Ochrana osobných údajov / Cookies

Ochrana údajov

Ochrana osobných údajov, Miele s.r.o.

Miele s.r.o., sídlo: Plynárenská 1, 821 09 Bratislava, IČO: 35 872 161, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sro, vložka č. 30292/B (ďalej len „Miele“) nespracováva žiadne osobné údaje bez Vášho vedomia alebo súhlasu, ak je požadovaný.

1. Zaobchádzanie s osobnými údajmi

Miele spracováva osobné údaje ako napr. meno, adresu, e-mailovú adresu, telefón, fax atď. výhradne pre účely, pre ktoré boli poskytnuté (napr. pre účely spracovania informačných dotazníkov, žiadosti o zamestnanie, zmluvy, objednania prospektov alebo zasielania newslettera).

Zákazník, ako subjekt údajov, má v súvislosti so spracovaním osobných údajov práva, ktoré vyplývajú z právnych predpisov a ktoré môže kedykoľvek uplatniť. Ide o právo (i) na prístup k osobným údajom, (ii) na opravu nepresných a doplnenie neúplných osobných údajov, (iii) na vymazanie osobných údajov, ak nie sú už osobné údaje potrebné na účely, na ktoré boli získané, či inak spracované, alebo ak sa zistí, že boli spracované protiprávne, (iv) na obmedzenie spracovania osobných údajov, (v) na prenositeľnosť údajov, (vi) právo vzniesť námietku, po ktorej bude spracovanie osobných údajov ukončené ak sa nepreukáže, že existujú závažné oprávnené dôvody pre spracovanie, ktoré prevažujú nad záujmami alebo právami a slobodami subjektu údajov, najmä, ak je dôvodom prípadné vymáhanie právnych nárokov a (vii) právo obrátiť sa na Úrad na ochranu osobných údajov (https://dataprotection.gov.sk/uoou/).

Miele prehlasuje, že všetky osobné údaje o zákazníkovi, ktoré získa spolu s jeho objednávkou tovaru, sú spracovávané len pre účely splnenia jeho objednávky a v prípade poskytnutia kontaktných informácií na doručenie elektronickej pošty tiež pre účely marketingu/propagácie podobných tovarov a služieb Miele v súlade s § 62 ods. 3 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách. Všetky osobné údaje sú plne zabezpečené proti zneužitiu. Miele poskytuje tieto údaje ďalším subjektom len pod podmienkou, že ich poskytnutie mu ukladá alebo umožňuje príslušný právny predpis, alebo prepravcom objednaného tovaru, výlučne za účelom splnenia objednávky. V prípade, ak by zákazník nesúhlasil s ďalším spracovaním svojich osobných údajov za účelom ponúkania tovarov a služieb, je oprávnený svoj nesúhlas kedykoľvek Miele oznámiť prostredníctvom e-mailu na adresu info@miele.sk.

2. Technológie

Miele používa internetové technológie (napr. Cookies, Java-Script) výhradne k tomu, aby bola uľahčená obsluha internetových aplikácií. K tomuto účelu využíva Miele webovú službu Google Analytics.

Google Analytics (služba webovej analýzy) je používaná na vyhodnotenie využitia internetových stránok. Pre tento účel sú zostavované reporty tak, aby spoločnosť Miele mohla svoju internetovú ponuku náležite prispôsobiť potrebám zákazníka.
Zhromaždené údaje sa používajú len pre štatistické účely, a to v anonymnej podobe, pričom IP adresa je len v skrátenej podobe. Sledovanie správania konkrétnych osôb na internete je teda vylúčené. Google nebude v žiadnom prípade spájať skrátené IP adresy s inými osobnými údajmi. Každý návštevník internetových stránok Miele má možnosť si vo svojom vlastnom prehliadači nastaviť blokovanie všetkých súborov Cookies: v takom prípade však Miele nemôže zaručiť funkčnosť všetkých služieb v takom rozsahu, v akom fungujú, keď sú súbory Cookies povolené.
Používaním internetovej stránky Miele dáva návštevník týchto internetových stránok súhlas ku spracovaniu zhromaždených dát vyššie uvedeným spôsobom.
Detailné informácie o Google Analytics nájdete na: http://www.google.com/intl/cs/policies/privacy/
Detailné informácie o súboroch Cookies sú k dispozícii na: /domacnost/ochrana-udajov-46.htm#p2615.

