnenie nárokov Zákazníka zo zodpovednosti Predávajúceho za vady Tovaru a nárokov Zákazníka zo záruky za akosť Tovaru, ktorú Predávajúci poskytuje (ďalej len „Reklamácia“).

1.2 Týmto Reklamačným poriadkom sa riadia všetky Reklamácie Tovaru, ktorý bol zakúpený výhradne u Predávajúceho na území Slovenskej republiky v jeho predajni, prostredníctvom E-shopu, či na základe ponuky navrhnutej mimo priestorov určených na podnikanie Predávajúceho, a ďalej Cudzie reklamácie výrobkov značky Miele nachádzajúcich sa na území Slovenskej republiky, ktoré boli zakúpené u autorizovaného distribútora v Slovenskej republike, či v niektorom z členských štátov Európskej únie, Nórska či Švajčiarska a Predávajúci Reklamáciu na základe dohody s vlastníkom výrobku podľa § 625 zákona č. 40/1964 Z. z. Občiansky zákonník (ďalej len „Občiansky zákonník“) prijal na vybavenie.

1.3 Zákazník uznáva tento Reklamačný poriadok za záväzný a berie na vedomie, že je neoddeliteľnou súčasťou každej Zmluvy uzatváranej medzi Predávajúcim a Zákazníkom a platí v plnom rozsahu, ibaže sa Predávajúci a Zákazník písomne ​​dohodnú na niektorých podmienkach inak. V takom prípade má odlišné znenie Zmluvy pred týmto Reklamačným poriadkom prednosť.

1.4 Tento Reklamačný poriadok je platný od 1. 9. 2018. Predávajúci je oprávnený tento Reklamačný poriadok jednostranne zmeniť či zrušiť. Zmeneným reklamačným poriadkom sa riadia právne vzťahy uzatvorené po dni účinnosti zmeneného Reklamačného poriadku.

1.5 Právne otázky ktoré nie sú upravené týmto Reklamačným poriadkom, ani Zmluvou, sa riadia príslušnými právnymi predpismi Slovenskej republiky, najmä ustanoveniami Občianskeho zákonníka a v prípade Zákazníka, ktorý je spotrebiteľom, tiež zákonom č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o ochrane spotrebiteľa“).

2. Vymedzenie pojmov

2.1 „Predávajúcim“ sa na účely tohto Reklamačného poriadku rozumie spoločnosť Miele s.r.o., so sídlom Plynárenská 1, Bratislava 821 09, IČO: 35 872 161, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel: Sro, vložka č.: 30292/B.

2.2 „Zákazníkom“ sa na účely tohto Reklamačného poriadku rozumie každá osoba, a to fyzická, ako aj právnická, ktorá si u Predávajúceho na území Slovenskej republiky zakúpila Tovar, ktorý je predmetom Reklamácie (ďalej len „Tovar“).

2.3 „Zmluvou“ sa na účely tohto Reklamačného poriadku rozumie kúpna alebo iná zmluva uzavretá medzi Predávajúcim a Zákazníkom, na základe ktorej bol Predávajúcim Zákazníkovi dodaný Tovar.

2.4 „Vadou“ sa na účely tohto Reklamačného poriadku rozumie akýkoľvek nedostatok Tovaru v množstve, akosti a vyhotovení dohodnutom v Zmluve, ktorý Zákazník Predávajúcemu vytýka. Za Vadu Tovaru sa považuje tiež plnenie inej veci a chyby v dokladoch.

2.5 „Kúpnou cenou“ sa na účely tohto Reklamačného poriadku rozumie cena Predmetu reklamácie, vrátane všetkých daní a poplatkov.

2.6 „E-shopom“ sa na účely tohto Reklamačného poriadku rozumie internetový obchod dostupný pre Predávajúceho na internetových stránkach https://www.miele.sk/.

2.7 „Cudzou reklamáciou“ sa na účely tohto Reklamačného poriadku rozumie Predávajúcim prijatá reklamácia výrobku značky Miele, zakúpeného u iného autorizovaného distribútora Predávajúceho, než je Predávajúci, a to na území Slovenskej republiky, ako aj v jednom z členských štátov Európskej únie, Nórsku, či Švajčiarsku (ďalej len „Distribútor“).

3. Uplatnenie Reklamácie

3.1 Zákazník je povinný uplatniť Reklamáciu u Predávajúceho bez zbytočného odkladu po zistení Závady, a to na telefónnej linke: 0800 MIELE1 (0800 643 531). Zákazník je povinný oznámiť Predávajúcemu všetky relevantné údaje týkajúce sa ním zistenej Vady a jej popis tak, aby mohla byť Reklamácia posúdená pracovníkom Predávajúceho.

3.2 Zjavné Vady musia byť Zákazníkom oznámené najneskôr do 5 (slovom: piatich) kalendárnych dní odo dňa prevzatia Tovaru. Na neskoršie oznámenie zjavných Vád Tovaru Predávajúci nebude prihliadať.

3.3 Predávajúci vyšle na Zákazníkom oznámenú adresu technika, ktorý Tovar skontroluje, stanoví príčinu Vady a v prípade, že zistí, že sa jedná o Vadu, ktorú možno odstrániť v rámci Reklamácie, túto Vadu bezplatne odstráni. V prípade, že Vadu nie je možné odstrániť bezprostredne pri jej zistení technikom, bude Zákazník telefonicky informovaný o termíne odstránenia Vady ihneď po tom, keď bude tento Predávajúcim stanovený. Technik Predávajúceho je povinný o kontrole Tovaru spísať so Zákazníkom servisný výkaz, v ktorom bude uvedený dátum uplatnenia Reklamácie u Predávajúceho, čo je obsahom Reklamácie, servisným technikom zistená Vada Tovaru a Zákazníkom požadovaný spôsob vybavenia Reklamácie. Ako náhle je Vada technikom odstránená, je povinný Zákazníkovi potvrdiť dátum a spôsob vybavenia Reklamácie, vrátane vydania potvrdenia o vykonaní opravy a čase jej trvania, prípadne písomné odôvodnenie zamietnutia Reklamácie.

3.4 Zákazník je tiež oprávnený Tovar zaslať Predávajúcemu na adresu sídla Predávajúceho. Tovar musí byť dôkladne zabezpečený tak, aby pri jeho preprave nedošlo k jeho poškodeniu či znehodnoteniu, a zásielka s Tovarom musí byť viditeľne označená nápisom „REKLAMÁCIA“. Spolu s Tovarom je Zákazník povinný zaslať Predávajúcemu tiež dodané príslušenstvo, kópiu dokladu o kúpe Tovaru, podrobný opis Vady a svoje kontaktné údaje. Zákazník je tiež povinný uviesť spôsob, akým požaduje Reklamáciu vybaviť. V prípade, že bol Tovary minulosti už reklamovaný, zašle Zákazník Predávajúcemu tiež kópiu dokladu o predchádzajúcom spôsobe vybavenia Reklamácie.

3.5  Akonáhle Predávajúci obdrží od Zákazníka Reklamáciu, je povinný Zákazníka o tejto skutočnosti písomne ​​informovať a zaslať mu písomné potvrdenie o tom, kedy Reklamáciu uplatnil a čo je jej obsahom, Zákazníkom požadovaný spôsob vybavenia Reklamácie a spôsob akým bude Zákazník informovaný o jej vybavení, prípadne písomné odôvodnenie zamietnutia Reklamácie. Predávajúci je tiež povinný Zákazníkovi písomne ​​potvrdiť spôsob vybavenia Reklamácie a dobu jej trvania.

3.6 Tovar bude Predávajúcim testovaný len na Vadu uvedenú Zákazníkom.

4. Odmietnutie Reklamácie Predávajúcim

4.1 Predávajúci nezodpovedá za bežné opotrebovanie Tovaru.

4.2 Zákazník nie je oprávnený reklamovať Vady:

 • o ktorých pred prevzatím Tovaru vedel alebo o nich s prihliadnutím na okolnosti uzatvorenia Zmluvy musel vedieť;
 • ktoré sám spôsobil, resp. ich spôsobili osoby, za ktoré Zákazník zodpovedá alebo osoby, ktoré boli Zákazníkom poverené vykonaním úloh v súvislosti so Zmluvou;
 • ktoré boli spôsobené chybným alebo nevhodným zaobchádzaním v rozpore s návodom na použitie, nevhodným skladovaním, nadmerným zaťažením, prirodzeným opotrebovaním alebo z dôvodu vplyvov vyvolaných vyššou mocou alebo prírodnými živlami;
 • vzniknuté mechanickým poškodením Tovaru;
 • spôsobené elektrickým prepätím v rozvodnej sieti (viditeľne spálené súčiastky alebo plošné spoje);
 • vzniknuté používaním Tovaru v podmienkach, ktoré svojou teplotou, prašnosťou, vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi nezodpovedajú prostrediu, ktoré je priamo Predávajúcim alebo výrobcom určené;
 • vzniknuté v dôsledku neodbornej inštalácie, zaobchádzaniu, obsluhy, alebo zanedbaním starostlivosti o Tovar;
 • vzniknuté nadmerným zaťažovaním alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii alebo všeobecnými zásadami;
 • vzniknuté prevedením nekvalifikovaného zásahu či zmenou parametrov;
 • vzniknuté úpravami vykonanými Zákazníkom (nátery, ohýbanie a pod.);
 • v prípade, že pri predchádzajúcej oprave alebo zmene Predmetu reklamácie boli použité iné ako originálne náhradné diely Predávajúceho a príslušenstvo, ktoré nebolo Predávajúcim odsúhlasené;

4.3 Predávajúci má právo odmietnuť prijatie Tovaru k Reklamácií v prípadoch, keď Tovar alebo jeho súčasti sú znečistené alebo nie sú v stave, ktorý je v súlade s hygienickými predpismi a všeobecnými hygienickými zásadami.

4.4 Všetky reklamačné nároky Zákazníka tiež zanikajú v okamihu, kedy dôjde bez predošlého súhlasu Predávajúceho k zmenám alebo iným zásahom na Tovare.

5. Vybavenie reklamácie

5.1 Ak je Vada Tovaru podstatným porušením Zmluvy, má Zákazník právo:

 • na odstránenie Vady dodaním novej veci bez Vady alebo dodaním chýbajúcej veci;
 • na odstránenie Vady opravou veci;
 • na primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo
 • odstúpiť od zmluvy.

5.2 Ak je Vada nepodstatným porušením Zmluvy, má Zákazník právo na jej odstránenie, alebo na primeranú zľavu z kúpnej ceny. Ak neodstráni Predávajúci Vadu včas alebo Vadu odmietne odstrániť, môže Zákazník požadovať zľavu z kúpnej ceny, alebo môže od zmluvy odstúpiť. Vykonanú voľbu nemôže Zákazník zmeniť bez súhlasu Predávajúceho.

5.3 Ak je Predmetom reklamácie Tovar predávaný za nižšiu cenu alebo ak je Predmetom reklamácie použitá vec, má Zákazník namiesto práva na výmenu Tovaru nárok na primeranú zľavu z Kúpnej ceny.

