Predĺžte si záruku na motor vášho vysávača Miele!

10 rokov záruka na motor

Na všetky podlahové vysávače Miele

Platí pri zakúpení akéhokoľvek podlahového vreckového alebo bezvreckového vysávača Miele v období od 20.4. do 31.12.2023. Stačí sa iba zaregistrovať.

Zaregistrovať 10-ročnú záruku

Na ktoré vysávače sa ponuka vzťahuje?

Akcia sa vzťahuje na všetky podlahové vreckové a bezvreckové vysávače Miele

Kvalite našich vysávačov veríme! Nezáleží na tom, či si vyberiete vreckový podlahový vysávač z radu Classic, Compact alebo Complete, alebo podlahový bezvreckový vysávač Miele z radu Boost alebo Blizzard. Na všetky tieto vysávače ponúkame teraz bezplatnú 10-ročnú záruku na motor vysávača, stačí si vysávač po zakúpení len zaregistrovať prostredníctvom jednoduchého online formulára. Nižšie nájdete niekoľko tipov, ale výber je výrazne širší!

Akcia platí od 20.4. do 31.12.2023!

Zaregistrovať 10-ročnú záruku na motor vysávača Všetky vreckové vysávače MieleVšetky bezvreckové vysávače Miele

Podmienky k akcií

Podmienky k akcií

10-ročná predĺžená záruka na motor podlahových vreckových a bezvreckových vysávačov Miele

Predĺžená záruka na motor znamená pre zákazníka Miele bezstarostnosť aj po uplynutí zákonnej záručnej doby.

Miele poskytuje pri kúpe prístroja štandardnú dvojročnú záruku výrobcu. Platnosť Predĺžené záruky na motor začína v nadväznosti na túto záruku a je platná po dobu ďalších ôsmich rokov. Podmienkou Predĺženej záruky je registrácia prostredníctvom online registračného formulára.

Miele sa zaväzuje odstrániť prípadné závady prístrojov s Predĺženou zárukou v primeranom čase opravou alebo výmenou poškodených dielov. Náklady spojené s odstránením závad hradí Miele. V prípade poruchy v čase Predĺženej záruky nie je možné požadovať výmenu výrobku za nový.

Predĺženú záruku zadarmo môže zákazník získať iba na podlahové vreckové a bezvreckové vysávače, ktoré zakúpi u autorizovaného predajcu Miele na území Slovenskej republiky, na e-shope miele.cz alebo v Miele Experience Center v Bratislave v období od 20. 4. 2023 do 31. 12. 2023.

Predĺžená záruka a výhody z nej plynúce sa vzťahujú vždy ku konkrétnemu prístroju, ktorý je špecifikovaný výrobným číslom. Predĺžená záruka je neprenosná, pri zmene vlastníka prístroja platí certifikát iba po predchádzajúcom písomnom súhlase Miele.

Predĺženú záruku nie je možné uplatniť pri používaní prístrojov na firemné, živnostenské či komerčné účely.

Predĺžená záruka sa nevzťahuje na závady, ak:

 • vznikli následkom nedodržania platných bezpečnostných predpisov alebo písomného návodu na obsluhu;
 • bol prístroj používaný spôsobom odporujúcim stanovenému účelu a nesprávne obsluhovaný alebo zaťažovaný napr. používaním neoriginálnych vreciek do vysávača, alebo bol prístroj poškodený z dôvodu preniknutia kvapalín, stavebného prachu alebo tonera;
 • boli spôsobené vonkajšími vplyvmi ako prepravou, nárazom alebo úderom, poveternostnými vplyvmi alebo inými prírodnými javmi;
 • boli na prístroji vykonané opravy alebo zmeny neautorizovanými servisnými službami;
 • boli tieto na príslušenstvo prístroja, ktoré však nie je štandardným príslušenstvom k takému typu prístroja;
 • boli pri predchádzajúcej oprave alebo zmene prístroja použité iné ako originálne náhradné diely Predávajúceho a príslušenstva, ktoré nebolo Predávajúcim odsúhlasené;
 • vznikli kolísaním prúdu a napätia prekračujúcim výrobcom udanej tolerančnej medze;
 • bola zanedbaná údržba a čistenie podľa návodu na obsluhu;
 • vznikli používaním prístroja na profesionálne účely či na výkon podnikateľskej činnosti.

Vysávač na reklamáciu musí byť dodaný vrátane prachového vrecka a filtra používaných pri vysávaní.

Zákazník má nárok na Predĺženú záruku motora zadarmo k vreckovým a bezvreckovým vysávačom pri splnení všetkých uvedených podmienok:

 • Dátum predaja spotrebičov, ku ktorým sa bude Predĺžená záruka vzťahovať, uvedený na predajnom doklade a zároveň na Registračnom formulári Predĺženej záruky, bude zodpovedať dobe trvania tejto ponuky, a to od 20. 4. 2023 do 31. 12. 2023.
 • Pri vreckových vysávačoch je možné uplatniť tiež Predĺženú záruku na 5 rokov na celý prístroj pri súčasnom zakúpení XXL balenia vreciek. Vrecká musia byť uvedené na rovnakom doklade ako vysávač.
 • Prístroj je nutné zaregistrovať prostredníctvom online registračného formulára najneskôr do 1 mesiaca od zakúpenia prístroja (nie neskôr ako 31. 1. 2024).

Leták na stiahnutie nájdete tu.

Zákazník berie na vedomie, že spoločnosť MIELE, spol. s r.o. je oprávnená spracovávať jeho osobné údaje v rozsahu Registračného formulára na účely poskytnutia predĺženej záruky za akosť a na účely plnenia zmluvy. Osobné údaje Zákazníka sú uchovávané po dobu trvania zmluvného vzťahu pre účely predĺženej záruky. Bližšie informácie o právach a spracovaní osobných údajov Zákazníka sú uvedené v („Ochrana dát“). Odoslaním formulára Zákazník potvrdzuje, že sa zoznámil so Zásadami a bez výhrad s nimi súhlasí.

V Bratislave dňa 20. 4. 2023