Dodacie podmienky, Miele s.r.o. 

Predávajúci zabezpečuje dodanie Tovaru prostredníctvom zmluvnej prepravnej spoločnosti za jednotnú cenu podľa aktuálneho platného cenníka Predávajúcim zvoleného prepravcu. Predávajúci zabezpečuje dodanie Tovaru Kupujúcemu len na adresy nachádzajúce sa na území Slovenskej republiky. Štandardná dodacia lehota Tovaru je 5 (slovom: päť) pracovných dní odo dňa uzavretia Zmluvy, ak nie je uvedené inak.

Kupujúcemu - spotrebiteľovi je Tovar Predávajúcim odovzdaný jeho skutočným odovzdaním dopravcom a nebezpečenstvo škody na veci na Kupujúceho - spotrebiteľa prechádza prevzatím veci.

Predávajúci je oprávnený vykonávať čiastkové dodávky Tovaru a Kupujúci je povinný tieto čiastkové dodávky prijať.

Pri prevzatí Tovaru od dopravcu je Kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalov Tovaru, ako aj počet balíkov a neporušenosť pásky podľa priloženého prepravného listu a v prípade akýchkoľvek závad tieto bezodkladne dopravcovi oznámiť a urobiť o nich s dopravcom zápis. V prípade zistenia porušenia obalu svedčiaceho o neoprávnenom vniknutí do zásielky nie je Kupujúci povinný zásielku od dopravcu prevziať.

Ak Kupujúci neprevezme podľa Zmluvy pripravený Tovar na zmluvne dohodnutom mieste a v zmluvne dohodnutom čase, je so splnením svojho záväzku prevziať Tovar v omeškaní. Predávajúci je oprávnený od Kupujúceho požadovať splnenie Zmluvy alebo Kupujúcemu stanoviť primeranú dodatočnú lehotu na prevzatie Tovaru a po jej márnom uplynutí od Zmluvy odstúpiť. V prípade odstúpenia Predávajúceho od Zmluvy z dôvodu porušenia povinností Kupujúceho je Kupujúci povinný uhradiť Predávajúcemu do 1 týždňa od písomnej výzvy zmluvnú pokutu, ktorá sa skladá z nákladov Predávajúceho vynaložených na realizáciu zákazky a 10 % z ceny zákazky s DPH ako náhrady za obvyklý ušlý zisk Predávajúceho. Právo Predávajúceho na náhradu škody tým nie je dotknuté.

Vlastnícke právo k Tovaru, ktorý je predmetom Zmluvy, prechádza na Kupujúceho až okamihom zaplatenia jeho úplnej Kúpnej ceny podľa Zmluvy a prevzatím Tovaru Kupujúcim.

Typ služby Cena s DPH
Poštovné pre štandardnú zásielku*
5,50 € (zdarma nad 100 €)
Poštovné pri doručení veľkého prístroja** 19 € (zdarma nad 2000 €)
Poštovné pri doručení náhradných dielov 5,50 €
Služba spätného odberu starého zariadenia Zdarma
Služba doručenia priamo k vám domov (výnos spotrebiča)  12,00 € za spotrebič

 

*Do kategórie "štandardné zásielky" spadá všetko príslušenstvo, pracie, čistiace aj ošetrujúce prostriedky a vysávače

 

**Do kategórie "veľkých prístrojov" spadajú všetky rúry, konvektomaty, nahrievače riadu a vákuovacie zásuvky, varné dosky, odsávače pár, umývačky riadu, mrazničky, chladničky, kávovary, práčky, sušičky, žehliace prístroje. Veľké prístroje, doručujeme k prvým zamykateľným dverám. Pokiaľ si prajete výnos spotrebiča do určitého poschodia, je účtovaný poplatok 12 € za každý spotrebič.