5.4 Zákazník, ktorý Predmet reklamácie zakúpil ako spotrebiteľ (ďalej len „Zákazník – spotrebiteľ“) a dodaný tovar nie je pri prevzatí v súlade s § 619 Občianskeho zákonníka, má Zákazník – spotrebiteľ okrem práv uvedených v bodoch 5.1 a 5.2 aj právo požadovať dodanie nového Tovaru bez Vady, pokiaľ to nie je vzhľadom na povahu Vady neprimerané. Pokiaľ sa ale Vada týka len súčasti veci, môže Zákazník - spotrebiteľ požadovať len výmenu tejto súčasti; ak to nie je možné, môže odstúpiť od Zmluvy. Ak je to však vzhľadom na povahu Vady neúmerné, najmä ak možno Vadu odstrániť bez zbytočného odkladu, má Zákazník - spotrebiteľ právo na bezplatné odstránenie Vady. Právo na dodanie nového Tovaru, alebo výmenu jeho súčasti má Zákazník - spotrebiteľ aj v prípade odstrániteľnej Vady Tovaru, ak nemôže napriek oprave Tovar riadne užívať pre opakovaný výskyt Vady na Tovare alebo pre väčší počet Vád. V takom prípade má Zákazník - spotrebiteľ právo odstúpiť od Zmluvy. Ak Zákazník – spotrebiteľ neodstúpi od Zmluvy alebo neuplatní právo na dodanie nového Tovar bez Vady, na výmenu jeho súčasti alebo na opravu vadného Tovaru, môže požadovať primeranú zľavu z kúpnej ceny. Zákazník - spotrebiteľ má právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny aj v prípade, že mu Predávajúci nemôže dodať nový Tovar bez Vady, vymeniť jeho súčasť alebo ho opraviť, ako aj v prípade, že Predávajúci nevykoná nápravu v primeranom čase, alebo že by vykonanie nápravy Zákazníkovi - spotrebiteľovi pôsobilo značné ťažkosti.

5.5 Zákazník Tovaru oznámi Predávajúcemu, aké právo z Reklamácie si uplatňuje pri oznámení Vady  alebo bez zbytočného odkladu po oznámení Vady. Vykonanú voľbu Zákazník nemôže zmeniť bez súhlasu Predávajúceho; to neplatí, ak Zákazník žiadal nápravu Vady, ktorá sa ukáže ako neopraviteľná. Ak Predávajúci neodstráni Vady v primeranej lehote alebo ak oznámi Zákazníkovi, že Vady neodstráni, môže Zákazník požadovať namiesto odstránenia Vady primeranú zľavu z kúpnej ceny, alebo môže od zmluvy odstúpiť. Ak si Zákazník neuplatní svoje právo podľa tohto odseku Reklamačného poriadku včas, má iba práva stanovené týmto Reklamačným poriadkom v prípade existencie Vady, ktorá zakladá nepodstatné porušenie zmluvy.

5.6 Predávajúci je povinný o Reklamáciu rozhodnúť ihneď, v zložitejších prípadoch do 3 (slovom: troch) pracovných dní. Do tejto lehoty sa nezapočítava doba potrebná k odbornému posúdeniu Vady.

5.7 Reklamácia vrátane odstránenia Vady musí byť vybavená bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 (slovom: tridsiatich) dní odo dňa uplatnenia Reklamácie, ak sa Predávajúci so Zákazníkom nedohodne na dlhšej lehote. Ak pripadne posledný deň lehoty na sobotu, nedeľu alebo sviatok, je posledným dňom lehoty najbližší nasledujúci pracovný deň. Márne uplynutie tejto lehoty sa považuje za podstatné porušenie zmluvy.

5.8 V prípade, že kupujúci je podnikateľ, Predávajúci sa zaväzuje rozhodnúť o reklamácii v lehote 45 (slovom: štyridsaťpäť) dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

5.9 V prípade oprávnenej Reklamácie má Zákazník právo na náhradu nákladov spojených s Reklamáciou.

5.10 Lehota pre vybavenie Reklamácie neplynie v prípade, že Predávajúci nedostal spolu s Predmetom reklamácie všetky požadované doklady a príslušenstvo.

5.11 Po vybavení Reklamácie Predávajúci upozorní Zákazníka na jej vybavenie telefonicky, prípadne e-mailom. Ak bol Predmet reklamácie zaslaný Zákazníkom Predávajúcemu prepravnou službou, bude po vybavení Reklamácie na náklady Predávajúceho zaslaný späť na adresu Zákazníka.

5.12 Zákazník je povinný prevziať si Predmet reklamácie do 30 (slovom: tridsiatich) dní odo dňa, kedy mala byť Reklamácia najneskôr vybavená, po tejto dobe je Predávajúci oprávnený účtovať si primerané skladné, či Tovar svojpomocne na účet Zákazníka predať.

6. Vybavenie Cudzej reklamácie

6.1 Predávajúci nie je povinný prijať k vybaveniu Cudzie reklamácie; to neplatí, ak bol predávajúci v súlade s § 625 Občianskeho zákonníka uvedený Distribútorom ako subjekt určený na opravu vadného výrobku.

6.2 Vlastník výrobku uplatňujúci si u Predávajúceho Cudziu reklamáciu má voči Predávajúcemu nárok iba na odstránenie Vady opravou výrobku. Predávajúci v takomto prípade posudzuje oprávnenosť Cudzej reklamácie podľa pravidiel uvedených v tomto Reklamačnom poriadku, k bonusom a k predĺženiu záruk poskytnutých Distribútorom pritom neprihliada. V prípade, že vlastník výrobku požaduje vybavenie Cudzej reklamácie výrobku zakúpeného u zahraničného Distribútora v niektorom z členských štátov Európskej únie, Nórsku či Švajčiarsku, posudzuje sa oprávnenosť Cudzej reklamácie podľa právneho poriadku Slovenskej republiky a podľa tohto Reklamačného poriadku.

6.3 V prípade, že vlastník výrobku uplatňujúci si Cudziu reklamáciu požaduje jej vybavenie inak, než odstránením Vady, prípadne Predávajúci zistí, že Vadu nie je možné odstrániť opravou chybného výrobku, alebo Predávajúci odmietne Cudziu reklamáciu uznať, je vlastník chybného výrobku povinný obrátiť so svojím nárokom priamo na Distribútora.

6.4 Práva a povinnosti ustanovené týmto Reklamačným poriadkom pre Zákazníka, platia rovnako pre vlastníka tovaru uplatňujúceho si Cudziu reklamáciu primerane.

Predĺžená záruka

Na predĺženú záruku sa vzťahujú nasledujúce zmluvné podmienky, bez ohľadu na zákonné práva v prípade závad a bez ich obmedzenia. Uplatnenie týchto zákonných práv je bezplatné.

1. Doba trvania a začiatok krytia

1.1 Spoločnosť Miele Slovensko poskytuje záruku 2 roky od dátumu zakúpenia jednotky. S predĺženou zárukou hradí spoločnosť Miele Slovensko náklady na opravy po dobu jedného, troch alebo ôsmich rokov bezprostredne po skončení záručnej doby. Predĺžená záruka na 125 mesiacov predlžuje dvojročnú záruku o ďalších 8 rokov a 5 mesiacov. Doba platnosti je uvedená na prednej strane záručného dokumentu.

1.2 Zmluva o predĺženej záruke na jeden rok sa automaticky predlžuje o ďalších dvanásť (12) mesiacov až desať (10) rokov od dátumu zakúpenia jednotky. Zmluva sa potom automaticky zruší. Možno ju tiež písomne vypovedať najneskôr jeden mesiac pred koncom ročného záručného obdobia od prvého dňa platnosti/obnovenia. Automatické predĺženie je platné hneď ako zákazník uhradí faktúru prijatú na začiatku predĺženého obdobia v stanovenej lehote splatnosti.

1.3 Existujúcu predĺženú záruku na päť (5) rokov možno v rámci jej trvania predĺžiť na desať (10) rokov.  Predĺženú záruku na 125 týždňov možno v rámci jej trvania predĺžiť na desať (10) rokov. Na jej získanie kontaktujte zákaznícky servis spoločnosti Miele.

1.4 Spoločnosť Miele je oprávnená kedykoľvek vykonať úpravu cien. Pri nákupe predĺženej záruky platia ceny z cenníka platného v čase uzatvorenia zmluvy. Zmeny ceny predĺženej záruky na jeden rok možno zaznamenať na ročnej faktúre. Písomné informácie sa vopred neposkytujú. Ak je faktúra uhradená v lehote splatnosti, zmena ceny sa považuje za prijatú. V prípade zadržania platby nebude záruka predĺžená.
Všetky ceny zahŕňajú zákonnú daň z pridanej hodnoty.

1.5 Záručný dokument bude zaslaný e-mailom.

1.6 Oprava stroja alebo poskytnutie náhradných dielov nepredlžujú dobu platnosti zmluvy.

2. Podmienky

2.1 Stroj bol zakúpený u autorizovaného špecializovaného predajcu alebo priamo od spoločnosti Miele v krajine EÚ, v Spojenom kráľovstve, Švajčiarsku alebo Nórsku.

2.2 V čase zakúpenia predĺženej záruky je umiestnenie jednotky na Slovensku.

2.3 Tento záručný dokument sa vzťahuje vždy len na jeden konkrétny stroj Miele a je neprenosný.

2.4 Ak dôjde k zmene vlastníka stroja alebo sa vlastník presťahuje na inú adresu, je potrebné o tom informovať spoločnosť Miele, aby záručný dokument zostal platný.

2.5 Záručný dokument musí byť zaregistrovaný a uzavretý počas dvojročnej záručnej doby stroja. Predĺženú záruku na jeden rok možno získať aj priamo po návšteve servisného technika spoločnosti Miele na jednotky, ktoré nie sú staršie ako desať (10) rokov.

2.6 Služby v rámci predĺženej záruky sa budú poskytovať len na území EÚ, Spojeného kráľovstva, Švajčiarska a Nórska.

2.7 Služby v rámci predĺženej záruky smie vykonávať len zákaznícky servis spoločnosti Miele alebo servisný zástupca poverený spoločnosťou Miele Slovensko. Zákaznícky servis spoločnosti Miele môžete kontaktovať na adrese miele.sk/service.

2.8 Na požiadanie spoločnosti Miele je potrebné predložiť doklad o kúpe a záručný dokument.

2.9 Ak zákazník nemá nárok na reklamáciu v rámci predĺženej záruky, budú náklady na opravu a ďalšie poskytnuté služby (napr. prehliadka zariadenia) fakturované podľa platných sadzieb.

2.10 Jednotka so záručným dokumentom je určená len na nekomerčné použitie.

2.11 Predĺžená záruka sa nevzťahuje na kávovary, umývačky riadu ProfiLine, spotrebiče Little Giants a Miele Professional. Na tieto zariadenia sa vzťahujú špeciálne ponuky služieb.