3. Bezpečnosť

Miele používa na ochranu osobných údajov pred náhodným alebo nezákonným zničením, stratou, porušením, sfalšovaním, manipuláciou, neoprávneným prístupom alebo neoprávneným zverejnením vhodné technické a organizačné bezpečnostné zariadenia.

Aby sme chránili Vaše osobné údaje, ktoré nám poskytujete pri vyplňovaní internetových formulárov, používame službu spoločnosti Google ReCAPTCHA. Tá slúži pre účely rozlíšenia, či k zadaniu údajov došlo skutočne reálnym používateľom, alebo či ide o neoprávnené automatické spracovanie robotom. Táto služba zachytí Vašu IP-adresu a prípadne ďalšie údaje, potrebné pre službu ReCAPTCHA a posunie ich spoločnosti Google. Ochrana týchto osobných údajov je zabezpečená spoločnosťou Google, aktuálne podmienky a zásady ochrany osobných údajov nájdete tu: https://www.google.com/intl/cs/policies/privacy/.

4. Odkazy na iné internetové stránky

Odkazy uvedené na internetových stránkach Miele (tzv. linky) Vás môžu nasmerovať na stránky iných spoločností. Za obsah a stratégiu ochrany osobných údajov týchto stránok však Miele nie je zodpovedná.

5. Ďalší vývoj internetu / stratégia ochrany osobných údajov

Ďalší vývoj internetu a informačných technológií má prirodzene vplyv na našu stratégiu ochrany osobných údajov. V prípade, že by malo dôjsť k nejakým zmenám, budeme Vás o nich na tejto stránke zavčas informovať.

Cookies

Vaše nastavenia pre cookies na tejto webovej stránke

Pre možnosť používania cookies je nutný súhlas
   

Zásady používania cookies na stránkach www.miele.sk

Zásady používania cookies na stránkach www.miele.sk (ďalej len „Zásady“) spoločnosti Miele s.r.o., so sídlom: Plynárenská 1, 821 09 Bratislava, IČO: 35 872 161, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka č. 30292/B (ďalej len „Miele“). 

1. Úvod

1.1 Tieto Zásady sa vzťahujú na používateľov – fyzické osoby, ktoré prechádzajú, čítajú, či zapisujú svoje údaje na internetovej stránke www.miele.sk („Internetová stránka“), alebo prostredníctvom internetových stránok tretích strán poskytujú svoje osobné údaje spoločnosti Miele. Tieto Zásady majú okrem iného za úlohu používateľa Internetových stránok náležite informovať o používaní cookies a o možnosti zakázať cookies používať.

1.2 Tieto Zásady popisujú, akým spôsobom sú zberané, zhromažďované, spracovávané a používané údaje používateľov Internetových stránok spoločnosti Miele a ako pomocou súborov cookie spoločnosť Miele získava a spracováva informácie o používateľoch Internetových stránok.

1.3.Pre účely týchto Zásad sa pod pojmom cookies myslia súbory cookie a ďalšie podobné technológie (napríklad pixelové značky, webové signály alebo identifikátory zariadení), ktoré môžu pri návšteve Internetových stránok automaticky zhromažďovať osobné údaje. Informácie zhromaždené týmto spôsobom môžu obsahovať IP adresu, typ prehliadača, operačný systém, odkazujúce URL, informácie o aktivitách na internetových stránkach, dátumy a časy návštev internetových stránok.

1.4 Miele využíva cookies pre optimalizáciu a pre neustále vylepšovanie Internetovej stránky.

2. Čo sú cookies

2.1 Cookies sú obsahovo malé súbory vo Vašom prehliadači, ktoré slúžia na ukladanie a prijímanie identifikátorov a ďalších informácií o počítačoch, telefónoch a iných zariadeniach, z ktorých pristupujete na naše Internetové stránky, a pomáhajú nám tak poskytovať, chrániť a zlepšovať ponúkané služby.

