Ľudské práva - Postavenie spoločnosti

Vyhlásenie o zásadách dodržiavania ľudských práv

Ako medzinárodne pôsobiaca rodinná spoločnosť sme si vedomí svojej zodpovednosti voči našim zamestnancom, životnému prostrediu a spoločnosti. Preto sa zaväzujeme dodržiavať sociálne štandardy, chrániť ľudské práva a predchádzať ich porušovaniu.

Už viac ako 120 rokov je Miele symbolom vysoko kvalitných domácich a profesionálnych spotrebičov a je považovaná za stelesnenie spoľahlivých výrobkov s dlhodobou životnosťou. Jednou z nespochybniteľných hodnôt spoloč- nosti je ohľaduplné a zodpovedné zaobchádzanie so zamestnancami a dodávateľmi. Dodržiavanie ľudských práv je pre Miele samozrejmosťou vo všetkých obchodných aktivitách a je tiež základným princípom firemnej kultúry.

 

Dlhodobá implementácia SA8000 a Etický kódex pre dodávateľov (Supplier Code of Conduct)

Miele tiež vyžaduje, aby jej dodávatelia dodržiavali sociálne kritériá. Všetci dodávatelia po celom svete sa musia zaviazať k tomu, že budú vo svojich prevádzkach spĺňať uvedené kritériá v súlade so sociálnou normou SA8000 a taktiež zabezpečia, aby ich dodržiavali aj ich dodávatelia. Okrem toho sú zásady a požiadavky uvedené v Etickom kódexe pre dodávateľov neoddeliteľnou súčasťou obchodných vzťahov medzi spoločnosťou Miele a jej dodávateľmi.

Dodávateľ uznáva ako minimálne štandardy zásady podrobnejšie vysvetlené v oblastiach ľudských a zamestnaneckých práv, ochrany životného prostredia, etického obchodného správania a firemnej integrity, zodpovedných dodávateľských reťazcov a náležitej starostlivosti. Zaväzuje sa tiež, že tieto zásady a požiadavky odovzdá všetkým štruktúram svojho dodávateľského reťazca.

 

Analýza rizík

Pokiaľ ide o dodávateľov, spoločnosť Miele pravidelne preskúmava a upravuje už dlhodobo zavedený proces analýzy rizík. Na tento účel sú priami dodávatelia hodnotení z hľadiska ich rizikového potenciálu pomocou externých rizikových indexov a ďalších interných informácií (vrátane konkrétnych zistení a skúseností) a sú uprednost- ňovaní podľa úrovne miery rizika. Stanovenie priorít tvorí základ pre cielené a proaktívne riadenie rizík a opatrení v rámci Miele. V závislosti na klasifikácii rizikovosti dodávateľa sú vykonávané rôzne aktivity vrátane každoročných auditov u dodávateľov s cieľom posúdiť plnenie požadovaných kritérií a minimálnych štandardov.

Pokiaľ ide o procesy, Miele pravidelne, najmenej však raz ročne, vykonáva a dokumentuje analýzu rizík. Okrem toho sa vykonáva analýza rizík, ak to vyžaduje posúdenie rizík alebo ak existuje dôvodné podozrenie na porušenie povinností, a to aj zo strany nepriamych dodávateľov. Pokiaľ aj napriek všetkým preventívnym opatreniam existuje podozrenie, že obchodné aktivity Miele môžu mať negatívny dopad na ľudské práva, má spoločnosť zavedený eskalačný proces za účelom vyhodnotenia zmeny, nastavenia a/alebo nápravy činnosti, ktorý môže viesť až na ukončenie obchodného vzťahu.

 

Postup podávania sťažností

Vyzývame našich zamestnancov, aby oznámili podozrenie na porušenie Vyhlásenia o zásadách dodržiavania ľudských práv prostredníctvom existujúcich postupov pre podávanie sťažností alebo riešenie sporov. Obracať sa môžete na miestne vedenie spoločnosti (management), príslušné oddelenia ľudských zdrojov alebo na Ombudsmana. Naši partneri a tretie strany majú možnosť nahlásiť potenciálne porušenie Vyhlásenia o zásadách dodržiavania ľudských práv prostredníctvom Ombudsmana (pozri www.miele.com).

 

Oblasti zodpovednosti

Zodpovednosť za vykonávanie tohto Vyhlásenia o zásadách dodržiavania ľudských práv nesie vrcholové vedenie koncernu Miele, ktoré sa skladá zo šiestich členov. Zodpovednosť za vykonávanie náležitej starostlivosti v oblasti ľudských práv nesie príslušné vedenie funkčných oblastí koncernu Miele a je implementovaná na základe konkrétnych úloh. Tým je zaistené, že si je každá funkčná oblasť spoločnosti vedomá svojej vlastnej zodpovednosti za dodržiavanie ľudských práv a ich každodenného uplatňovania, a to ako vo svojej vlastnej obchodnej činnosti, tak aj v dodávateľskom reťazci.

Za zastrešujúcu koordináciu a riadenie zodpovedá centrálna pracovná skupina (Task-Force) vedená oddelením pre udržateľnosť a regulačné záležitosti (Sustainability and Regulatory Affairs) a právnymi oddeleniami a compliance (Legal and Compliance).

Dokumenty na stiahnutie 

Prehlásenie o zásadách dodržiavania ľudských práv 

Postup podávania oznámení a sťažností

 

 

Vedenie spoločnosti Miele