3. Pokrytie a dosah

3.1 Závady stroja budú odstránené bezplatne v primeranej lehote buď opravou alebo výmenou dotknutých dielov. Všetky cestovné náklady, náklady na výjazd, prácu a náhradné diely znáša spoločnosť Miele Slovensko. Vymenené diely alebo spotrebiče sa stávajú majetkom spoločnosti Miele Slovensko.

3.2 Ak je stroj neekonomicky opraviteľný alebo oprava nie je možná, bude zákazníkovi poskytnutý rovnaký alebo rovnocenný nový stroj. Pri náhradnom stroji nie je možné zaručiť komunikáciu (konektivitu) s ostatnými strojmi a existujúcim domácim systémom. Prípadne je možné na žiadosť uhradiť zodpovedajúcu aktuálnu trhovú hodnotu stroja. Ak spoločnosť Miele uhradí aktuálnu trhovú hodnotu spotrebiča, stráca záručný dokument platnosť. Ak je stroj vymenený, zostávajúca doba záruky stanovená v záručnom dokumente sa prenesie na novú jednotku.

3.3 Predĺžená záruka sa nevzťahuje na žiadne ďalšie nároky na náhradu škody voči spoločnosti Miele Slovensko, s výnimkou prípadov, ktoré vznikli v dôsledku hrubej alebo úmyselnej nedbanlivosti technického servisu povereného spoločnosťou Miele Slovensko, alebo na zodpovednosti za smrteľný úraz, telesné poškodenie alebo poškodenie zdravia. 

3.4 Táto zmluva sa nevzťahuje na poskytovanie spotrebného materiálu a príslušenstva.

4. Obmedzenia
Predĺžená záruka nepokrýva náklady na opravu, ak je závada spôsobená nasledujúcimi príčinami:

4.1 Nesprávna inštalácia, napr. nedodržanie príslušných bezpečnostných predpisov a písomných návodov na obsluhu a inštaláciu.

4.2 Nesprávne používanie a prevádzka, napríklad používanie nevhodných čistiacich prostriedkov alebo chemikálií, ako aj poškodenie spôsobené vniknutím tekutín, stavebného prachu alebo tonera.

4.3 Stroj zakúpený v inom členskom štáte EÚ, Spojenom kráľovstve, Švajčiarsku alebo Nórsku nemusí byť vhodný na použitie alebo sa naň môžu vzťahovať obmedzenia použitia z dôvodu odlišných technických špecifikácií.

4.4 Vonkajšie faktory, ako je poškodenie spôsobené prepravou, nárazmi a otrasmi, nepriaznivými podmienkami prostredia alebo prírodnými javmi.

4.5 Opravy alebo úpravy, ktoré nevykonávajú servisní pracovníci vyškolení a autorizovaní spoločnosťou Miele.

4.6 Poškodenie neštandardným príslušenstvom a nepoužitie originálnych náhradných dielov spoločnosti Miele alebo príslušenstva autorizovaného spoločnosťou Miele.

4.7 Rozbitie skla a chybné žiarovky.

4.8 Kolísanie podmienok napájania, ktoré prekračuje tolerancie stanovené výrobcom.

4.9 Nevykonanie čistenia a starostlivosti v súlade s návodom na obsluhu.

4.10 Opotrebenie spôsobené používaním a prirodzené opotrebenie, ako napríklad klesajúci záťažový výkon akumulátorov a komponentov, ktoré je podľa návodu na obsluhu nutné v priebehu životnosti výrobku pravidelne vymieňať.

5. Ochrana údajov
V rámci poskytovania služieb zákazníkom spoločnosť Miele zhromažďuje a spracúva osobné údaje. Ďalšie informácie o spracúvaní vašich osobných údajov nájdete v našom vyhlásení o ochrane osobných údajov na adrese https://www.miele.sk/c/servis-10.htm

6. Právo na odstúpenie od zmluvy
Máte právo odstúpiť od tejto zmluvy do 14 dní bez udania dôvodu. Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa uzatvorenia zmluvy. Ak si chcete uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy, musíte nás o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy informovať (krajina predajnej pobočky, zemepisná adresa, telefónne číslo, faxové číslo a e-mailová adresa) jednoznačným vyhlásením (napr. listom zaslaným poštou, faxom alebo e-mailom). Môžete použiť priložený vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, ale nie je to povinné. Na dodržanie lehoty na odstúpenie od zmluvy stačí, ak svoje oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy odošlete pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy.

Účinky odstúpenia
Ak odstúpite od tejto zmluvy, vrátime vám všetky platby, ktoré sme od vás prijali, vrátane nákladov na doručenie (s výnimkou dodatočných nákladov vyplývajúcich z vašej voľby iného typu doručenia, než je najlacnejší typ štandardného doručenia, ktorý ponúkame), a to bez zbytočného odkladu a v každom prípade najneskôr do 14 dní odo dňa, keď sme boli informovaní o vašom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy. Ak ste sa výslovne nedohodli inak, uskutočníme takúto úhradu pomocou rovnakého platobného prostriedku, ktorý ste použili pri pôvodnej transakcii; v žiadnom prípade vám v dôsledku takejto úhrady nevzniknú akékoľvek poplatky.
Ak ste požiadali o zahájenie poskytovania služieb počas lehoty na odstúpenie od zmluvy, zaplatíte nám čiastku, ktorá je úmerná tomu, čo bolo poskytnuté do doby, než ste nám oznámili svoje odstúpenie od tejto zmluvy, v porovnaní s plným zmluvným krytím.

Účinky odstoupení 
Odstoupíte-li od této smlouvy, vrátíme vám všechny platby, které jsme od vás obdrželi, včetně nákladů na doručení (s výjimkou dodatečných nákladů vyplývajících z vaší volby jiného typu doručení, než je nejlevnější typ standardního doručení, který nabízíme), a to bez zbytečného odkladu a v každém případě nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy jsme byli informováni o vašem rozhodnutí odstoupit od této smlouvy. Tuto náhradu provedeme stejným platebním prostředkem, který jste použili při původní transakci, pokud jste se výslovně nedohodli jinak; v každém případě vám v důsledku této náhrady nevzniknou žádné poplatky. 
Pokud jste požádali o zahájení poskytování služeb během lhůty pro odstoupení od smlouvy, zaplatíte nám částku, která je v poměru k tomu, co bylo poskytnuto do doby, než jste nám oznámili své odstoupení od této smlouvy, v porovnání s plným pokrytím smlouvy.

Vzor formulára na odstúpenie od zmluvy
(Tento formulár vyplňte a vráťte len v prípade, ak si prajete odstúpiť od zmluvy.) 
—    Komu (krajina predajnej pobočky, adresa, telefónne číslo, faxové číslo a e-mail):
—    Týmto oznamujem/oznamujeme (*), že odstupujem/odstupujeme (*) od svojej  kúpnej zmluvy na nasledujúci tovar (*) / na poskytnutie nasledujúcej služby (*),
—    Objednané dňa (*) / prijaté dňa (*),
—    Meno spotrebiteľa (spotrebiteľov),
—    Adresa spotrebiteľa (spotrebiteľov),
—    Podpis spotrebiteľa (spotrebiteľov) (len v prípade, ak je tento formulár v papierovej podobe),
—    Dátum 

(*) Nehodiace sa prečiarknite.

Podmienky záruky na ochranu proti škodám spôsobeným vodou, Miele s.r.o.

Miele s.r.o., sídlo: Plynárenská 1, 821 09 Bratislava, IČO: 35 872 161, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sro, vložka č. 30292/B (ďalej len „Miele“) poskytuje kupujúcemu – popri zákonných a zmluvných právach, ktoré má kupujúci voči predávajúcemu a Miele, a bez obmedzenia takýchto práv – v súlade s nasledujúcimi podmienkami bezplatne záruku v stanovenom rozsahu na nové prístroje pre domácnosť, ktoré sú vybavené systémom ochrany proti nežiaducemu úniku vody (ďalej ako "prístroj/prístroje"):

I. Doba trvania a začiatok záruky proti škodám spôsobeným vodou

1. Záruka proti škodám spôsobeným vodou sa poskytuje na dobu 20 rokov pri používaní prístroja na určený účel.
2. Záručná doba začína plynúť odo dňa kúpy podľa dokladu o kúpe prístroja.

Akýkoľvek záručný/mimozáručný servis prístroja nespôsobuje predĺženie záruky proti škodám spôsobeným vodou.

II. Podmienky záruky proti škodám spôsobeným vodou

1. Prístroj musí byť kúpený prostredníctvom autorizovaného obchodu oprávneného predávať prístroje Miele určeného zo strany Miele alebo priamo od Miele a musí byť používaný v  domácnosti.
2. Pre uplatnenie nárokov podľa tejto záruky je nutné predložiť doklad o kúpe.
3. Predpokladom uplatnenia záruky je odborná inštalácia prístroja technikom vyškoleným spoločnosťou Miele, určeným na tieto servisné práce, ktorú skutočnosť musí kupujúci Miele na požiadanie preukázať.

III. Obsah a rozsah záruky proti škodám spôsobeným vodou

1. Miele poskytne kupujúcemu peňažnú náhradu za vecné škody, ktoré mu vzniknú ako priamy následok vady systému ochrany proti nežiaducemu úniku vody z prístroja. Výška náhrady škody sa spravuje aktuálnou hodnotou poškodených vecí v okamžiku vzniku škody.
2. Náhrada škody, ktorú Miele poskytne v rámci záruky proti škodám spôsobeným vodou, sa obmedzuje na čiastku 15.000,00 Eur pre jednu škodovú udalosť.
3. Nároky kupujúceho upravené v tomto článku III týchto podmienok sú jedinými a výlučnými nárokmi kupujúceho zo záruky proti škodám spôsobeným vodou voči Miele a kupujúci nemá žiadne ďalšie nároky voči Miele nad rámec stanovený týmito podmienkami.

IV. Obmedzenie záruky proti škodám spôsobeným vodou

1. Záruka proti škodám spôsobeným vodou nepokrýva škody na systéme ochrany proti nežiaducemu úniku vody a na samotnom prístroji.
2. Záruka sa nevzťahuje na škody, ktorých príčinou je/sú:
a. Chybné umiestnenie alebo inštalácia prístroja, napr. nedodržanie platných bezpečnostných predpisov alebo písomných návodov na použitie, inštaláciu a montáž.
b. Použitie prístroja v rozpore s určeným účelom, ako aj neodborné použitie alebo namáhanie, ako napr. použitie nevhodných umývacích/oplachovacích prostriedkov alebo chemikálií.
c. Obmedzená funkčnosť alebo dokonca nefunkčnosť prístroja alebo jeho časti v dôsledku osobitých technických špecifikácií, ak prístroj nebol kúpený v krajine, v ktorej je umiestnený.
d. Vonkajšie vplyvy, ako napr. prepravné škody, poškodenie úderom alebo nárazom, škody v dôsledku poveternostných vplyvov alebo iných prírodných javov.
e. Uskutočnenie opráv a úprav servisnými službami inými ako vyškolenými a poverenými Miele pre tieto servisné práce.
f. Použitie neoriginálnych náhradných dielov Miele alebo príslušenstva neschváleného spoločnosťou Miele.

V. Ochrana osobných údajov

Osobné údaje budú spracované v súlade s platnými právnymi predpismi na ochranu osobných údajov.