2.2 Súbory cookies predovšetkým:

 • slúžia na efektívnu navigáciu na Internetovej stránke, na personalizáciu, ukladanie predvolieb a všeobecne na vylepšenie používateľského dojmu z Internetovej stránky;
 • umožňujú rozlíšiť, či konkrétny používateľ už v minulosti navštívil Internetové stránky alebo či je novým návštevníkom a napomáhajú zaznamenávaniu štatistík o návštevníkoch Internetových stránok;
 • napomáhajú zobrazovať na Internetovej stránke reklamu prispôsobenú záujmom konkrétneho používateľa;
 • umožňujú zapamätať si nastavenú voľbu jazyka.

2.3 Spoločnosť Miele cookies používa v prípade, že navštívite naše Internetové stránky, a to najčastejšie na prispôsobenie obsahu, anonymným štatistikám ohľadne návštevnosti, k výberu relevantných reklám a na uľahčenie bezpečnejšieho prihlásenia.

3. Typy cookies používané na Internetových stránkach

3.1 Cookies je možné rozdeliť na základe niekoľkých kritérií. Podľa toho, kto cookies vytvára a spracováva je možné cookies rozdeliť na dve kategórie:

 • Cookies prvej strany (first party cookies) vytvárajú priamo Internetové stránky alebo skripty na rovnakej doméne. Najčastejšie slúžia na zabezpečenie základnej funkčnosti Internetovej stránky.
 • Cookies tretích strán (third party cookies) sú vytvárané ostatnými webmi. Tieto weby na navštívenej Internetovej stránke vlastnia nejaký obsah, napr. reklamy, obrázky alebo videá.

3.2 Cookies je možné tiež rozdeliť podľa ich trvanlivosti na:

 • Relačné cookies (session cookies), ktoré sú dočasné. Ukladajú sa do Vášho zariadenia len po dobu, než ukončíte prácu s internetovým prehliadačom a po jeho zatvorení sa vymažú. Tieto cookies sú pre riadnu funkčnosť Internetových stránok, či pridružených aplikácií nevyhnutné.
 • Permanentné cookies (persistent cookies), ktoré môžeme využívať pre Vašu ľahšiu a pohodlnejšiu orientáciu na našich Internetových stránkach (napríklad jednoduchšiu a rýchlejšiu navigáciu). Tieto cookies ostávajú vo Vašom prehliadači na dlhšie obdobie, alebo kým ich ručne neodstránite. Dĺžka tohto obdobia závisí od zvoleného nastavenia internetového prehliadača. Permanentné cookies umožňujú presun informácií na internetový server pri každej návšteve Internetových stránok.

3.3 Podľa účelu použitia je možné cookies deliť na:

 • Nevyhnutné (esenciálne) cookies, ktoré sú potrebné na prevádzku Internetovej stránky. Tieto cookies nezhromažďujú informácie o používateľoch, ktoré by sa dali použiť na marketingové účely alebo na zapamätanie toho, aké stránky používatelia na internete navštevovali. Ide napríklad o:
  • User Input cookies: slúžia na uloženie údajov o Vás ako používateľovi, napr. pri vypĺňaní formulárov alebo pri použití nákupného košíka, ale len po dobu trvania návštevy na danej Internetovej stránke;
  • Authentication cookies: slúžia na Vašu identifikáciu po dobu trvania návštevy, akonáhle sa prihlásite;
  • Security cookies: slúžia na prevenciu zneužitia počas prihlásenia.
 • Výkonnostné cookies sa používajú na zlepšenie fungovania Internetových stránok. Tieto cookies zhromažďujú informácie o tom, ako návštevníci tieto Internetové stránky používajú, napr. na ktoré stránky návštevníci chodia najčastejšie a či z Internetových stránok dostávajú chybové hlásenia. Tiež nám dovoľujú zaznamenávať a počítať počet návštevníkov internetových stránok, čo nám umožňuje sledovať, akým spôsobom návštevníci tieto internetové stránky používajú. Tieto cookies nezhromažďujú informácie, ktoré by umožnili osobnú identifikáciu používateľa. Informácie zhromaždené pomocou týchto cookies sú súhrnné a anonymné.
 • Funkčné cookies uľahčujú ovládanie a vylepšujú funkcie Internetových stránok. Používajú sa na aktiváciu konkrétnych funkcií Internetových stránok (napr. prehrávanie videí) a ich nastavení podľa Vašich volieb (napr. jazyk), s cieľom vylepšiť Vašu skúsenosť s Internetovými stránkami. Zároveň funkčné cookies slúžia na zapamätanie si Vašich preferencií pri ďalšej návšteve Internetových stránok. Nezhromažďujú ale informácie, ktoré by Vás dokázali identifikovať.
 • Cielené a reklamné (profilovacie) cookies sa používajú na sledovanie preferencií, ktoré odhalíte prostredníctvom používania Internetových stránok, a za účelom zasielania reklamných správ v súlade s týmito preferenciami.