Všeobecné obchodné podmienky Miele pre Profesionálne servisy

1. Predmet všeobecných obchodných podmienok

1.1 Tieto všeobecné obchodné podmienky Miele pre Profesionálne servisy („Podmienky“) upravujú v  zmluvné vzťahy medzi našou spoločnosťou Miele s.r.o., so sídlom: Mlynské nivy 16, 82109 Bratislava, IČO: 35872161, IČ DPH: SK2020264807, zapísanou v Obchodnom registri vedenom Mestským súdom Bratislava III, Oddiel Sro, Vložka č. 30292/B („spoločnosť Miele“ alebo „My“) a Vami – podnikateľom (§ 2 ods. 2 Obchodného zákonníka), ktorý využíva výrobky alebo služby Miele pri výkone svojej podnikateľskej činnosti alebo subjektom verejného práva (§ 262 ods. 2 a 5 Obchodného zákonníka) („Profesionálny servis“ alebo „Vy“), ktoré vznikajú v súvislosti s Vašim:

 1. používaním online obchodu Miele (ďalej len „Obchod“);
 2. kúpou, respektíve objednaním (1) náhradných dielov Miele („Diely“), (2) Softvéru Miele a ďalších digitálnych produktov („Digitálne produkty“) a (3) bezplatným ako aj spoplatneným prístupom k informáciám o opravách a údržbe („Služby“) cez Obchod

Akékoľvek prípadné iné obchodné a/alebo zmluvné podmienky Profesionálneho servisu sú týmto výslovne a v celom rozsahu odmietnuté a vylúčené.

1.2 Objednávky v Obchode môžu uskutočňovať výlučne Profesionálne servisy.

1.3 Tieto Podmienky sa v žiadnom prípade nevzťahujú na spotrebiteľov (§2 písm. a) zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa), pre ktorých nie je Obchod určený.

1.4 Predtým, ako nám odošlete objednávku, si pozorne prečítajte tieto Podmienky. Tieto Podmienky Vás informujú o tom, kto sme, ako Vám poskytujeme Diely, Digitálne produkty a Služby, ako Vy alebo my môžeme zmeniť alebo ukončiť vzájomný zmluvný vzťah, čo robiť v prípade problémov a ďalšie dôležité informácie. Ak si myslíte, že v týchto Podmienkach je chyba, kontaktujte nás za účelom vysvetlenia.

1.5 Tieto Podmienky sú k dispozícii v Obchode. Tieto podmienky a Vaše predchádzajúce objednávky si môžete pozrieť vo svojom zákazníckom účte v Obchode. Na  stránke Obchodu si tiež môžete Podmienky kedykoľvek skontrolovať, stiahnuť, uložiť a/alebo vytlačiť.

1.6 Tieto podmienky sú v slovenskom jazyku ale užívateľské prostredie Obchodu je/môže byť v anglickom jazyku. Používaním Obchodu súhlasíte, že časť komunikácie môže prebiehať v inom jazyku (v jazyku Obchodu).
 

2. Nevyhnutné predpoklady na používanie Obchodu

Zákaznícky účet

2.1 Aby ste mohli používať Obchod, potrebujete registráciu a zákaznícky účet.  Po zadaní svojich údajov môžete registračný proces ukončiť kliknutím na tlačidlo „Register“ (Registrovať) a žiadosť o registráciu sa automaticky odošle spoločnosti Miele. Spoločnosť Miele rozhoduje o schválení žiadosti o registráciu podľa vlastného uváženia a na schválenie nemáte právny nárok. Spoločnosť Miele je oprávnená požadovať od Profesionálneho servisu, aby preukázal, že (i) má technickú/odbornú spôsobilosť na opravy elektrických zariadení Miele a že spĺňa príslušné predpisy upravujúce podmienky a povinnosti pre opravy elektrických zariadení v členských štátoch EU, v ktorých pôsobí, a (ii) je krytý poistením pokrývajúcim záväzky vyplývajúce z jeho činnosti bez ohľadu na to, či to členský štát EU vyžaduje. Spoločnosť Miele prijme alebo zamietne registráciu spravidla do piatich (5) pracovných dní od dátumu doručenia žiadosti. Ak spoločnosť Miele prijme žiadosť o registráciu, potvrdí Vašu úspešnú registráciu v Obchode alebo e-mailom. Po úspešnej registrácii Vám bude vytvorený zákaznícky účet a môžete sa prihlásiť pomocou svojich prístupových údajov (e-mailová adresa a heslo).
 

Ďalšie predpoklady

2.2 Aby ste mohli používať naše Digitálne produkty a/alebo Služby, musíte sa ubezpečiť, že spĺňate všetky predpoklady stanovené pre príslušný Digitálny produkt alebo Službu. Všetky konkrétne predpoklady pre Digitálne produkty a/alebo Služby nájdete v príslušnom popise Digitálneho produktu alebo Služby.
 

3. Uzatvorenie zmluvy a oprava vstupných chýb

Dostupnosť našich Dielov, Digitálnych produktov a Služieb v Obchode nepredstavuje právne záväznú ponuku, ale len možnosť zadať objednávku. Ktorýkoľvek konkrétny Diel, Digitálny produkt a/alebo Službu môžete vložiť do virtuálneho nákupného košíka kliknutím na tlačidlo „into the shopping basket“ (do nákupného košíka) bez toho, aby ste ich objednali. Vybrané Diely, Digitálne produkty a Služby môžu byť Vami kedykoľvek skontrolované a zmenené. Pred uskutočnením objednávky môžete vložiť ďalšie Diely, Digitálne produkty a Služby do nákupného košíka alebo ich odstrániť výberom symbolu odpadkového koša a ich odstránením z nákupného košíka. Vaša objednávka náhradných Dielov, Digitálnych produktov a Služieb uvedených na stránke objednávky sa stane pre Vás záväznou až po kliknutí na tlačidlo „Buy now“ (Kúpiť) alebo „Order now with obligation to pay“ (Objednať teraz s povinnosťou platby). Objednávku prijmeme, keď Vám pošleme e-mailom potvrdenie o prijatí alebo samostatné potvrdenie objednávky, spravidla najneskôr do piatich (5) dní od uskutočnenia Vašej objednávky. Doručením tohto e-mailu dôjde medzi Vami a nami k uzatvoreniu kúpnej zmluvy.
 

4. Diely, Digitálne Výrobky a Služby

Všeobecne

4.1 Podrobnosti o príslušných Dieloch, Digitálnych produktoch a Službách, vrátane informácií o príslušných licenčných/servisných podmienkach pre Digitálne produkty a Služby a konkrétnych predpokladoch pre príslušný Digitálny produkt alebo Službu, nájdete v popise Digitálneho produktu/služby, ktorý je k dispozícii na webovej stránke Obchodu.

4.2 Obrázky Dielov, Digitálnych produktov a Služieb v našom Obchode slúžia iba na ilustračné účely. Aj keď sme vynaložili maximálne úsilie na to, aby sme farby zobrazili verne, nezodpovedáme za to, že zobrazenie farieb presne odráža skutočnú farbu Dielov, Digitálnych produktov a Služieb. Vaše Diely, Digitálny produkt alebo Služba sa od týchto obrázkov môžu mierne líšiť.
 

Diely

4.3 Diely môžete nakupovať, používať a predávať  alebo sprístupňovať akejkoľvek tretej strane len v súvislosti s oprávárenskými službami, ktoré poskytujete ako Profesionálny servis  v rámci služieb Vašim zákazníkom. Aby sa zabránilo pochybnostiam, výslovne prehlasujeme, že akákoľvek komerčná distribúcia Dielov a ich akékoľvek iné komerčné využitie nad rámec vyššie uvedeného rozsahu je výslovne zakázané.

4.4 Spoločnosť Miele si uplatňuje výhradu vlastníctva dodaných Dielov až do Vášho zaplatenia všetkých platieb súvisiacich s obchodným/zmluvným vzťahom medzi Vami a spoločnosťou Miele týkajúcim sa uvedených Dielov. Ak ste v omeškaní s príslušnou platbou, spoločnosť Miele je oprávnená Diely si ponechať alebo požadovať o ich vrátenie. Diely môžete používať a predávať iba v rámci svojho bežného podnikania a podľa ustanovení uvedených v ods. 4.3 vyššie. Nie ste oprávnení zaťažiť Diely žiadnym spôsobom alebo ich použiť na zabezpečenie nárokov tretích strán. Ak napriek tomu sú alebo budú Diely zaťažené alebo inak nárokované treťou stranou, okamžite to oznámte spoločnosti Miele.

4.5 Spoločnosť Miele zodpovedá výlučne za to, že Diely zodpovedajú špecifikáciám výslovne uvedeným spoločnosťou Miele/dohodnutým v čase, keď na Vás prejde nebezpečenstvo škody na týchto Dieloch. V prípade podstatnej odchýlky od týchto špecifikácií („Vada“), spoločnosť Miele – za predpokladu Vášho dodržania nižšie uvedených oznamovacích povinností - podľa vlastného uváženia opraví Diel, ktorý má Vadu alebo ho vymení za repasovaný Diel. Pokiaľ spoločnosť Miele nedokáže Vadu odstrániť ani na dva (2) krát, ste oprávnení príslušnú objednávku vadného Dielu stornovať.  V prípade Vady Dielu je toto Vaše výlučné a jediné právo. Dodávané Diely ste povinní skontrolovať ihneď po ich prevzatí. Nárok na odstránenie zjavnej Vady Dielu máte iba vtedy, ak ju bezodkladne po prevzatí Dielu písomne oznámite spoločnosti Miele. Skryté Vady musia byť písomne oznámené bezodkladne po ich zistení, v každom prípade však najneskôr do dvanástich (12) mesiacov od prevzatia príslušného Dielu. Oznámenie Vady bude spoločnosťou Miele vybavené v primeranej lehote, spravidla do dvoch (2) týždňov od doručenia. Ak neuskutočníte oznámenie o Vadách  riadne a včas, naša zodpovednosť za Vady nevznikne. Ustanovenia ods. 10 týchto Podmienok sú týmto ustanovením nedotknuté.
 

Používanie Digitálnych produktov a Licenčné zmluvy koncového používateľa

4.6 Naše Digitálne produkty všeobecne ponúkame na základe pevne stanovenej licenčnej doby v trvaní jedného (1) mesiaca alebo dvanástich (12) mesiacov, na základe Vašej objednávky a riadneho zaplatenia licenčných poplatkov účtovaných za Digitálny produkt a za predpokladu Vášho dodržiavania týchto Podmienok. Licenčná zmluva koncového používateľa (EULA) je k dispozícii na stránkach príslušných Digitálnych produktov, pričom aby ste mohli používať Digitálne produkty, musíte ju prijať. Vaša pevne stanovená licenčná doba pre príslušný Digitálny produkt automaticky vyprší na jej konci. Digitálny produkt, pokiaľ je naďalej k dispozícii, si však môžete v Obchode znova objednať.
 

Používanie a podmienky Služieb

4.7 Pokiaľ nie je v týchto Podmienkach alebo v príslušných popisoch Služieb stanovené inak alebo to nie je medzi Vami a nami výslovne dohodnuté, poskytujeme Vám príslušnú Službu (t.j. obmedzené, nevýhradné, odvolateľné a neprenosné právo na prístup k informáciám o opravách a údržbe) za dohodnutú sumu pre (1) učeného používateľa, a to na základe Vašej objednávky a za podmienky, že z Vašej strany budú riadne zaplatené poplatky nami účtované za Služby a dodržiavané tieto Podmienky a všetky príslušné právne predpisy.

4.8 Naše Služby všeobecne ponúkame na pevne stanovenú dobu poskytovania jeden (1) mesiac alebo dvanásť (12) mesiacov. Vaša stanovená doba pre príslušnú Službu automaticky vyprší na jej konci. Službu, pokiaľ je naďalej k dispozícii, si však môžete v Obchode znova objednať.

4.9 Beriete na vedomie a súhlasíte s nasledujúcimi povinnosťami a zaväzujete sa tiež, že nebudete ani iniciovať, ani napomáhať akejkoľvek tretej strane pri ich porušovaní:

 1. Bez nášho predchádzajúceho súhlasu nebudete distribuovať, predávať, prenajímať ani inak licencovať alebo sublicencovať Služby;
 2. Služby nebudete používať s väčším počtom používateľov, ako je určené;
 3. Služby nebudete používať na žiadne protiprávne účely alebo akýmkoľvek spôsobom, ktorý by mohol porušiť tieto Podmienky alebo príslušné právne predpisy;
 4. Nebudete používať žiadny malware, chyby alebo iné položky deštruktívnej povahy ani žiadne iné položky, ktoré by mohli ohroziť Služby alebo akékoľvek iné produkty a/alebo Služby poskytované spoločnosťou Miele, na žiadnych serveroch alebo sieťach spojených s akýmikoľvek produktami a/alebo službami sprístupnenými spoločnosťou Miele;
 5. Služby nebudete prekladať, dekompilovať, kopírovať, spätne analyzovať, vytvárať odvodené diela ani inak upravovať, pokiaľ na to nemáte výslovné oprávnenie podľa platných všeobecne záväzných právnych predpisov;
   

5. Aktivácia Digitálnych produktov a Služieb

Po našom prijatí objednávky sa Digitálny produkt alebo Služba aktivuje a Vy ju môžete používať. Pokiaľ ide o naše Digitálne produkty, dostanete odkaz, kde si môžete nájsť a stiahnuť inštalačné súbory pre príslušný Digitálny produkt.
 

6. Podmienky a lehoty dodania náhradných Dielov

6.1 Dodávku zabezpečujú naši externí dodávatelia. Dodacie lehoty pre jednotlivé Diely sú na stránke pokladne.

6.2 Diely odošleme po prijatí Vašej objednávky. Dodacia lehota začína plynúť prvým pracovným dňom po prijatí Vašej objednávky.

6.3 Dodávame iba v rámci Slovenska.        

6.4 Ak nebudeme môcť splniť objednávku z dôvodu štrajku, výluky, akejkoľvek pandémie, vyššej moci, okolnosti vylučujúcej zodpovednosť, nedostatku pracovných síl bez nášho zavinenia, nepredvídateľných prieťahov subdodávateľov, zásahov orgánov, nepredvídateľných krokov tretích strán, ktoré v našom mene nekonajú, technických podmienok nad rámec našej kontroly a akýchkoľvek iných udalostí, ktoré sú nepredvídateľné a sú mimo našej zodpovednosti, bude sa doba dodania považovať za predĺženú o dobu trvania danej prekážky. O začiatku a konci každej takejto prekážky Vás budeme podľa možností bezodkladne informovať. Ak takáto prekážka oneskorí dodávku o viac ako jeden mesiac, Vy aj my sme oprávnení ukončiť zmluvu (alebo jej časť) vo vzťahu k Dielom, ktorých sa nedodržanie ddoby dodania týka. Právo podľa predchádzajúcej vety je jediné a výlučné právo, ktoré majú zmluvné strany v tejto súvislosti k dispozícii.

6.5 Ak by vo výnimočných prípadoch nebol produkt k dispozícii na sklade, budeme Vás okamžite informovať a budeme Vás informovať tiež o predbežnom dátume dodávky alebo navrhneme, že Vám dodáme podobný Diel. V prípade, že by ste s novým dátumom dodania nesúhlasili alebo si neprajete doručiť podobný Diel, nákup bude zrušený a vrátime Vám všetky už zaplatené sumy.
 

7. Ceny a prostriedky a platobné podmienky

7.1 Registrácia a používanie Obchodu, ako aj niektorých konkrétnych Služieb, sú bezplatné. 

7.2 Ceny uvedené za naše Diely, Digitálne produkty a spoplatnené Služby na stránkach produktov a služieb v Obchode sú uvádzané netto - bez príslušnej DPH a bez akýchkoľvek nákladov na dodanie. Náklady na dodanie môžete vidieť na stránke pri platení. Náklady na dodanie sú uvedené na stránke pokladne vedľa cenovej ponuky.

7.3 Ceny za naše Digitálne produkty a Služby sú definované ako jednorazové platby.

7.4 Máte na výber z nasledujúcich spôsobov platby: Faktúra.

7.5 Ak sa rozhodnete pre platbu na základe faktúry po uzavretí príslušnej zmluvy, dostanete faktúru. Faktúry sú splatné do štrnástich (14) dní od vystavenia faktúry.

7.6 Nemáte právo na započítanie akýchkoľvek svojich pohľadávkam voči našim pohľadávkam.
 

8. Ochrana osobných údajov

8.1 Na vybavení objednávky spolupracujeme s rôznymi spoločnosťami, napríklad zodpovednými za spracovanie platieb a logistiku. Zároveň sa ubezpečujeme, že naši partneri dodržiavajú príslušné ustanovenia aj z hľadiska ochrany osobných údajov.

8.2 V závislosti na vybranom platobnom režime sa platobná transakcia za nákupné objednávky uskutoční pomocou príslušného poskytovateľa služieb, ak je to potrebné.

8.3 Podrobnejšie informácie o ochrane osobných údajov nájdete v našom Vyhlásení o ochrane osobných údajov.
 

9. Výhrada zmien

Kedykoľvek sme oprávnení podľa vlastného uváženia zmeniť a/alebo doplniť ponuku našich Digitálnych produktov a Služieb s účinkom pre všetky nami nepotvrdené objednávky, predovšetkým, ale nielen, za účelom ďalšieho vývoja našich Digitálnych produktov a Služieb a/alebo z bezpečnostných dôvodov. Budeme Vás včas informovať o zmenách našich Digitálnych produktov a Služieb e-mailom alebo v Obchode, ak má zmena podstatný vplyv na konkrétny Digitálny produkt a/alebo Službu.
 

10. Obmedzenie zodpovednosti

SPOLOČNOSŤ MIELE NESIE VOČI PROFESIONÁLNEMU SERVISU ZODPOVEDNOSŤ VÝLUČNE ZA SKUTOČNÉ A PREDVÍDATEĽNÉ ŠKODY SPÔSOBENÉ ÚMYSELNE ALEBO VEDOMOU NEDBANLIVOSŤOU. AKÁKOĽVEK A KAŽDÁ ZODPOVEDNOSŤ SPOLOČNOSTI MIELE ZA ŠKODU JE TIEŽ OBMEDZENÁ NA MAXIMÁLNU SUMU VO VÝŠKE TRIDSAŤ PERCENT (30%) Z CELKOVEJ CENY ZAPLATENEJ PROFESIONÁLNYM SERVISOM ZA DIELY, DIGITÁLNE PRODUKTY A / ALEBO SLUŽBY, KTORÝCH SA TAKÝTO NÁROK TÝKA.
 

11. Oddeliteľnosť

Každé ustanovenie týchto Podmienok platí samostatne. Ak ktorýkoľvek súd alebo príslušný orgán rozhodne, že niektoré z nich je nezákonné, zvyšné ustanovenia zostanú plne platné a účinné.
 

12. Rozhodné právo

Na tieto Podmienky a vzťahy zmluvných strán sa riadia právom Slovenskej republiky s vylúčením Dohovoru OSN o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru. Spory, ktoré vzniknú v súvislosti s týmito podmienkami budú prerokované a rozhodované výlučne Rozhodcovským súdom Slovenskej advokátskej komory.

V Bratislave dňa 1.3.2021

Testované na životnosť 20 rokov

V jednotlivých fázach vývoja produktových sérií, uvedených nižšie, vykonala spoločnosť Miele testy odolnosti v rozsahu popísanom pre každý prípad, ktoré simulovali priemerné použitie v priemernej domácnosti počas 20 rokov. To nepredstavuje zabezpečenie alebo záruku, že konečný produkt vydrží viac ako 20 rokov a nevylučuje potrebu opráv alebo servisu. V tomto ohľade platia zákonné záručné predpisy prípadne ďalšie ustanovenia obchodných podmienok spoločnosti Miele pre príslušný výrobok.

AUTOMATICKÉ PRÁČKY

Vo fáze vývoja práčok s predným plnením série W1/ WT1 podrobila spoločnosť MIELE jednotlivé modely a základné komponenty náročným záťažovým testom. Cieľom týchto testov vykonaných spoločnosťou MIELE je simulovať priemerné používanie za obdobie 20 rokov.

Základom pre stanovenie testovacích podmienok záťažových testov sú priemerné spotrebiteľské návyky známe zo štúdií a prieskumov. MIELE pritom vychádza z celkovo 5 000 pracích cyklov s rôznymi programami. To zodpovedá 5 pracím cyklom týždenne pri používaní počas 50 týždňov v roku v priebehu 20 rokov. Odtiaľ vyplývajúce požiadavky boli zahrnuté do testovacích podmienok. Tie určujú okrem presných testovacích podmienok aj počet testovaných položiek, aby bolo možné získať štatisticky spoľahlivé výsledky testovania.
Testy vykonávané spoločnosťou MIELE vo fáze vývoja výrobkov realizujú a monitorujú naši zamestnanci. Príslušné výsledky zaznamenávame a vyhodnocujeme. Séria práčok je schválená, iba ak výsledky testov zodpovedajú stanoveným kritériám spoľahlivosti základných komponentov série automatických práčok.
Testy vykonané spoločnosťou MIELE „Na 20-ročnú životnosť“ vychádzajú z rozsiahlej koncepcie, ktorá bola zavedená prostredníctvom prevádzkových predpisov, pokynov pre laboratórne testy a doplňujúcich podnikových noriem. Hodnotenie tejto koncepcie v rámci skúšky prevádzkovej odolnosti prinieslo výsledok, že táto koncepcia je komplexná, zodpovedá súčasnému stavu techniky a že tento postup umožňuje testovať 20-ročnú životnosť automatických práčok pri priemernom používaní v priemerne veľkej domácnosti (inštitút Fraunhofer, expertíza správa LBF číslo 307049).