3.4 Jednotlivé druhy cookies je samozrejme možné rôzne kombinovať.

4. Cookies tretích strán

4.1 Miele integruje do tejto Internetovej stránky tiež obsah tretích strán. Napr. integráciu služieb Facebooku alebo videa na YouTube. Pokiaľ ste sa rozhodli odvolať svoj súhlas s použitím cookies, budú Vám k dispozícii len tie funkcie našej Internetovej stránky, ktoré Vám môžeme zabezpečiť bez použitia týchto cookies. V takom prípade Vám oblasti Internetovej stránky, ktoré potenciálne ponúkajú technickú možnosť integrácie obsahu tretích strán a nastavenia cookies tretích strán, nie sú k dispozícii.

5. Nastavenia prehliadača

5.1 Väčšina internetových prehliadačov v pôvodnom nastavení súbory cookies prijíma. Používateľ však môže nastavenia svojho prehliadača zmeniť a cookies odmietnuť a odobrať. Konkrétny postup sa v jednotlivých prehliadačoch líši, ďalšie informácie preto nájdete v nápovede svojho prehliadača. Pre najrozšírenejšie prehliadače to sú:

 • Chrome - https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=cs 
 • Firefox - https://support.mozilla.org/cs/kb/vymazani-cookies
 • Internet Explorer - https://support.microsoft.com/cs-cz/products/security
 • Safari O S X - https://support.apple.com/kb/PH21411?locale=en_GB&viewlocale=cs_CZ
 • Opera - https://www.opera.com/help/tutorials/security/privacy/
 • Safari iOS - https://support.apple.com/cs-cz/HT201265

5.2 Odmietnutie alebo odobratie súborov cookies môže viesť k nesprávnej funkcii Internetových stránok alebo niektorých jej služieb a môže mať nepriaznivý vplyv na Váš používateľský dojem. Oblasti Internetových stránok, ktoré by mohli využívať obsah a s ním súvisiace súbory cookies tretích strán, nebudú k dispozícii.

5.3 K dispozícii je tiež mnoho aplikácií tretích strán, ktoré umožňujú blokovať alebo spravovať cookies.

5.4 Môžete tiež vymazať cookies, ktoré boli skôr uložené do Vášho zariadenia, vymazaním histórie prehliadania. Ubezpečte sa, že v prípade, že tak urobíte, je označená možnosť vymazať cookies.

6. Poskytovanie informácií

6.1 Spoločnosť Miele môže poskytnúť informácie získané prostredníctvom Vášho pohybu na Internetových stránkach tretím osobám, a to za účelom spravovania Internetových stránok, či prevádzkovanie marketingovej aktivity v mene spoločnosti Miele.

7. Záverečné ustanovenia

7.1 Spoločnosť Miele je oprávnená tieto Zásady kedykoľvek jednostranne meniť alebo doplňovať. V prípade zmeny týchto Zásad oznámi spoločnosť Miele používateľom tieto zmeny v dostatočnom predstihu a vhodným spôsobom tak, aby sa s nimi používatelia mali objektívnu možnosť zoznámiť.

Zásady v tomto znení sú platné a účinné od 25. 5. 2018.