To nepredstavuje zabezpečenie alebo záruku životnosti našich práčok na viac ako 20 rokov. Testy vo fáze vývoja nevylučujú ojedinelé zlyhanie alebo nutnosť opráv alebo servisných výkonov ponúkaných výrobkov. Platia tu zákonné záručné predpisy a prípadne ďalšie ustanovenia obchodných podmienok Miele pre príslušný výrobok.

UMÝVAČKY RIADU

Vo fáze vývoja umývačiek riadu série G 5000 a G 7000 podrobila spoločnosť MIELE jednotlivé modely a základné komponenty náročným záťažovým testom. Cieľom týchto testov vykonaných spoločnosťou MIELE je simulovať priemerné používanie za obdobie 20 rokov.

Základom pre stanovenie testovacích podmienok záťažových testov sú priemerné spotrebiteľské návyky známe zo štúdií a prieskumov. MIELE pritom vychádza z celkovo 5 600 umývacích cyklov s rôznymi programami. To zodpovedá 280 umývacím cyklom ročne v priebehu 20 rokov. Odtiaľ vyplývajúce požiadavky boli zahrnuté do testovacích podmienok. Tie určujú okrem presných testovacích podmienok aj počet testovaných položiek, aby bolo možné získať štatisticky spoľahlivé výsledky testovania. Testy vykonávané spoločnosťou MIELE vo fáze vývoja výrobkov realizujú a monitorujú naši zamestnanci. Príslušné výsledky zaznamenávame a vyhodnocujeme. Séria umývačiek riadu je schválená, iba ak výsledky testov zodpovedajú stanoveným kritériám spoľahlivosti série umývačiek riadu. Testy vykonané spoločnosťou MIELE „Na 20-ročnú životnosť“ vychádzajú z rozsiahlej koncepcie, ktorá bola zavedená prostredníctvom prevádzkových predpisov, pokynov pre laboratórne testy a doplňujúcich podnikových noriem. Hodnotenie tejto koncepcie v rámci skúšky prevádzkovej odolnosti prinieslo výsledok, že táto koncepcia je komplexná, zodpovedá súčasnému stavu techniky a že tento postup umožňuje testovať 20-ročnú životnosť umývačiek riadu pri priemernom používaní v priemerne veľkej domácnosti (inštitút Fraunhofer, expertíza správa LBF číslo 308595 – ExG, apríl 2019).

To nepredstavuje zabezpečenie alebo záruku životnosti našich umývačiek na viac ako 20 rokov. Testy vo fáze vývoja nevylučujú ojedinelé zlyhanie alebo nutnosť opráv alebo servisných výkonov ponúkaných výrobkov. Platia tu zákonné záručné predpisy a prípadne ďalšie ustanovenia obchodných podmienok MIELE pre príslušný výrobok.

ODSÁVAČE PÁR

Vo fáze vývoja série odsávačov pár podrobila spoločnosť MIELE základné komponenty náročným záťažovým testom. Cieľom týchto testov vykonaných spoločnosťou MIELE je simulovať priemerné používanie za obdobie 20 rokov.

Základom pre stanovenie testovacích podmienok záťažových testov sú priemerné spotrebiteľské návyky známe zo štúdií a prieskumov. MIELE pritom vychádza z celkovo 7 000 hodín používania s rôznymi programami. To zodpovedá 7 hodinám týždenne pri používaní počas 50 týždňov v roku v priebehu 20 rokov. Odtiaľ vyplývajúce požiadavky boli zahrnuté do testovacích podmienok. Tie určujú okrem presných testovacích podmienok aj počet testovaných položiek, aby bolo možné získať štatisticky spoľahlivé výsledky testovania. Testy vykonávané spoločnosťou MIELE vo fáze vývoja výrobkov realizujú a monitorujú naši zamestnanci. Príslušné výsledky zaznamenáva a vyhodnocuje spoločnosť MIELE. Séria odsávačov pár je schválená, iba ak výsledky testov zodpovedajú stanoveným kritériám spoľahlivosti základných komponentov. Testy vykonané spoločnosťou MIELE „Na 20-ročnú životnosť“ vychádzajú z rozsiahlej koncepcie, ktorá bola zavedená prostredníctvom prevádzkových predpisov, pokynov pre laboratórne testy a doplňujúcich podnikových noriem. Hodnotenie tejto koncepcie v rámci skúšky prevádzkovej odolnosti prinieslo výsledok, že táto koncepcia je komplexná, zodpovedá súčasnému stavu techniky a že tento postup umožňuje testovať 20-ročnú životnosť hlavných funkcií odsávačov pár pri priemernom používaní v priemerne veľkej domácnosti (inštitút Fraunhofer, expertíza, LBF číslo 308005- ExD).

To nepredstavuje zabezpečenie alebo záruku životnosti našich odsávačov pár na viac ako 20 rokov a nevylučuje nutnosť opráv alebo servisných výkonov. Platia tu zákonné záručné predpisy a prípadne ďalšie ustanovenia obchodných podmienok Miele pre príslušný výrobok.

RÚRY NA PEČENIE

Vo fáze vývoja série rúr na pečenie H 7000 podrobila spoločnosť MIELE základné komponenty rúr na pečenie a rúr na pečenie s mikrovlnkou náročným záťažovým testom. Cieľom týchto testov vykonaných spoločnosťou MIELE je simulovať priemerné používanie hlavných funkcií za obdobie 20 rokov.

Základom pre stanovenie testovacích podmienok záťažových testov sú priemerné spotrebiteľské návyky známe zo štúdií a prieskumov. MIELE pritom vychádza z celkovo 2 160 hodín používania pri rúrach na pečenie a celkovo 3 160 hodín pri rúrach na pečenie s mikrovlnkou v rôznych prevádzkových režimoch. To zodpovedá 108 hodinám používania ročne pri rúre na pečenie a 158 hodinám používania ročne pri rúre na pečenie s mikrovlnkou počas 20 rokov. Je potrebné zohľadniť aj čistenie výrobku 3-krát (pyrolýza). Odtiaľ vyplývajúce požiadavky boli zahrnuté do testovacích podmienok. Tie určujú okrem presných testovacích podmienok aj počet testovaných položiek, aby bolo možné získať štatisticky spoľahlivé výsledky testovania. Testy vykonávané spoločnosťou MIELE vo fáze vývoja výrobkov realizujú a monitorujú naši zamestnanci. Príslušné výsledky zaznamenáva a vyhodnocuje spoločnosť MIELE. Séria rúr na pečenie je schválená, iba ak výsledky testov zodpovedajú stanoveným kritériám spoľahlivosti základných komponentov. Základné komponenty sú hlavné komponenty série rúr na pečenie, ktoré sú nevyhnutné pre základné funkcie pečenia a používania mikrovlnky. Testy vykonané spoločnosťou MIELE „Na 20-ročnú životnosť“ vychádzajú z rozsiahlej koncepcie, ktorá bola zavedená prostredníctvom prevádzkových predpisov, pokynov pre laboratórne testy a doplňujúcich podnikových noriem. Hodnotenie tejto koncepcie v rámci skúšky prevádzkovej odolnosti prinieslo výsledok, že táto koncepcia je komplexná, zodpovedá súčasnému stavu techniky a že tento postup umožňuje testovať 20-ročnú životnosť základných funkcií rúr na pečenie pri priemernom používaní v priemerne veľkej domácnosti.

To nepredstavuje zabezpečenie alebo záruku životnosti našich rúr na pečenie alebo rúr na pečenie s mikrovlnkou na viac ako 20 rokov a nevylučuje nutnosť opráv alebo servisných výkonov. Platia tu zákonné záručné predpisy a prípadne ďalšie ustanovenia obchodných podmienok Miele pre príslušný výrobok.

PARNÉ RÚRY

Vo fáze vývoja série DG 7000 (parné rúry), vrátane výrobkov DGC 7000 („konvektomaty“ – parné rúry s funkciou pečenia) a DGM 7000 (parné rúry s mikrovlnkou) podrobila spoločnosť MIELE ich základné komponenty náročným záťažovým testom. Cieľom týchto testov vykonaných spoločnosťou MIELE je simulovať priemerné používanie hlavných funkcií za obdobie 20 rokov.

Základom pre stanovenie testovacích podmienok záťažových testov sú priemerné spotrebiteľské návyky známe zo štúdií a prieskumov. MIELE pritom vychádza z celkovo 2 500 hodín používania pri parných rúrach (DG), 4 700 hodín používania pri parných rúrach s funkciou pečenia (DGC) a celkovo 3 500 hodín používania pri parných rúrach s mikrovlnkou (DGM) v rôznych prevádzkových režimoch. To zodpovedá 125 hodinám používania ročne pri parnej rúre (DG), 235 hodinám používania ročne pri parnej rúre s funkciou pečenia (DGC) a 175 hodinám používania ročne pri parnej rúre s mikrovlnkou (DGM) počas 20 rokov. Odtiaľ vyplývajúce požiadavky boli zahrnuté do testovacích podmienok. Tie určujú okrem presných testovacích podmienok aj počet testovaných položiek, aby bolo možné získať štatisticky spoľahlivé výsledky testovania. Testy vykonávané spoločnosťou MIELE vo fáze vývoja výrobkov realizujú a monitorujú naši zamestnanci. Príslušné výsledky zaznamenáva a vyhodnocuje spoločnosť MIELE. Séria je schválená, iba ak výsledky testov zodpovedajú stanoveným kritériám spoľahlivosti základných komponentov. Základné komponenty sú hlavné komponenty série parných rúr, ktoré sú nevyhnutné pre základné funkcie prípravy v pare, pečenia alebo používania mikrovlnky. Testy vykonané spoločnosťou MIELE „Na 20-ročnú životnosť“ vychádzajú z rozsiahlej koncepcie, ktorá bola zavedená prostredníctvom prevádzkových predpisov, pokynov pre laboratórne testy a doplňujúcich podnikových noriem. Hodnotenie tejto koncepcie v rámci skúšky prevádzkovej odolnosti prinieslo výsledok, že táto koncepcia je komplexná, zodpovedá súčasnému stavu techniky a že tento postup umožňuje testovať 20-ročnú životnosť základných funkcií parných rúr uvedenej série pri priemernom používaní v priemerne veľkej domácnosti.

To nepredstavuje zabezpečenie alebo záruku životnosti našich parných rúr a nevylučuje nutnosť opráv alebo servisných výkonov. Platia tu zákonné záručné predpisy a prípadne ďalšie ustanovenia obchodných podmienok Miele pre príslušný výrobok.

VYSÁVAČE
Classic C1, Compact C1, Compact C2, Complete C2, Complete C3, Blizzard CX1, Swing H1, Dynamic U1

Vo fáze vývoja nasledujúcich sérií vysávačov pre domácnosť napájaných zo siete s vreckom na prach, Classic C1, Compact C1, Compact C2, Complete C2, Complete C3 a Blizzard CX1 podrobila spoločnosť MIELE jednotlivé modely a základné komponenty náročným záťažovým testom. Cieľom týchto testov vykonaných spoločnosťou MIELE je simulovať priemerné používanie za obdobie 20 rokov.

Základom pre stanovenie testovacích podmienok záťažových testov sú priemerné spotrebiteľské návyky známe zo štúdií a prieskumov. MIELE pritom vychádza z celkovo 750 hodín doby chodu spotrebiča. To zodpovedá 45 minútam týždenne pri používaní počas 50 týždňov v roku v priebehu 20 rokov. Odtiaľ vyplývajúce požiadavky boli zahrnuté do testovacích podmienok. Tie určujú okrem presných testovacích podmienok aj počet testovaných položiek, aby bolo možné získať štatisticky spoľahlivé výsledky testovania. Testy vykonávané spoločnosťou MIELE vo fáze vývoja výrobkov realizujú a monitorujú naši zamestnanci. Príslušné výsledky zaznamenávame a vyhodnocujeme. Vyššie uvedené série vysávačov budú schválené, iba ak výsledky testov zodpovedajú stanoveným kritériám spoľahlivosti platným pre danú sériu vysávačov. Testy vykonané spoločnosťou MIELE „Na 20-ročnú životnosť“ vychádzajú z rozsiahlej koncepcie, ktorá bola zavedená prostredníctvom prevádzkových predpisov, pokynov pre laboratórne testy a doplňujúcich podnikových noriem. Hodnotenie tejto koncepcie v rámci skúšky prevádzkovej odolnosti prinieslo výsledok, že táto koncepcia je komplexná, zodpovedá súčasnému stavu techniky a že tento postup umožňuje testovať 20-ročnú životnosť vysávačov napájaných zo siete pri priemernom používaní v priemerne veľkej domácnosti (inštitút Fraunhofer, expertíza správa LBF číslo 307530, január 2018).

To nepredstavuje zabezpečenie alebo záruku životnosti vyššie uvedených vysávačov na viac ako 20 rokov a nevylučuje nutnosť opráv alebo servisných výkonov. Platia tu zákonné záručné predpisy a prípadne ďalšie ustanovenia obchodných podmienok MIELE pre príslušný výrobok.

V Bratislave dňa 1.5.2021

Všeobecné obchodné podmienky Miele pre Profesionálne servisy

1. Predmet všeobecných obchodných podmienok

1.1 Tieto všeobecné obchodné podmienky Miele pre Profesionálne servisy („Podmienky“) upravujú v  zmluvné vzťahy medzi našou spoločnosťou Miele s.r.o., so sídlom: Mlynské nivy 16, 82109 Bratislava, IČO: 35872161, IČ DPH: SK2020264807, zapísanou v Obchodnom registri vedenom Mestským súdom Bratislava III, Oddiel Sro, Vložka č. 30292/B („spoločnosť Miele“ alebo „My“) a Vami – podnikateľom (§ 2 ods. 2 Obchodného zákonníka), ktorý využíva výrobky alebo služby Miele pri výkone svojej podnikateľskej činnosti alebo subjektom verejného práva (§ 262 ods. 2 a 5 Obchodného zákonníka) („Profesionálny servis“ alebo „Vy“), ktoré vznikajú v súvislosti s Vašim:

 1. používaním online obchodu Miele (ďalej len „Obchod“);
 2. kúpou, respektíve objednaním (1) náhradných dielov Miele („Diely“), (2) Softvéru Miele a ďalších digitálnych produktov („Digitálne produkty“) a (3) bezplatným ako aj spoplatneným prístupom k informáciám o opravách a údržbe („Služby“) cez Obchod

Akékoľvek prípadné iné obchodné a/alebo zmluvné podmienky Profesionálneho servisu sú týmto výslovne a v celom rozsahu odmietnuté a vylúčené.

1.2 Objednávky v Obchode môžu uskutočňovať výlučne Profesionálne servisy.

1.3 Tieto Podmienky sa v žiadnom prípade nevzťahujú na spotrebiteľov (§2 písm. a) zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa), pre ktorých nie je Obchod určený.

1.4 Predtým, ako nám odošlete objednávku, si pozorne prečítajte tieto Podmienky. Tieto Podmienky Vás informujú o tom, kto sme, ako Vám poskytujeme Diely, Digitálne produkty a Služby, ako Vy alebo my môžeme zmeniť alebo ukončiť vzájomný zmluvný vzťah, čo robiť v prípade problémov a ďalšie dôležité informácie. Ak si myslíte, že v týchto Podmienkach je chyba, kontaktujte nás za účelom vysvetlenia.

1.5 Tieto Podmienky sú k dispozícii v Obchode. Tieto podmienky a Vaše predchádzajúce objednávky si môžete pozrieť vo svojom zákazníckom účte v Obchode. Na  stránke Obchodu si tiež môžete Podmienky kedykoľvek skontrolovať, stiahnuť, uložiť a/alebo vytlačiť.

1.6 Tieto podmienky sú v slovenskom jazyku ale užívateľské prostredie Obchodu je/môže byť v anglickom jazyku. Používaním Obchodu súhlasíte, že časť komunikácie môže prebiehať v inom jazyku (v jazyku Obchodu).
 

2. Nevyhnutné predpoklady na používanie Obchodu

Zákaznícky účet

2.1 Aby ste mohli používať Obchod, potrebujete registráciu a zákaznícky účet.  Po zadaní svojich údajov môžete registračný proces ukončiť kliknutím na tlačidlo „Register“ (Registrovať) a žiadosť o registráciu sa automaticky odošle spoločnosti Miele. Spoločnosť Miele rozhoduje o schválení žiadosti o registráciu podľa vlastného uváženia a na schválenie nemáte právny nárok. Spoločnosť Miele je oprávnená požadovať od Profesionálneho servisu, aby preukázal, že (i) má technickú/odbornú spôsobilosť na opravy elektrických zariadení Miele a že spĺňa príslušné predpisy upravujúce podmienky a povinnosti pre opravy elektrických zariadení v členských štátoch EU, v ktorých pôsobí, a (ii) je krytý poistením pokrývajúcim záväzky vyplývajúce z jeho činnosti bez ohľadu na to, či to členský štát EU vyžaduje. Spoločnosť Miele prijme alebo zamietne registráciu spravidla do piatich (5) pracovných dní od dátumu doručenia žiadosti. Ak spoločnosť Miele prijme žiadosť o registráciu, potvrdí Vašu úspešnú registráciu v Obchode alebo e-mailom. Po úspešnej registrácii Vám bude vytvorený zákaznícky účet a môžete sa prihlásiť pomocou svojich prístupových údajov (e-mailová adresa a heslo).
 

Ďalšie predpoklady

2.2 Aby ste mohli používať naše Digitálne produkty a/alebo Služby, musíte sa ubezpečiť, že spĺňate všetky predpoklady stanovené pre príslušný Digitálny produkt alebo Službu. Všetky konkrétne predpoklady pre Digitálne produkty a/alebo Služby nájdete v príslušnom popise Digitálneho produktu alebo Služby.
 

3. Uzatvorenie zmluvy a oprava vstupných chýb

Dostupnosť našich Dielov, Digitálnych produktov a Služieb v Obchode nepredstavuje právne záväznú ponuku, ale len možnosť zadať objednávku. Ktorýkoľvek konkrétny Diel, Digitálny produkt a/alebo Službu môžete vložiť do virtuálneho nákupného košíka kliknutím na tlačidlo „into the shopping basket“ (do nákupného košíka) bez toho, aby ste ich objednali. Vybrané Diely, Digitálne produkty a Služby môžu byť Vami kedykoľvek skontrolované a zmenené. Pred uskutočnením objednávky môžete vložiť ďalšie Diely, Digitálne produkty a Služby do nákupného košíka alebo ich odstrániť výberom symbolu odpadkového koša a ich odstránením z nákupného košíka. Vaša objednávka náhradných Dielov, Digitálnych produktov a Služieb uvedených na stránke objednávky sa stane pre Vás záväznou až po kliknutí na tlačidlo „Buy now“ (Kúpiť) alebo „Order now with obligation to pay“ (Objednať teraz s povinnosťou platby). Objednávku prijmeme, keď Vám pošleme e-mailom potvrdenie o prijatí alebo samostatné potvrdenie objednávky, spravidla najneskôr do piatich (5) dní od uskutočnenia Vašej objednávky. Doručením tohto e-mailu dôjde medzi Vami a nami k uzatvoreniu kúpnej zmluvy.
 

4. Diely, Digitálne Výrobky a Služby

Všeobecne

4.1 Podrobnosti o príslušných Dieloch, Digitálnych produktoch a Službách, vrátane informácií o príslušných licenčných/servisných podmienkach pre Digitálne produkty a Služby a konkrétnych predpokladoch pre príslušný Digitálny produkt alebo Službu, nájdete v popise Digitálneho produktu/služby, ktorý je k dispozícii na webovej stránke Obchodu.

4.2 Obrázky Dielov, Digitálnych produktov a Služieb v našom Obchode slúžia iba na ilustračné účely. Aj keď sme vynaložili maximálne úsilie na to, aby sme farby zobrazili verne, nezodpovedáme za to, že zobrazenie farieb presne odráža skutočnú farbu Dielov, Digitálnych produktov a Služieb. Vaše Diely, Digitálny produkt alebo Služba sa od týchto obrázkov môžu mierne líšiť.
 

Diely

4.3 Diely môžete nakupovať, používať a predávať  alebo sprístupňovať akejkoľvek tretej strane len v súvislosti s oprávárenskými službami, ktoré poskytujete ako Profesionálny servis  v rámci služieb Vašim zákazníkom. Aby sa zabránilo pochybnostiam, výslovne prehlasujeme, že akákoľvek komerčná distribúcia Dielov a ich akékoľvek iné komerčné využitie nad rámec vyššie uvedeného rozsahu je výslovne zakázané.

4.4 Spoločnosť Miele si uplatňuje výhradu vlastníctva dodaných Dielov až do Vášho zaplatenia všetkých platieb súvisiacich s obchodným/zmluvným vzťahom medzi Vami a spoločnosťou Miele týkajúcim sa uvedených Dielov. Ak ste v omeškaní s príslušnou platbou, spoločnosť Miele je oprávnená Diely si ponechať alebo požadovať o ich vrátenie. Diely môžete používať a predávať iba v rámci svojho bežného podnikania a podľa ustanovení uvedených v ods. 4.3 vyššie. Nie ste oprávnení zaťažiť Diely žiadnym spôsobom alebo ich použiť na zabezpečenie nárokov tretích strán. Ak napriek tomu sú alebo budú Diely zaťažené alebo inak nárokované treťou stranou, okamžite to oznámte spoločnosti Miele.

4.5 Spoločnosť Miele zodpovedá výlučne za to, že Diely zodpovedajú špecifikáciám výslovne uvedeným spoločnosťou Miele/dohodnutým v čase, keď na Vás prejde nebezpečenstvo škody na týchto Dieloch. V prípade podstatnej odchýlky od týchto špecifikácií („Vada“), spoločnosť Miele – za predpokladu Vášho dodržania nižšie uvedených oznamovacích povinností - podľa vlastného uváženia opraví Diel, ktorý má Vadu alebo ho vymení za repasovaný Diel. Pokiaľ spoločnosť Miele nedokáže Vadu odstrániť ani na dva (2) krát, ste oprávnení príslušnú objednávku vadného Dielu stornovať.  V prípade Vady Dielu je toto Vaše výlučné a jediné právo. Dodávané Diely ste povinní skontrolovať ihneď po ich prevzatí. Nárok na odstránenie zjavnej Vady Dielu máte iba vtedy, ak ju bezodkladne po prevzatí Dielu písomne oznámite spoločnosti Miele. Skryté Vady musia byť písomne oznámené bezodkladne po ich zistení, v každom prípade však najneskôr do dvanástich (12) mesiacov od prevzatia príslušného Dielu. Oznámenie Vady bude spoločnosťou Miele vybavené v primeranej lehote, spravidla do dvoch (2) týždňov od doručenia. Ak neuskutočníte oznámenie o Vadách  riadne a včas, naša zodpovednosť za Vady nevznikne. Ustanovenia ods. 10 týchto Podmienok sú týmto ustanovením nedotknuté.
 

Používanie Digitálnych produktov a Licenčné zmluvy koncového používateľa

4.6 Naše Digitálne produkty všeobecne ponúkame na základe pevne stanovenej licenčnej doby v trvaní jedného (1) mesiaca alebo dvanástich (12) mesiacov, na základe Vašej objednávky a riadneho zaplatenia licenčných poplatkov účtovaných za Digitálny produkt a za predpokladu Vášho dodržiavania týchto Podmienok. Licenčná zmluva koncového používateľa (EULA) je k dispozícii na stránkach príslušných Digitálnych produktov, pričom aby ste mohli používať Digitálne produkty, musíte ju prijať. Vaša pevne stanovená licenčná doba pre príslušný Digitálny produkt automaticky vyprší na jej konci. Digitálny produkt, pokiaľ je naďalej k dispozícii, si však môžete v Obchode znova objednať.
 

Používanie a podmienky Služieb

4.7 Pokiaľ nie je v týchto Podmienkach alebo v príslušných popisoch Služieb stanovené inak alebo to nie je medzi Vami a nami výslovne dohodnuté, poskytujeme Vám príslušnú Službu (t.j. obmedzené, nevýhradné, odvolateľné a neprenosné právo na prístup k informáciám o opravách a údržbe) za dohodnutú sumu pre (1) učeného používateľa, a to na základe Vašej objednávky a za podmienky, že z Vašej strany budú riadne zaplatené poplatky nami účtované za Služby a dodržiavané tieto Podmienky a všetky príslušné právne predpisy.

4.8 Naše Služby všeobecne ponúkame na pevne stanovenú dobu poskytovania jeden (1) mesiac alebo dvanásť (12) mesiacov. Vaša stanovená doba pre príslušnú Službu automaticky vyprší na jej konci. Službu, pokiaľ je naďalej k dispozícii, si však môžete v Obchode znova objednať.

4.9 Beriete na vedomie a súhlasíte s nasledujúcimi povinnosťami a zaväzujete sa tiež, že nebudete ani iniciovať, ani napomáhať akejkoľvek tretej strane pri ich porušovaní:

 1. Bez nášho predchádzajúceho súhlasu nebudete distribuovať, predávať, prenajímať ani inak licencovať alebo sublicencovať Služby;
 2. Služby nebudete používať s väčším počtom používateľov, ako je určené;
 3. Služby nebudete používať na žiadne protiprávne účely alebo akýmkoľvek spôsobom, ktorý by mohol porušiť tieto Podmienky alebo príslušné právne predpisy;
 4. Nebudete používať žiadny malware, chyby alebo iné položky deštruktívnej povahy ani žiadne iné položky, ktoré by mohli ohroziť Služby alebo akékoľvek iné produkty a/alebo Služby poskytované spoločnosťou Miele, na žiadnych serveroch alebo sieťach spojených s akýmikoľvek produktami a/alebo službami sprístupnenými spoločnosťou Miele;
 5. Služby nebudete prekladať, dekompilovať, kopírovať, spätne analyzovať, vytvárať odvodené diela ani inak upravovať, pokiaľ na to nemáte výslovné oprávnenie podľa platných všeobecne záväzných právnych predpisov;
   

5. Aktivácia Digitálnych produktov a Služieb

Po našom prijatí objednávky sa Digitálny produkt alebo Služba aktivuje a Vy ju môžete používať. Pokiaľ ide o naše Digitálne produkty, dostanete odkaz, kde si môžete nájsť a stiahnuť inštalačné súbory pre príslušný Digitálny produkt.
 

6. Podmienky a lehoty dodania náhradných Dielov

6.1 Dodávku zabezpečujú naši externí dodávatelia. Dodacie lehoty pre jednotlivé Diely sú na stránke pokladne.

6.2 Diely odošleme po prijatí Vašej objednávky. Dodacia lehota začína plynúť prvým pracovným dňom po prijatí Vašej objednávky.

6.3 Dodávame iba v rámci Slovenska.        

6.4 Ak nebudeme môcť splniť objednávku z dôvodu štrajku, výluky, akejkoľvek pandémie, vyššej moci, okolnosti vylučujúcej zodpovednosť, nedostatku pracovných síl bez nášho zavinenia, nepredvídateľných prieťahov subdodávateľov, zásahov orgánov, nepredvídateľných krokov tretích strán, ktoré v našom mene nekonajú, technických podmienok nad rámec našej kontroly a akýchkoľvek iných udalostí, ktoré sú nepredvídateľné a sú mimo našej zodpovednosti, bude sa doba dodania považovať za predĺženú o dobu trvania danej prekážky. O začiatku a konci každej takejto prekážky Vás budeme podľa možností bezodkladne informovať. Ak takáto prekážka oneskorí dodávku o viac ako jeden mesiac, Vy aj my sme oprávnení ukončiť zmluvu (alebo jej časť) vo vzťahu k Dielom, ktorých sa nedodržanie ddoby dodania týka. Právo podľa predchádzajúcej vety je jediné a výlučné právo, ktoré majú zmluvné strany v tejto súvislosti k dispozícii.

6.5 Ak by vo výnimočných prípadoch nebol produkt k dispozícii na sklade, budeme Vás okamžite informovať a budeme Vás informovať tiež o predbežnom dátume dodávky alebo navrhneme, že Vám dodáme podobný Diel. V prípade, že by ste s novým dátumom dodania nesúhlasili alebo si neprajete doručiť podobný Diel, nákup bude zrušený a vrátime Vám všetky už zaplatené sumy.
 

7. Ceny a prostriedky a platobné podmienky

7.1 Registrácia a používanie Obchodu, ako aj niektorých konkrétnych Služieb, sú bezplatné. 

7.2 Ceny uvedené za naše Diely, Digitálne produkty a spoplatnené Služby na stránkach produktov a služieb v Obchode sú uvádzané netto - bez príslušnej DPH a bez akýchkoľvek nákladov na dodanie. Náklady na dodanie môžete vidieť na stránke pri platení. Náklady na dodanie sú uvedené na stránke pokladne vedľa cenovej ponuky.

7.3 Ceny za naše Digitálne produkty a Služby sú definované ako jednorazové platby.

7.4 Máte na výber z nasledujúcich spôsobov platby: Faktúra.

7.5 Ak sa rozhodnete pre platbu na základe faktúry po uzavretí príslušnej zmluvy, dostanete faktúru. Faktúry sú splatné do štrnástich (14) dní od vystavenia faktúry.

7.6 Nemáte právo na započítanie akýchkoľvek svojich pohľadávkam voči našim pohľadávkam.
 

8. Ochrana osobných údajov

8.1 Na vybavení objednávky spolupracujeme s rôznymi spoločnosťami, napríklad zodpovednými za spracovanie platieb a logistiku. Zároveň sa ubezpečujeme, že naši partneri dodržiavajú príslušné ustanovenia aj z hľadiska ochrany osobných údajov.

8.2 V závislosti na vybranom platobnom režime sa platobná transakcia za nákupné objednávky uskutoční pomocou príslušného poskytovateľa služieb, ak je to potrebné.

8.3 Podrobnejšie informácie o ochrane osobných údajov nájdete v našom Vyhlásení o ochrane osobných údajov.
 

9. Výhrada zmien

Kedykoľvek sme oprávnení podľa vlastného uváženia zmeniť a/alebo doplniť ponuku našich Digitálnych produktov a Služieb s účinkom pre všetky nami nepotvrdené objednávky, predovšetkým, ale nielen, za účelom ďalšieho vývoja našich Digitálnych produktov a Služieb a/alebo z bezpečnostných dôvodov. Budeme Vás včas informovať o zmenách našich Digitálnych produktov a Služieb e-mailom alebo v Obchode, ak má zmena podstatný vplyv na konkrétny Digitálny produkt a/alebo Službu.
 

10. Obmedzenie zodpovednosti

SPOLOČNOSŤ MIELE NESIE VOČI PROFESIONÁLNEMU SERVISU ZODPOVEDNOSŤ VÝLUČNE ZA SKUTOČNÉ A PREDVÍDATEĽNÉ ŠKODY SPÔSOBENÉ ÚMYSELNE ALEBO VEDOMOU NEDBANLIVOSŤOU. AKÁKOĽVEK A KAŽDÁ ZODPOVEDNOSŤ SPOLOČNOSTI MIELE ZA ŠKODU JE TIEŽ OBMEDZENÁ NA MAXIMÁLNU SUMU VO VÝŠKE TRIDSAŤ PERCENT (30%) Z CELKOVEJ CENY ZAPLATENEJ PROFESIONÁLNYM SERVISOM ZA DIELY, DIGITÁLNE PRODUKTY A / ALEBO SLUŽBY, KTORÝCH SA TAKÝTO NÁROK TÝKA.
 

11. Oddeliteľnosť

Každé ustanovenie týchto Podmienok platí samostatne. Ak ktorýkoľvek súd alebo príslušný orgán rozhodne, že niektoré z nich je nezákonné, zvyšné ustanovenia zostanú plne platné a účinné.
 

12. Rozhodné právo

Na tieto Podmienky a vzťahy zmluvných strán sa riadia právom Slovenskej republiky s vylúčením Dohovoru OSN o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru. Spory, ktoré vzniknú v súvislosti s týmito podmienkami budú prerokované a rozhodované výlučne Rozhodcovským súdom Slovenskej advokátskej komory.

V Bratislave dňa 1.3.2021

Adresát:

 

Miele, spol. s r. o.

Mlynské nivy 16

821 09 Bratislava

 

Oznámenie o odstúpení od zmluvy

 

Oznamujem, že týmto odstupujem od zmluvy o nákupe tovaru

 

..............................................................................................................................................................

 

..............................................................................................................................................................

 

(tu doplňte, o aký tovar sa jedná – označenie, typ, číslo).

 

Tento tovar som objednal na základe objednávky č. .............................. dňa ...................................

 

Meno a priezvisko zákazníka..................................................................................................................

 

Adresa zákazníka ..................................................................................................................................

 

Telefonický kontakt na zákazníka ......................................................................................................

 

Dátum ..................................................................................................................................................

 

Podpis zákazníka .............................................................................................................................Odstúpenie od zmluvy